Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Wpływ nasilenia spastyczności na możliwości funkcjonalne dziecka z mózgowym porażeniem


Muscle spasticity and functional status of children with cerebral palsy
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UM w Poznaniu

Neurol Dziec 2009; 18, 36: 31-36
Full text PDF Wpływ nasilenia spastyczności na możliwości funkcjonalne dziecka
z mózgowym porażeniemSTRESZCZENIE
Celem badań było określenie wpływu stopnia nasilenia spastyczności na osiągany poziom rozwoju funkcjonalnego chorego z mózgowym porażeniem dziecięcym. Materiał i metodyka. Materiał badań stanowiło 61 chorych (32 dziewczynki, 29 chłopców) z postacią spastyczną mózgowego porażenia dziecięcego, w wieku od 4,5 do 20,8 lat (średnia: 10,4 lat). Badania prowadzone były przed rozpoczęciem leczenia ortopedycznego chorych, którego celem było osiągnięcie poprawy funkcjonalnej. Zmiany funkcjonalne oceniane były za pomocą skali Gross Motor Function Measure (skali ilościowej stworzonej specjalnie do oceny poziomu rozwoju funkcjonalnego dziecka z mpd) oraz systemu Gross Motor Classyfication System (umożliwiającego zakwalifikowanie dziecka do jednego z pięciu poziomów lokomocyjnych). Spastyczność oceniono wg skali Ashworth w modyfikacji Bohanon i Smith. Oceniano pięć grup mięśniowych: grupę przyśrodkową mięśni uda, grupę tylną mięśni uda, grupę przednią mięśni uda, grupę tylną mięśni goleni oraz w obrębie mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Wyniki. Stwierdzono istotną statystycznie zależność między ogólnym poziomem nasilenia spastyczności a poziomem osiąganych umiejętności ruchowych (p=0,001). Ponadto stopień nasilenia spastyczności wpływa determinująco na wszystkie funkcje ruchowe. Zauważono istotną statystycznie zależność uzyskanych wyników funkcjonalnych od poziomu spastyczności grupy przedniej mięśni uda (p<0,001), grupy przyśrodkowej mięśni uda (p=0,022), grupy tylnej mięśni goleni (p=0,014) oraz mięśnia biodrowo-lędźwiowego (p=0,047). Wnioski. Ogólne nasilenie spastyczności w obrębie mięśni kończyn dolnych determinuje stan rozwoju funkcjonalnego i poziom lokomocyjny dziecka z postacią spastyczną mózgowego porażenia. Jakość realizacji zadań ruchowych we wszystkich kategoriach lokomocji uwarunkowana jest stopniem nasilenia spastyczności w obrębie mięśni kończyn dolnych.

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, spastyczność, rozwój funkcjonalny, GMFM, skala Ashworth


ABSTRACT
Objectives. The purpose of the study was to investigate the influence of the lower extremities muscles spasticity on functional abilities of children with cerebral palsy (cp). Study participants. Sixty one patients (32 female, 29 male) with spastic cp (4.5-20.8 yrs) were included in the study. Material/Methods. The GMFM scale and GMFCS were used for evaluation of the children functional status. The spasticity was evaluated according to the Ashworth scale with modified by Bohanon and Smith. Five muscles groups: hip adductors, hip flexors, knee extensors, knee flexors, foot dorsiflexors were tested. Results. The statistically significant influence of the average Ashworth value on the GMFM total score was observed (0=0.001). Moreover, there was a strong correlation between average Ashworth score in 5 groups of muscles and the obtained result in each GMFM category. We found significant correlation between the obtained score in GMFM and the average Ashworth score in: knee extensors (p<0.001), hip adductors (0.02), hip flexors (0.047) and foot dorsiflexors (0.014). Conclusion. The value of the spasticity in lower extremities muscles determines the functional status and locomotion abilities of children with cp.

Key words: cerebral palsy, spasticity, functional abilities, Ashworth scale, GMFM


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Borkowska M.: ABC Rehabilitacji dzieci. Pelikan, Warszawa 1989.
[2] 
Czochańska J.: Badanie i ocena neurorozwojowa niemowląt i noworodków. FOLIUM, Lublin 1995.
[3] 
Jóźwiak M.: Leczenie rehabilitacyjno-ortopedyczne chorego z mózgowym porażeniem dzicięcym. [w:] Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. Marciniak W., Szulc A. [red.]; PZWL ,Warszawa 2002.
[4] 
Camposo da Paz A., Burnett S.M., Braga L.W.: Walking prognosis in cerebral palsy: a 22-year retrospective analysis. Dev Med Child Neurol 1994;36:130-134.
[5] 
Trahan J., Marcoux S.: Factors associated with the inability of children with cerebral palsy to walk at six years: a retrospective study. Dev Med Child Neurol 1995;37:787-795.
[6] 
Yokozeki H., Nakashima M., Fujimoto T. et al.: Prediction of prognosis in cerebral palsy. IRMA VIII, Kyoto 1997.
[7] 
Borkowska M.: Uwarunkowania rozwoju ruchowego i jego zaburzenia w mózgowym porażeniu dziecięcym. Zaułek, Warszawa 2001.
[8] 
Beker N., Yalcin S.: The HELP Guide to Cerebral Palsy. Global HELP- Publication, Istambuł 2005.
[9] 
Mayer N.: Clinicophysiologic concepts of spasticity and motor dysfunction in adults with an upper motoneuron lesion. Spasticity: etiology, evaluation, management and the role of botulinum toxin. We Move 2002.
[10] 
Russell D.J., Rosenbaum P.L., Avery L.M. et al.: Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88) User’s Mannual. Mac Keith Press, Cambridge 2002.
[11] 
Bohannon RW., Smith M.G.: Interrater eliability on modified Ashworth scale of muscle spasticity. Phys Ther 1987;67:206-207.
[12] 
Camposo da Paz A., Burnett S.M., Braga L.W.: Walking prognosis in cerebral palsy: a 22-year retrospective analysis. Dev Med Child Neurol 1994;36:130-134.
[13] 
Harries N., Kassirer M., Amichai T. et al.: Changes over years in gross motor function of 3-8 year old children with cerebral palsy: using the Gross Motor Function Measure (GMFM-88). Isr Med Assoc J 2004;6(7):408-411.
[14] 
Notroshvili I., Kakushadze Z. Gabunia M. et al.: Prognostic value of gross motor function measure to evaluate the severity of cerebral palsy. Georgian Med News 2005;Sep.(9):45-48.
[15] 
Idzior M.: Odpowiedź mięśnia na wybrane metody farmakologicznegi i chirurgicznego leczenia spastyczności u chorych z mózgowym porażeniem dziecięcym. Rozprawa doktorska, Poznań 2005.
[16] 
Bakheit A.M.: Management of muszle spasticity. Phys Rehab Med 1996;8(3):235-252.
[17] 
Boyd R., Graham H.K.: Botulinum toxin A in the management of children with cerebral palsy: indication and outcome. European Journal of Neurology 1997;4(2):15-22.
[18] 
Yarkony G., Sahgal V.: Contractures: A major complication craniocerebral trauma. Clin Orthop Related Research 1987;210:93-96.
[19] 
Gage J.: The treatment of gait problems in cerebral palsy. Mac Keith Press, Cambridge 2004.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Manikowska F
Articles by:Jóźwiak M
Articles by:Idzior M

PubMed
Articles by:Manikowska F
Articles by:Jóźwiak M
Articles by:Idzior M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych