Vol. 29/2020 Issue 58
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Rozpoznawanie zespołu Retta w oparciu o własne obserwacje w grupie 100 dziewczynek


Diagnosis of Rett syndrome in view of own observations in the group of 100 girls


Neurol Dziec 2001; 10, 19: 1-0STRESZCZENIE
Rosnące zainteresowanie zespołem Retta (ZR) i rozpowszechnienie wiedzy na temat tego schorzenia wpłynęło na poprawę rozpoznawalności nie tylko klasycznej po-staci choroby, ale też rzadszych odmian klinicznych, szczególnie tzw. odmiany formę fruste (FF). Poddano analizie klinicznej grupę stu pierwszych pacjentów Kliniki Neurologii Instytutu "Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka", u których potwierdzono rozpoznanie. W grupie tej 71% dzieci stanowią dziewczynki z klasyczną postacią choroby, 25% - z odmianą FF, a jedynie 4% - z innymi wariantami klinicznymi. W niniejszej pracy zarysowano problemy diagnostyczne związane z aktualnie obowiązującymi kryteriami, w odniesieniu zarówno do postaci klasycznej, jak i rzadszych odmian ZR. Zwrócono uwagę na cechy charakterystyczne odmian klinicznych, pozwalające na ich lepszą definicję kliniczną.

Słowa kluczowe: zespół Retta - rozpoznawanie, odmiany kliniczne.


ABSTRACT
The growing interest in Rett syndrome (RS) and increasing knowledge about this disorder resulted in morę frequent diagnosis not oniy ofthe dassical form, also well another clinical yariations - especially formę fruste (FF). The group of first 100 patients from the Department of Neurology Memoriał Chiidren Health Institute with confirmed diagnosis was anałyzed. In this group, 71% girls arę with dassical form of RS, 25% - with FF and 4% - with other types. There have been presented the diagnostic problems related to present obliga-tory diagnostic criteria. Authors paid special attention to characteristic features of particular clinical types, which in our opinion allow delineation of most specific clinical variants.

Key words: Rett syndrome - the diagnosis, clinical types


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Bentkowski ZA
Articles by:Tylki-Szymańska A
Articles by:Jóźwiak S

PubMed
Articles by:Bentkowski ZA
Articles by:Tylki-Szymańska A
Articles by:Jóźwiak S


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych