Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

Analiza rozwoju ruchowego dzieci urodzonych z niską masą urodzeniową usprawnianych metodą Vojty


Analysis of motor development of premature born children with low body weight rehabilitated with the Vojta method
Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Neurol Dziec 2009; 18, 35: 41-48
Full text PDF Analiza rozwoju ruchowego dzieci urodzonych z niską masą urodzeniową
usprawnianych metodą VSTRESZCZENIE

Cel pracy. Analiza rozwoju ruchowego dzieci urodzonych poniżej 32 tygodnia ciąży i masie urodzeniowej poniżej 1500 g. Materiał i metoda. Badaniem objęto grupę 26 dzieci będących pod opieką Kliniki Rehabilitacji w UDSK w Białymstoku. Wszystkie dzieci były stymulowane metodą Vojty w pierwszym roku życia z częstością dostosowaną indywidualnie do każdego dziecka. Wyniki. Prawidłowy rozwój motoryczny osiągnęło 16 (61,5%) pacjentów (do 16 miesiąca życia, bez korekcji wieku urodzeniowego). Opóźniony rozwój motoryczny stwierdzono u 8 (30,7%) pacjentów. Znacznie opóźniony rozwój ruchowy z obniżonym napięciem mięśniowym stwierdzono u jednego dziecka. Mózgowe porażenie dziecięce zdiagnozowano u jednego pacjenta. W dwóch przypadkach stymulację prowadzono tylko przez 5 miesięcy, ponieważ dzieci osiągnęły prawidłowy rozwój motoryczny w wieku ośmiu miesięcy i kontynuacja rehabilitacji nie była konieczna. Wnioski. Dalsze badania prospektywne w porównaniu z grupą kontrolną są niezbędne celem oceny skuteczności metody Vojty w rehabilitacji dzieci urodzonych przedwcześnie.

Słowa kluczowe: skrajne wcześniactwo, rozwój motoryczny, metoda Vojta


ABSTRACT

Aim. Analysis of motor development of children born before 32 week of gestation with birth weight below 1500 g. Material and methods. The presented study included 26 children under care of Department of Pediatric Rehabilitation of Medical University of Białystok. All patients were rehabilitated with Vojta method during the first year of life with individually applied frequency of stimulation for each child. Results. Normal motor development was noted in 16 (61.5%) of children (to 16 month of year, without the correction of the age of birth). The delayed motor development was found in 8 (30.7%) patients. The markedly delayed motor development was observed in a floppy child. Cerebral palsy was diagnosed in one patient. In two cases rehabilitation was continued only for 5 months as the children reached normal motor development at 8 month of age therefore further stimulation was not necessary. Conclusion. Further prospective studies with controls are needed to assess efficacy of the Vojta method in the rehabilitation of premature born children.

Key words: extreme prematarity, motoric development, Vojta


Powrót
Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38


Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Dytrych G

PubMed
Articles by:Dytrych G

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych