Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

Results of an operative treatment of the child with Duchenne – Erb’s type obstetric brachial plexus injury – case report


Efekty operacyjnego leczenia dziecka z okołoporodowym uszkodzeniem splotu ramiennego typu Duchenne’a-Erba – opis przypadku
1Texas Nerve and Paralysis Institute in Houston and The Nath Brachial Plexus Institute in Houston (Director)
2Katedra Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu AWF Katowice
3Katedra Podstaw Fizjoterapii AWF Katowice

Neurol Dziec 2009; 18, 35: 79-84
Full text PDF Results of an operative treatment of the child with Duchenne – Erb’s type
obstetricABSTRACT

Introduction and aim of the study: Obstetric brachial plexus injuries in neuropraxia cases retreat spontaneously. In case of axonotmesis and neurotmesis the permanent dysfunction of upper limb occurs. In the primary period of the child’s life typical conservative treatment is applied and it consists of physical therapy. If the paresis is retreating too slowly and prognosis of regaining of function is poor the microsurgery get involved (including: neurolysis, neurotisation, and autografts) as well as orthopedic procedures. An aim of the study was the presentation of child’s management’s effects following the Quad Mod operation. Material and methods: One of the procedures involving both types of operation is Mod Quad Operation applied in Texas Nerve and Paralysis Institute in Houston. Mod Quad Operation consists of 4 elements: 1. Latissimus dorsi muscle transfer for external rotation. 2. Teres major muscle transfer for scapular stabilization. 3. Subscapularis muscle release for reduction of internal rotation, and. 4. Axillary’s nerve decompression and neurolysis. Depending on individual needs procedure can be modified. It is worth mentioning that the best results are observed by children before 4 years. Results: The boy described in the study was operated on before he was 4 and the paresis of his upper limb was reduced significantly. He is currently able to swim the basic strokes, playing the piano and volleyball. The improvement is visible both in Mallet’s Scale and in daily activities.

Key words: Obstetric brachial plexus injuries, Surgery operations of brachial plexus in children, Mallet’s Scale, Quad Mod operation.


STRESZCZENIE

Wstęp i cel pracy: Uszkodzenia splotu ramiennego w okresie okołoporodowym w przypadku neuropraksji ustępują samoistnie. W przypadku aksonotmesis i neurotmesis powstają trwałe zaburzenia funkcji kończyny górnej. W początkowym okresie życia dziecka postępowanie ma charakter zachowawczy i obejmuje kinezy- i fizykoterapię. Jeśli tempo ustępowania niedowładów jest zbyt wolne, a prognozowanie powrotu funkcji niepomyślne – wykonywane są zabiegi mikrochirurgiczne (obejmujące neurolizę, neurotyzację i autoprzeszczepy) oraz zabiegi ortopedyczne. Celem pracy jest prezentacja efektów usprawniania dziecka po operacji Quad Mod. Materiał i metoda: Jednym z zabiegów łączącym oba typy operacji jest stosowana w Texas Nerve and Paralysis Institute w Houston formuła Mod Quad złożona z 4 elementów, na którą składają się transfery – 1. m. latissimus dorsi – w celu uzyskania rotacji zewnętrznej i 2. m. teres major – w celu uzyskania stabilizacji łopatki, 3. uwolnienie m. subscapularis w celu likwidacji rotacji wewnętrznej ramienia oraz 4. dekompresja i neuroliza nerwu pachowego (n.axillaris). W zależności od indywidualnych potrzeb procedura jest modyfikowana. Warto dodać, że najlepsze rezultaty obserwuje się u dzieci przed ukończeniem 4 roku życia. Wyniki: Opisany w pracy chłopiec, operowany tuż przed ukończeniem 4 lat uzyskał znaczną poprawę funkcji niedowładnej prawej kończyny górnej. Obecnie pływa podstawowymi stylami, gra w siatkówkę i uczy się gry na pianinie. Poprawa zauważalna jest zarówno w ocenie skalą Malleta jak i w czynnościach dnia codziennego.

Słowa kluczowe: okołoporodowe uszkodzenia splotu ramiennego, operacje splotu ramiennego u dzieci, skala Malleta, operacja Quad Mod


Powrót
Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38


Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Nath R
Articles by:Matyja M
Articles by:Naziemiec L
Articles by:Gogola A

PubMed
Articles by:Nath R
Articles by:Matyja M
Articles by:Naziemiec L
Articles by:Gogola A

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych