Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

A study of motor nerve conduction in correlation with lower limb deformities and locomotor performance in children with meningomyelocele


Ocena przewodnictwa nerwowego we włóknach ruchowych w korelacji z deformacjami kończyn dolnych i lokomocją u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową
Department of Pediatric Neurology and Rehabilitation, Medical University of Białystok, Poland

Neurol Dziec 2010; 19, 37: 27-32
Full text PDF A study of motor nerve conduction in correlation with lower limb deformities and locomotor perfoABSTRACT
Meningomyelocele (MMC) is a common developmental abnormality in which the vertebral canal formed during fetal development of the spine and the spinal cord fails to close. The defect is accompanied by abolition or attenuation of conduction of nerve stimuli from central structures of the nervous system to muscles, skin and internal organs, which is manifested, among others, in flaccid paresis of the limbs, especially in the lower limbs. MMC leads to joint deformities and locomotor dysfunction. Assessment of the nature and severity of these disorders is based on the classical neurological examination. Additionally, electrophysiological investigation is also performed as a diagnostic component. The aim of paper. The study objective was to assess the results of electroneurographic examination (ENG) in correlation with lower limb deformities and ultimate locomotor performance in children with MMC. Material and methods. The study involved 61 patients (31 boys and 30 girls) with MMC, aged 1-17 years (mean 7±4.4 years), using a four-channel MEDELEC Sapphire Premiere machine. We evaluated the M response amplitude and the maximum conduction velocity, with bilateral stimulation of the common peroneal nerve and tibial nerve. Results. Peripheral nerve damage (axonal injury) was found in 90% of the study children and 40% of these children showed no electrophysiological response. Children having normal nerve conduction values were found to be at a three- to four-fold lower risk of osteoarticular deformities (especially of the hip and knee) in comparison with patients showing no electrophysiological response. Only 20% of the MMC patients without electrophysiological response were be able to walk efficiently, as compared to 80% of those with a distinct response, even when abnormal.

Key words: migraine, oxidative stress, cytokines, evoked potentials, EEG


STRESZCZENIE
Przepuklina oponowo-rdzeniowa (POR) jest często występującym zaburzeniem rozwojowym zamknięcia kanału kręgowego, powstałym we wczesnym okresie tworzenia się u płodu struktur rdzenia kręgowego i kręgosłupa. Wadzie towarzyszy zniesienie lub osłabienie przewodzenia bodźców nerwowych od struktur centralnych układu nerwowego do mięśni, skóry i narządów wewnętrznych, co manifestuje się m.in. niedowładami wiotkimi kończyn, zwłaszcza dolnych. Następstwem POR są deformacje stawów kończyn oraz współistniejące zaburzenia lokomocji. Ocena charakteru i stopnia nasilenia tych zaburzeń opiera się na klasycznym badaniu neurologicznym. Jako dodatkowy element diagnostyczny wykorzystuje się badania elektrofizjologiczne. Celem pracy była analiza wyników badania elektroneurograficznego (ENG) w korelacji z deformacjami kończyn dolnych oraz osiągniętą lokomocją u dzieci z POR. Materiał i metoda. Badania przeprowadzono u 61 pacjentów (31 chłopców i 30 dziewcząt) z POR w wieku 1-17 lat (średnia 7±4,4 lat) przy użyciu 4-kanałowego aparatu MEDELEC Sapphire Premiere. Oceniano amplitudę odpowiedzi M oraz maksymalną prędkość przewodzenia przy obustronnej stymulacji nerwu strzałkowego wspólnego i nerwu piszczelowego. Wyniki. U 90% badanych dzieci stwierdzono uszkodzenie badanych nerwów obwodowych o charakterze aksonalnym, z czego aż u 40% pacjentów nie uzyskano odpowiedzi elektrofizjologicznej. Wykazano, że u dzieci z prawidłowymi wartościami przewodzenia nerwowego deformacje kostno-stawowe kończyn dolnych (szczególnie stawu biodrowego i kolana) są 3-4 krotnie rzadsze w porównaniu z tymi bez odpowiedzi elektrofizjologicznej. Tylko 20% pacjentów z POR, u których nie uzyskano odpowiedzi elektrofizjologicznej, chodzi samodzielnie, podczas gdy u pacjentów z widoczną odpowiedzią, nawet przy jej nieprawidłowych wartościach – aż 80% z nich.

Słowa kluczowe: migrena, stres oksydacyjny, cytokiny, potencjały wywołane, EEG


BIBLIOGRAPHY
[1] 
Bruce A.K.: Neural tube defects. Pediatr Clin N Am 2004; 51: 389-419.
[2] 
Copp A.J., Greene N.D., Murdoch J.N.: The genetic bases of mammalian neurulation. Nat Rev Genet 2003; 4: 784-793.
[3] 
Liptak G.S., Bloss J.W., Briskin H. et al.: The management of children with spinal dysraphism. J Child Neurol 1988; 3: 3-20.
[4] 
Aguiar M.J., Campos A.S., Aguiar R.A., et al.: Neural tube defects and associated factors in live born and stillborn infants. J Pediatr 2003; 79: 129-34.
[5] 
Heljic S., Kadic B., Bajric S.: Neural tube dysraphism: meningomyelocele and related disorders. Med Arh 2002; 56 (Suppl.1): 5-7.
[6] 
Detrait E.R., George T.M., Etchevers H.C., et al.: Human neural tube defects: developmental biology, epidemiology, and genetics. Neurotoxicol Teratol 2005; 27: 515-524.
[7] 
Stillwell A., Menelaus M.B.: Walking ability in mature patients with spina bifida cystica. J Pediatr Orthop 1983; 3: 184-190.
[8] 
Mazur J.M., Menelaus M.B.: Neurologic status of spina bifida patients and the orthopedic surgeon. Clin Orthop 1991; 264: 54-64.
[9] 
Knapczyk M., Stryła W., Kubacki J.: The functional assessment of the child with myelomeningocele [In Polish]. Post Rehab 1998; 4: 41-47.
[10] 
Li V., Albright A.L., Sclabassi R., Pang D.: The role of somatosensory evoked potentials in the evaluation of spinal cord retethering. Pediatr Neurosurg 1996; 24: 126-133.
[11] 
Kale S.S., Mahapatra A.K.: The role of somatosensory evoked potentials in spinal dysraphism - do they have a prognostic significance? Child’s Nerv Syst 1998; 14: 328-331.
[12] 
Tsai P.Y., Cha R.C., Yang T.F. et al.: Electromyographic evaluation in children with spina bifida. J Chin Med Assoc 2001; 64: 509-515.
[13] 
Boćkowski L., Sobaniec W., Sendrowski K., Olchowik B.: Application and specificity of electromyography and electroneurography in the neuropeditrics [In Polish]. Child Neurology 2009; 36: 65-70.
[14] 
Royden Jones Jr. W.: Pediatric Electromyography. In: Brown W., Bolton C. Clinical Electromyography. Butterworth-Heinemann 1993 Second edition, Chapter 25: 697-758.
[15] 
Sharrad W.J.: Spinal osteotomy for congenital kyphosis in myelomeningocele. J Bone Joint Surg 1968; 3: 466-471.
[16] 
De Lisa J.A.: Manual of nerve conduction velocity and clinical neurophysiology. Raven Press, New York 1994, Third Edition: 110-183.
[17] 
de Carvalho Neto J., Dias L.S., Gabrieli A.P.: Congenital talipes equinovarus in spina bifida: treatment and results. J Pediatr Orthop 1996; 16: 782-785.
[18] 
Bartonek A., Gutierrez E.M., Haglund-Akerlind Y. et al.: The influence of spasticity in the lower limb muscles on gait pattern in children with sacral to mid-lumbar myelomeningocele: a gait analysis study. Gait Posture 2005; 22: 10-25.
[19] 
Boćkowski L., Sołowiej E., Rutkowska I. et al.: Application of electrophysiological studies in determining the rehabilitating-orthopedic treatment of flaccid paresis in children with myelomeningocele [In Polish]. Post Rehab 2001; 15: 37-42.
[20] 
Blair A.: Preliminary studies in nervous conduction through myelomeningocele lesions. Arch Dis Child 1970; 45: 712.
[21] 
Torre M., Planche D., Louis-Borrione C. et al.: Value of electrophysiological assessment after surgical treatment of spinal dysraphism. J Urol 2002; 168: 1759-1762.
[22] 
Szulc A., Głowacki M.: Lower extremity deformities as an obstacle in rehabilitation of meningomyelocele patients-pathogenesis and principle of treatment [In Polish]. Przegl Lek 1998; 4: 191-197
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Sendrowski K
Articles by:Boćkowski L
Articles by:Sobaniec W
Articles by:Okurowska-Zawada B
Articles by:Sobaniec P

PubMed
Articles by:Sendrowski K
Articles by:Boćkowski L
Articles by:Sobaniec W
Articles by:Okurowska-Zawada B
Articles by:Sobaniec P


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych