Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym


Current approach to rehabilitation of cerebral palsied children
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra i Zakład Fizjoterapii

Neurol Dziec 2009; 18, 35: 53-60
Full text PDF Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem
dziecięcymSTRESZCZENIE

Ponieważ efekty rehabilitacji dzieci z m.p.dz. nie zadowalają w pełni lekarzy i terapeutów, a zwłaszcza rodziców, od wielu lat nieustannie poszukuje się skuteczniejszych sposobów niesienia pomocy tym dzieciom. Postęp wiedzy na temat etiopatogenezy m.p.dz. i wieloletnie doświadczenia praktyczne spowodowały m.in. znaczącą ewolucję metod rehabilitacji, natomiast wspomniany brak satysfakcjonujących wyników stał się kanwą dla rozwoju tzw. alternatywnych sposobów postępowania. Celem pracy jest prezentacja niektórych, mniej rozpowszechnionych poglądów na temat rehabilitacji dzieci z m.p.dz. oraz problemów wynikających z niedostrzegania pewnych aspektów podstawowych. Najbardziej złożone są problemy fizjoterapeutyczne. Obecnie nie wystarczy już znajomość neurofizjologii i neuropatologii rozwojowej oraz umiejętność wykonywania podstawowych ćwiczeń leczniczych. Ponieważ rozwój dzieci z uszkodzonym o.u.n. przebiega w odmiennych warunkach od rozwoju ich zdrowych rówieśników, naturalną konsekwencją jest tendencja do samoistnego uruchamiania mechanizmów kompensacyjnych, co nieuchronnie prowadzi do rozwoju tzw. patologicznej motoryki. Zasadniczą rolę odgrywa w tym nieprawidłowy tzw. mechanizm antygrawitacyjny, a istota usprawniania tkwi m.in. w sterowaniu kompensacją, ukierunkowaną głównie na kształtowanie możliwie prawidłowych reakcji posturalnych. W bezpośrednim związku z tym pozostaje dobór głównej metody oraz metod wspomagających, w tym także stosowanie toksyny botulinowej. Najwięcej wątpliwości stwarza stosowanie niekonwencjonalnych i niesprawdzonych zwykle metod i sposobów postępowania. Sporym utrudnieniem jest również nie w pełni ujednolicone nazewnictwo.

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, rehabilitacja, aktualne podejście


ABSTRACT

As the effects of rehabilitation in CP children are not quite satisfactory for physicians, physiotherapists and, especially for parents, more effective ways of helping these children are called for. Progress in medical science and many years of rehabilitation caused significant evolution of physiotherapy methods. However,the lack of satisfactory results influenced the growth of alternative ways of treatment. The aim of the work is to present some less popular views on rehabilitation of CP children as well as problems that appeared when basic aspects are not discerned. Problems in the field of physiotherapy are the most complicated. At present the knowledge of a neurophysiological and neuropatological developmental processes and the procedures of basic exercises are no longer sufficient. As the development of children with damaged CNS proceeds in different circumstances than that of healthy children, the initiation of compensatory mechanisms occures as a natural consequence and it inevitably leads to the development of so called pathological motoric. A fundamental role in this situation plays the improper, so called antygravitational mechanism, and the point of rehabilitation is to steer the compensation the way to achieve postural reactions, as proper as possible. Directly linked with mentioned above is a selection of the main method and supportive therapy including also botuline toxin. The most doubtful one is using unconventional and non well-tried methods and ways of treatment. Quite considerable handicap is the lack of standarization in nomenclature.

Key words: cerebral palsy, rehabilitation, current viewpoint


Powrót
Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38


Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Nowotny J
Articles by:Czupryna K
Articles by:Domagalska M

PubMed
Articles by:Nowotny J
Articles by:Czupryna K
Articles by:Domagalska M

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych