Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Wpływ wybranych leków przeciwpadaczkowych na jakość życia dzieci i młodzieży z padaczką


The impact of selected anti-epileptic drugs on the quality of life of children and adolescents with epilepsy
1Katedra Neurologii Wieku Dziecięcego
2Katedra Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Neurol Dziec 2009; 18, 36: 25-30
Full text PDF Wpływ wybranych leków przeciwpadaczkowych na jakość życia dzieci
i młodzieży z padaczkąSTRESZCZENIE
Jakość życia dzieci i młodzieży chorych przewlekle zależy m.in. od przebiegu procesu chorobowego. W przypadku padaczki znaczący wpływ ma częstość napadów oraz objawy niepożądane przyjmowanych leków. Celem pracy było poznanie wpływu leków przeciwpadaczkowych na jakość życia dzieci i młodzieży z padaczką. Materiał i metoda. Badaniem objęto grupę 156 dzieci z padaczką w wieku 7–18 lat, leczonych w Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i w Przyklinicznej Poradni. Narzędziem badawczym był kwestionariusz „Młodzi ludzie i padaczka” oraz kwestionariusz do oceny jakości życia QOLCE. Wyniki. Uwzględniając wpływ leków przeciwpadaczkowych na jakość życia dzieci i młodzieży, dokonano podziału całej grupy na cztery 4 podgrupy: I – dzieci leczone karbamazepiną (CBZ), II – kwasem walproinowym (VPA), III – pozostałymi lekami w monoterapii – klonazepam (CZP) oraz nowymi lekami przeciwpadaczkowymi: okskarbazepina (OXC), topiramat (TPM), wigabatryna (VGB), lamotrygina (LTG), tiagabina (TGB), IV grupa – politerapia. Określając wpływ leku na jakość życia młodych pacjentów uwzględniono siedem obszarów (16 dziedzin). W końcowym wyniku kwestionariusza dotyczącego ogólnej oceny jakości życia rodzice najlepiej ocenili dzieci leczone CBZ, a najgorzej politerapią. Ogólną jakość życia najlepiej ocenili rodzice u dzieci leczonych CBZ, a najgorzej politerapią. Różnice istotne statystycznie między grupą I (CBZ) i IV wykazano za pomocą testu Kruskala-Wallisa (p=0,0068). Wnioski. W badanej grupie wykazano negatywny wpływ leków przeciwpadaczkowych na analizowane obszary jakości życia: depresję, samopoczucie, stygmatyzację, ogólną jakość życia. Najwięcej objawów niepożądanych rodzice zaobserwowali u dzieci i młodzieży podczas stosowania politerapii oraz monoterapii kwasem walproinowym.

Słowa kluczowe: dzieci, padaczka, farmakoterapia, jakość życia


ABSTRACT
The quality of life of children and adolescents with chronic diseases depends among others on the course of the disease process. In case of epilepsy the frequency of seizures and side effects of used drugs have a significant influence. The aim of the paper was to learn about the influence the anti-epileptic drugs have on the quality of life of children and adolescents with epilepsy. Material and method. The research was conducted on a group of 156 children with epilepsy ages 7-18 treated at the Clinic of Developmental Age Neurology of Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznan as well as in the outpatient clinic. The research tool was a questionnaire called “Young people and epilepsy” and a questionnaire evaluating the quality of life (QOLCE). Results. Considering the impact of anti-epileptic drugs on the quality of life of children and adolescents the whole group was divided into 4 sub-groups: I – children treated with carbamazepine (CBZ), II – with Valporic acid (VPA), III – other monotherapy drugs – clonazepam (CZP) and new anti-epileptic drugs: oxcarbazepine (OXC), topiramat (TPM), vigabatrin (VGB), lamotrygine (LTG), tiagabine (TGB), IV group – polytherapy. 7 areas (16 domains) were taken into account while determining the influence of the drug on the quality of life of young patients. The general evaluation of the quality of life, was eveluated the best by the parents of children treated with CBZ and the worst of those treated with polytherapy. In the final result of the questionnaire regarding the general evaluation of the quality of life, parents evaluated the best the quality of life of children treated with CBZ and the worst of those treated with polytherapy. Statistically significant differences between the I (CBZ) and IV group were shown using the Kruskal-Wallis test (p=0.0068). Conclusions. In the studied group a negative influence of anti-epileptic drugs was shown on analyzed areas of life: depression, mood, stigmatization, general quality of life. The highest number of side effects was noticed by parents in children and adolescents during polytherapy and monotherapy with Valporic acid.

Key words: children, epilepsy, pharmacotherapy, quality of life


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Wolańczyk T.: Problemy dorastających chorych na padaczkę. Psych Psychol Klin Dziec Młodz 2001; 3: 209-219.
[2] 
Artemowicz B., Otapowicz D., Sobaniec W. et al.: Wyniki badania jakości życia dzieci z padaczką. Neur Dziec 2003; 12: 21-27.
[3] 
Talarska D.: Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci i młodzieży z napadami kontrolowanymi i padaczką oporną na leki - analiza porównawcza. Epileptologia 2006;14: 35-43.
[4] 
Artemowicz B., Sobaniec W.: Optymalizacja farmakologicznego leczenia padaczki u dzieci. Epileptologia 2008; 16: 133-147.
[5] 
Marszał E.: Nowe standardy leczenia wybranych zespołów padaczkowych wieku dziecięcego. Neur Dziec 2005; 28: 69-74.
[6] 
Steinborn B.: Prowadzenie leczenia przeciwpadaczkowego z punktu widzenia objawów niepożądanych leków. [w] Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci. Jóźwiak S.[red.], Wyd. Biofolium, Lublin 2004; 23-34.
[7] 
Steinborn B.: Znaczenie badań farmakokinetycznych leków przeciwpadaczkowych w leczeniu padaczki u dzieci i młodzieży. Neur Dziec 2006; 29: 7-15.
[8] 
Sabaz M., Cairns D.R, Lawson J.A. et al.: Validation of a New Quality of Life Measure for Children with Epilepsy. Epilepsia 2000; 41: 765-774.
[9] 
Mathiak K.A., Karzel K., Mathiak K. et al.: Kwestionariusz jakości życia w Padaczce Dziecięcej - polska adaptacja kwestionariusza. Neur Neurochir Pol 2007; 3: 203-214.
[10] 
Mcewan M.J, Espie C.A, Metcalfe J.: Quality of life and psychosocial development in adolescents with epilepsy: a qualitative investigation using focus group methods. Seizure 2004; 13: 15- 31.
[11] 
Kanner A.M.: Kompleksowa opieka nad pacjentem z padaczką. Neurologia dla Praktyka 2004; 3: 12-19.
[12] 
Talarska D.: Jakość życia dzieci z padaczką w oparciu o kwestionariusz Quality of Life in Childhood Epilepsy. Pol Med Rodz 2004; 6: 42-44.
[13] 
Montanaro M., Battistella P.A., Boniver C. et al.: Quality of life in young Italian patients with epilepsy. Neurol Sci 2004; 25: 264-273.
[14] 
Johnson E.K., Jones J.E, Seidenberg M. et al.: The Relative Impact of Anxiety, Depression, and Clinical Seizure Features on Health - related Quality of Life in Epilepsy. Epilepsia 2004; 45: 544-550.
[15] 
Cramer J.A., Arrigo C., Van Hammee G. et al.: Effect of Levetiracetam on Epilepsy- Related Quality of Life. Epilepsia 2000; 41: 868-874.
[16] 
Fröscher W., Trinka E.: Current role of new antiepileptic drugs in the scenario of medical treatment in juvenile and adult patients with epilepsy. Epileptologia 2006; 14:135-149.
[17] 
Marcenkowski I., Błażewicz J., Bikszajewa J. et al.; Wpływ terapii przeciwpadaczkowej na poziom zdolności poznawczych i funkcjonowanie chorych na padaczkę. Epileptologia 2003; 11: 17-26.
[18] 
Halczuk I.: Wpływ nowych leków przeciwpadaczkowych na funkcje poznawcze. FarmPsych Neurol 2005; 4: 363-370.
[19] 
Mazurkiewicz- Bełdzińska M., Olszewska A.: Wpływ karbamazepiny, fenytoiny i okskarbazepiny na funkcje poznawcze u dzieci chorych na padaczkę. Epileptologia2000; 8: 1.
[20] 
Majkowski J.: Monoterapia nowymi lekami przeciwpadaczkowymi w nowo diagnozowanej padaczce. Praca przeglądowa. Epileptologia 2004; 12: 337-350.
[21] 
Zaccara G., Gangemi P.F., Cincotta M.: Central nervous system adverse effects of new aniepileptic drugs. A meta- analysis of placebo- controlled studies. Seizure 2008; 17:405-421.
[22] 
Mula M., Trimble M.R.: Antiepileptic drug- induced cognitive adverse effects: potential mechanisms and contributing factors. Drugs 2009; 23: 121-37.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Talarska D
Articles by:Steinborn B

PubMed
Articles by:Talarska D
Articles by:Steinborn B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych