Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Idiopatyczna dystonia torsyjna - opis przypadku


Idiopatic torsion dystonia - case report
Klinika Neurologii, Epileptologii i Zaburzeń Snu u Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka

Neurol Dziec 2002; 11, 22: 59-64STRESZCZENIE
Wstęp: Idiopatyczna dystonia torsyjna dziedzicząca się jako cecha autosomalna dominująca jest skutkiem mutacji w genie DYT1 zlokalizowanym w 9 chromosomie kodującym białko torsynę A. Opis przypadku: Przedstawiono przypadek 10-letniego chłopca z idiopatyczną dystonią torsyjną. W początkowym okresie choroby u chłopca rozpoznano dysocjacyjne zaburzenia ruchu, wiążąc je z trudną dla dziecka sytuacją rodzinną. Narastające objawy choroby, układające się w obraz dystonii torsyjnej, potwierdzono badaniem molekularnym, które wykazało obecność delecji GAG w obrębie DYT1. Próby farmakologicznego leczenia nie były skuteczne. Po zabiegu wszczepienia elektrod do gałek bladych i założenia stymulatora w Centre Hospitalier Universitaire w Grenoble, nastąpiła wyraźna poprawa ruchowa dziecka.

Słowa kluczowe: dystonia torsyjna, diagnostyka molekularna.


ABSTRACT
Introduction: Idiopathic torsion dystonia is an autosomal dominant disorder due to mutation in the DYT1 gene on chromosome 9 which encodes protein torsin A. Case description: The autores present 10 years old boy with idiopathic torsion dystonia. The bizarre nature of initial symptoms and their exaggeration in periods of stress led to the diagnosis of a conversion reaction. The evolution of clinical picture led to the diagnosis of dystonia. Analysis of DNA indicated presence of DYT1 GAG deletion and confirmed the diagnosis. The pharmacological treatment was unsuccessful. The dramatic improvement occured since the neurosurgical treatment (pallidal stimulation - Centre Hospitalier Universitaire w Grenoble).

Key words: torsion dystonia, molecular diagnosis


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Szymańska K
Articles by:Mazurczak T

PubMed
Articles by:Szymańska K
Articles by:Mazurczak T


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych