Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Analiza rozwoju ruchowego dzieci urodzonych z niską masą urodzeniową usprawnianych metodą Vojty


Analysis of motor development of premature born children with low body weight rehabilitated with the Vojta method
Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Neurol Dziec 2009; 18, 35: 41-48
Full text PDF Analiza rozwoju ruchowego dzieci urodzonych z niską masą urodzeniową
usprawnianych metodą VSTRESZCZENIE
Cel pracy. Analiza rozwoju ruchowego dzieci urodzonych poniżej 32 tygodnia ciąży i masie urodzeniowej poniżej 1500 g. Materiał i metoda. Badaniem objęto grupę 26 dzieci będących pod opieką Kliniki Rehabilitacji w UDSK w Białymstoku. Wszystkie dzieci były stymulowane metodą Vojty w pierwszym roku życia z częstością dostosowaną indywidualnie do każdego dziecka. Wyniki. Prawidłowy rozwój motoryczny osiągnęło 16 (61,5%) pacjentów (do 16 miesiąca życia, bez korekcji wieku urodzeniowego). Opóźniony rozwój motoryczny stwierdzono u 8 (30,7%) pacjentów. Znacznie opóźniony rozwój ruchowy z obniżonym napięciem mięśniowym stwierdzono u jednego dziecka. Mózgowe porażenie dziecięce zdiagnozowano u jednego pacjenta. W dwóch przypadkach stymulację prowadzono tylko przez 5 miesięcy, ponieważ dzieci osiągnęły prawidłowy rozwój motoryczny w wieku ośmiu miesięcy i kontynuacja rehabilitacji nie była konieczna. Wnioski. Dalsze badania prospektywne w porównaniu z grupą kontrolną są niezbędne celem oceny skuteczności metody Vojty w rehabilitacji dzieci urodzonych przedwcześnie.

Słowa kluczowe: skrajne wcześniactwo, rozwój motoryczny, metoda Vojta


ABSTRACT
Aim. Analysis of motor development of children born before 32 week of gestation with birth weight below 1500 g. Material and methods. The presented study included 26 children under care of Department of Pediatric Rehabilitation of Medical University of Białystok. All patients were rehabilitated with Vojta method during the first year of life with individually applied frequency of stimulation for each child. Results. Normal motor development was noted in 16 (61.5%) of children (to 16 month of year, without the correction of the age of birth). The delayed motor development was found in 8 (30.7%) patients. The markedly delayed motor development was observed in a floppy child. Cerebral palsy was diagnosed in one patient. In two cases rehabilitation was continued only for 5 months as the children reached normal motor development at 8 month of age therefore further stimulation was not necessary. Conclusion. Further prospective studies with controls are needed to assess efficacy of the Vojta method in the rehabilitation of premature born children.

Key words: extreme prematarity, motoric development, Vojta


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Helwich E.: Przyczyny porodów przedwczesnych i podstawowe czynniki ryzyka wynikające z wcześniactwa. W: Wcześniak. Helwich E. (red.), PZWL, Warszawa 2002.
[2] 
Dunin-Wąsąwicz D.: Zaburzenia neurorozwojowe w pierwszym roku życia. Szkoła Pediatrii, 2007:14, 5107.
[3] 
Kułakowska Z.: Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu - od neurofizjologii do rehabilitacji. Wydawnictwo Bifolium, Lublin 2003.
[4] 
Zawistowski P.: Alternatywy wczesnej interwencji. W: Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu - od neurofizjologii do rehabilitacji. Kułakowska Z. (red), Wydawnictwo Bifolium, Lublin 2003.
[5] 
Grzeszczak S.: Rola rehabilitacji ruchowej w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie. W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. Tom II. Janiszewska-Nieścioruk Z. (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.
[6] 
Sadowska L., Krefft A., Wiraszka A.: Ocena diagnostyki i stymulacja metodą Vojty dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. W: Neurkinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. Sadowska L. (red.) , Wydawnictwo AWF, Wrocław 2001.
[7] 
Banaszak G.: Rozwój niemowląt i jego zaburzenia a rehabilitacja metodą Vojty. Ośrodek Wydawniczy Augustyne, Bielsko-Biała 2004.
[8] 
Hellbruge T.: Monachijska funkcjonalna diagnostyka rozwojowa, pierwszy rok życia. Antykwa, Kraków 1994.
[9] 
Kępka Dobra E., Sterinborn B.: Ocena rozwoju ruchowego dzieci z okołoporodowym uszkodzeniem mózgu. Przewodnik Lekarza. Klinika, 2005:9, 64-72.
[10] 
Vosta R., Haith M., Miller S.: Psychologia dziecka. WSiP, Warszawa 1995.
[11] 
Gajewska E., Samborski W.: Zastosowanie diagnostyki wg Vojty dla wczesnego wykrycia zaburzeń rozwoju. Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin 2006:2, 101-104.
[12] 
Sadowska L.: Rozwój dziecka. Podstawy anatomiczne i patofizjologiczne. W: Neurokinnezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Sadowska L. (red.), Wydawnictwo AWF, Wrocław 2004.
[13] 
Sowa J.: Biofizjologiczne podłoże procesu rehabilitacji. W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. Tom II, Janiszewska-Nieścioruk Z. (red.), Oficyna Wydawnicza Impuls , Kraków 2004.
[14] 
Dołyk B.: Diagnostyka i terapia metodą Vojty we wczesnej interwencji. Zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej. Polskie Stowarzyszenie Neurokinezjologiczne Waclawa Volty, 2003, 209-219.
[15] 
Kiebzak W., Lubowiecka M.: Podstawy diagnostyki i reedukacji psychomotorycznej w pierwszym roku życia. Rehabilitacja Medyczna, 2004:4, 21-28.
[16] 
Lau C.: Żywienie doustne wcześniaków. Pediatria po Dyplomie, 2007:3, 78-86.
[17] 
Michałowicz R., Chmielik J.: Uszkodzenia układu nerwowego powstałe w okresie okołoporodowym i noworodkowym. W: Neurologia dziecięca w praktyce. Jóźwiak S. (red.), Wydawnictwo Bifolium, Lublin 2001.
[18] 
Kułakowska Z.: Wczesne uszkodzenie mózgu. W: Wcześniak. Helwich E. (red.), PZWL, Warszawa 2002.
[19] 
Sochocka L.: Narodziny wcześniaka. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2007:5, 17-18.
[20] 
Sadowska L., Zaleski A.: Diagnostyka i terapia psychomotoryczna w rehabilitacji rozwojowej. W: Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju. Sadowska L. (red.) Wydawnictwo AWF, Wrocław 2004.
[21] 
Dytrych G.: Kontrowersje wokół metody Volty - spojrzenie terapeuty. Neurol. Dziec., 2008:17, 59-62.
[22] 
Grabowska M., Szczepański M.: Postępowanie fizjoterapeutyczne u noworodka urodzonego przedwcześnie ze skrajnie niską masą urodzeniową - opis przypadku. Neurol. Dziec Supl. Zjazdowy, 2007:16, 105.
[23] 
Kania J., Żółtaniecka M., Staniak I.: Wieloprofilowa rehabilitacja wcześniaków z uszkodzeniem mózgu. Metody wczesnej stymulacji rozwojowej oraz wspomaganie terapii. Rehabilitacja w Praktyce, 2008, 1, 14-16.
[24] 
Cieślak-Osik B.: Rehabilitacja noworodka przedwcześnie urodzonego. Klinika Pediatryczna, Choroby Okresu Noworodkowego, 2007:15, 1, 53-58.
[25] 
Brosowska B., Kowalczyk R.: Wcześniaki to wymagający pacjenci. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2008:12, 24-25.
[26] 
Gilbert W.M., Nesbitt T.S., Danielsen B.: The cost of prematurity: quantification by gestational age and birth weight. Obstet. Gynecol., 2003:102, 488-492.
[27] 
Holcroft C.J., Blakemore K.J., Allen M. et al.: Association of prematurity and neonatal infection with neurologic morbidity in very low birth weight infants. Obstem. Gynecol., 2003:101, 1249.
[28] 
Sawulicka-Oleszczuk H., Oleszczuk J.: Organizacyjne możliwości zmniejszenia częstości porodów przedwczesnych. Med. Wieku Rozwoj., 2003:3, 35-39.
[29] 
Semczuk-Sikora A., Sawulicka-Oleszczuk H.: Wybrane czynniki sprzyjające wystąpieniu zakażenia u przedwcześnie urodzonych noworodków. Badania własne. Med. Wieku Rozwoj., 2003:3 , 329-334.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Dytrych G

PubMed
Articles by:Dytrych G


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych