Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

Leczenie zaburzeń chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy pomocy wysokich dawek toksyny botulinowej i rehabilitacji w systemie kierowanego nauczania – badania wstępne


The treatment of gait disorders in children with cerebral palsy by using high doses of botulinum toxin and rehabilitation in conductive education system – a pilot study
Centrum Rehabilitacji im .prof. Mariana Weissa w Konstancinie, Oddział XVII w Warszawie

Neurol Dziec 2009; 18, 35: 35-39
Full text PDF Leczenie zaburzeń chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy
pomocy wysokich daweSTRESZCZENIE

Cel pracy. Zbadanie efektów leczenia zaburzeń chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy pomocy wysokich dawek toksyny botulinowej i rehabilitacji w systemie kierowanego nauczania obiektywnym narzędziem, jakim jest analiza chodu. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono na grupie 12 dzieci z diplegią spastyczną w wieku od 3 do 16 lat, które chodziły samodzielnie lub z pomocami do chodzenia. U dzieci wykonano analizę chodu przed podaniem toksyny botulinowej i około 4–5 miesięcy po podaniu. Stosowano wysokie dawki toksyny botulinowej (do 20 j/kg Botox) wielopoziomowo w znieczuleniu ogólnym. Po podaniu dzieci były rehabilitowane w systemie kierowanego nauczania. Analizie poddano parametry czasowo-przestrzenne i kinematyczne chodu przed i po leczeniu. Wyniki. Po leczeniu stwierdzono znaczącą poprawę wszystkich branych pod uwagę parametrów czasowo-przestrzennych i kinematycznych chodu. Wnioski. Przeprowadzona praca wykazała dużą skuteczność leczenia zaburzeń chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym wysokimi dawkami toksyny botulinowej i stosowanej rehabilitacji.

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, toksyna botulinowa, analiza chodu, kierowane nauczanie


ABSTRACT

Aim. The aim of the study was to estimate the effects of the treatment of spastic diplegia children gait disorders by using high doses of botulinum toxin and conductive education, by an objective measure such as the gait analysis. Material and methods. The study was conducted on 12 spastic diplegia children between 3-16 years of age who were able to walk by themselves or with the help of supporting devices. The gait analysis was made before Botox injection and after 4–5 months. High doses of botulinum toxin (20 u/kg Botox) were used during general anesthesia. After injections children had rehabilitation in conductive education group. Spatio-temporal and kinematical parameters of the gait were analyzed before and after the treatment. Results. After completing the treatment significant improvement of all taken into account spatio-temporal and kinematical parameters of the gait was demonstrated. Summary. The study confirmed high effectiveness of this treatment on CP gait.

Key words: cerebral palsy, botulinum toxin, gait analysis, conductive education system


Powrót
Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38


Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Wądołowska B
Articles by:Sińczuk B

PubMed
Articles by:Wądołowska B
Articles by:Sińczuk B

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych