Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym


Current approach to rehabilitation of cerebral palsied children
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Zakład Fizjoterapii

Neurol Dziec 2009; 18, 35: 53-60
Full text PDF Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem
dziecięcymSTRESZCZENIE
Ponieważ efekty rehabilitacji dzieci z m.p.dz. nie zadowalają w pełni lekarzy i terapeutów, a zwłaszcza rodziców, od wielu lat nieustannie poszukuje się skuteczniejszych sposobów niesienia pomocy tym dzieciom. Postęp wiedzy na temat etiopatogenezy m.p.dz. i wieloletnie doświadczenia praktyczne spowodowały m.in. znaczącą ewolucję metod rehabilitacji, natomiast wspomniany brak satysfakcjonujących wyników stał się kanwą dla rozwoju tzw. alternatywnych sposobów postępowania. Celem pracy jest prezentacja niektórych, mniej rozpowszechnionych poglądów na temat rehabilitacji dzieci z m.p.dz. oraz problemów wynikających z niedostrzegania pewnych aspektów podstawowych. Najbardziej złożone są problemy fizjoterapeutyczne. Obecnie nie wystarczy już znajomość neurofizjologii i neuropatologii rozwojowej oraz umiejętność wykonywania podstawowych ćwiczeń leczniczych. Ponieważ rozwój dzieci z uszkodzonym o.u.n. przebiega w odmiennych warunkach od rozwoju ich zdrowych rówieśników, naturalną konsekwencją jest tendencja do samoistnego uruchamiania mechanizmów kompensacyjnych, co nieuchronnie prowadzi do rozwoju tzw. patologicznej motoryki. Zasadniczą rolę odgrywa w tym nieprawidłowy tzw. mechanizm antygrawitacyjny, a istota usprawniania tkwi m.in. w sterowaniu kompensacją, ukierunkowaną głównie na kształtowanie możliwie prawidłowych reakcji posturalnych. W bezpośrednim związku z tym pozostaje dobór głównej metody oraz metod wspomagających, w tym także stosowanie toksyny botulinowej. Najwięcej wątpliwości stwarza stosowanie niekonwencjonalnych i niesprawdzonych zwykle metod i sposobów postępowania. Sporym utrudnieniem jest również nie w pełni ujednolicone nazewnictwo.

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, rehabilitacja, aktualne podejście


ABSTRACT
As the effects of rehabilitation in CP children are not quite satisfactory for physicians, physiotherapists and, especially for parents, more effective ways of helping these children are called for. Progress in medical science and many years of rehabilitation caused significant evolution of physiotherapy methods. However,the lack of satisfactory results influenced the growth of alternative ways of treatment. The aim of the work is to present some less popular views on rehabilitation of CP children as well as problems that appeared when basic aspects are not discerned. Problems in the field of physiotherapy are the most complicated. At present the knowledge of a neurophysiological and neuropatological developmental processes and the procedures of basic exercises are no longer sufficient. As the development of children with damaged CNS proceeds in different circumstances than that of healthy children, the initiation of compensatory mechanisms occures as a natural consequence and it inevitably leads to the development of so called pathological motoric. A fundamental role in this situation plays the improper, so called antygravitational mechanism, and the point of rehabilitation is to steer the compensation the way to achieve postural reactions, as proper as possible. Directly linked with mentioned above is a selection of the main method and supportive therapy including also botuline toxin. The most doubtful one is using unconventional and non well-tried methods and ways of treatment. Quite considerable handicap is the lack of standarization in nomenclature.

Key words: cerebral palsy, rehabilitation, current viewpoint


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Domagalska M., Czupryna K., Szopa A. et al.: Specyficzne i alternatywne sposoby terapii dzieci z porażeniem mózgowym. Neurol. Dziec., 2005:14, 7-15.
[2] 
Nowotny J.: O racjonalne podejście do usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Neurol. Dziec., 1993:1, 29-36.
[3] 
Nowotny J., Czupryna K., Matyja M.: Najczęstsze błędy popełniane w trakcie usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Fizjoterapia, 1997:5, 22-27.
[4] 
Czochańska J. [red.]: Neurologia dziecięca. PZWL, Warszawa 1990.
[5] 
Matyja M., Nowotny J.: Zasady rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego-aspekty teoretyczne i praktyczne. Zeszyty Metodyczno-Naukowe, AWF, Katowice 1996:8, 5-14.
[6] 
Vojta V., Peters A.: Das Vojta Prinzip. Springer Verlag, Heidelberg 1992.
[7] 
Sadowska L. [red.]: Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. AWF, Wrocław 2000.
[8] 
Nowotny J.: Aktualne aspekty rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym. Rebab. Med., 2003:7, 64-70.
[9] 
Bobath B.: Treatment Principles and Planning in Cerebral Palsy. Physiother., 1963:49, 122-126.
[10] 
Shertzer A., Tscharnuter I.: Early Diagnosis and Therapy in Cerebral Palsy. Marcel Dekker, New York and Basel 1990.
[11] 
Campbell S.K.: Decision making in pediatricneurologic physical therapy. Churchill Livingstone, New York, Edinburgh, London, Philadelfia 1999.
[12] 
Domagalska M., Czupryna K., Szopa A. et al.: Wzorce postawno-lokomocyjne dzieci z m.p.dz. a programowanie rehabilitacji. Fizjoter. Pol. 2007:7, 320-331.
[13] 
Hirschfeld H.: On the integration of posture, locomotion and voluntary movement in humans: normal and impaired development. Repro Print AB, Stockholm 1992.
[14] 
Bobath B, Bobath K.: Motor development in the different types of cerebral palsy. Butterworth - Heinemann, Oxford 1991.
[15] 
Touwen B.: Variability and Stereotipy in normal and deviant development. W: Care of the Handicapped Child. Apley J. (red.), Clinics in Dev. Med. 1978:67, 99-110.
[16] 
Matyja M., Domagalska M.: Podstawy usprawniania neurorozwojowego według Berty i Karela Bobathów. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1997.
[17] 
Becher J.: Pediatric rehabilitation in children with cerebral palsy: general management, classification of motor disorders. J. Prosthetics and Orthotics 2002:14, 143-149.
[18] 
Nowotny J.: Praktyczne aspekty usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Rebab. Med., 1999:3, 11-20.
[19] 
Nowotny J., Czupryna K., Domagalska M.: Potrzeby i możliwości wymiernej oceny wyników rehabilitacji dzieci z MPD. Rebab. Med., 2004:8, 11-20.
[20] 
Milani-Comparetti A., Gidoni EA.: Pattern analysis of motor development and its disorders. Dev. Med. Child Neurol., 1967:9, 625-630.
[21] 
Domagalska M., Nowotny J., Szopa A. et al.: Kompensacyjne przemieszczenia poszczególnych segmentów ciała w płaszczyźnie strzałkowej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Fizjoterapia, 2006:14, 19- 28.
[22] 
Domagalska M., Szopa A., Czupryna K. et al.: Kompensacyjne przemieszczenia poszczególnych segmentów ciała w płaszczyźnie czołowej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Fizjoter. Pol., 2006:5, 127-133.
[23] 
Szopa A., Domagalska M., Czupryna K. et al.: Konsekwencje posturalne zaburzeń napięcia mięśniowego u dzieci z hemiparezą. Fizjoter. Pol., 2007:7, 241-249.
[24] 
Nowotny J., Domagalska M., Czupryna K. et al.: Niektóre wzorce postawy a zaburzenia lokomocji u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Fizjoter. Pol., 2005:5, 228-234.
[25] 
Vojta V.: Die zerebralen Bewegungsstörungen im Säuglingsalter. Enke Verlag, Stuttgart 1988.
[26] 
Bobath B.: Abnormal Postural Reflex activity caused by brain lesion. Heinemann, London 1991.
[27] 
Ayres J.: Sensory Integration and the Child. Western Psychological Services, Los Angeles 1979.
[28] 
Nowotny J. (red.): Podstawy fizjoterapii. Cz.3. Kasper, Kraków 2005.
[29] 
Bobath K.: The normal postural reflex mechanism and its deviation in children with cerebral palsy. Physiother., 1971:57, 515-525.
[30] 
Köng E.: Early Detection of Cerebral Motor Disorders. Med. Sport Sci. Basel, Karger 1992:36, 80-86.
[31] 
Touwen B.: Neurological Development in Infancy. Heinemann, London 1976.
[32] 
Finnie N.: Domowa pielęgnacja małego dziecka z porażeniem mózgowym. TOR, Warszawa 1994.
[33] 
Hari M.: The history of Conductive Education and the education principles of The Petö system. The International Petö Association, Budapest 1990.
[34] 
Damiano D., Abel M., Romness M. et al.: Comparing functional profiles of children with hemiplegic and diplegic cerebral palsy In GMFCS Lewel I and II: are separate classifications needed? Dev. Med. Child Neurol., 2006:48, 797-803.
[35] 
Gage J.: Gait analysis. An essential tool in treatment of cerebral palsy. Clin. Orthop., 1993:288, 126-134.
[36] 
Gage J.: Gait analysis in cerebral palsy. Mac Keith Press, Oxford 1991.
[37] 
DeLuca PA.: Gait analysis in the treatment of the ambulatory child with cerebral palsy. Clin. Orthop., 1991:264, 65-75.
[38] 
Perry J.: Gait analysis: normal and pathological function. Thorofare, Slack Inc. 1992.
[39] 
Rodda J., Graham HK.: Classification of gait patterns in spastic hemiplegia and spastic diplegia: a basis for a management algorithm. Eur. J. Neurol., 2001:8, 98-108.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Nowotny J
Articles by:Czupryna K
Articles by:Domagalska M

PubMed
Articles by:Nowotny J
Articles by:Czupryna K
Articles by:Domagalska M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych