Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Dysleksja rozwojowa u dzieci matek z padaczką


Developmental dyslexia in chiidren from epileptic mothers


Neurol Dziec 2001; 10, 19: 3-0STRESZCZENIE
Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu rozpoznaje się u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Częstość występowania dysleksji ocenia się na 10-15%. Zaburzenia dotyczą funkcji językowych, percepcyjno-motorycznych, uwagi, pamięci, lateralizacji i orientacji przestrzennej. Uwarunkowania tych zaburzeń są wielorakie, tj. czynniki genetyczne, mikrodysgenezje lub mikrouszkodzenia układu nerwowego, głównie z okresu prenatalnego. Celem pracy była: 1 .Ocena częstości występowania dysleksji u dzieci matek chorych na padaczkę i leczonych w ciąży lekami przeciwpadaczkowymi. 2. Określenie charakteru zaburzeń funkcji poznawczych stanowiących o ryzyku dysleksji z uwzględnieniem rodzaju padaczki u matki (częściowa, uogólniona) i sposobu jej leczenia (monoterapia, politerapia). Materiał stanowiło 82 dzieci poddanych badaniu psychologicznemu w wieku 8 lat, urodzonych w Szpitalu CZMP przez matki chore na padaczkę, i 41 dzieci w tym samym wieku, będących grupą kontrolną. Metoda: Analiza dokumentacji psychologicznej i neurologicznej, wywiad, metody testowe: WISC-R, Skala ryzyka dysleksji, Próby analizy i syntezy słuchowej, Próby lateralizacji, Test Bender-Koppitz. Wyniki: Średni iloraz inteligencji (l.l.) u badanych dzieci był na poziomie przeciętnym. Około 40% dzieci miało dysleksję, 24% stanowili chłopcy, 16% dziewczynki. Najczęstsze wśród dzieci z dysleksją były zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej (68%), rozwoju mowy (63%) oraz percepcji wzrokowej (46%). Około 27% dzieci miało zaburzenia w zakresie percepcji słuchowej, u 21 % wystąpiły zaburzenia lateralizacji, u 15% zaburzenia procesów pamięciowych. Zarówno wśród potomstwa matek z padaczką częściową jak i uogólnioną 8 dzieci miało dysleksję. Dysleksję rozwojową rozpoznano u 8 dzieci matek, u których stosowano monoterapię i 8 dzieci matek leczonych kilkoma lekami przeciwpadaczkowymi. Wnioski: Dysleksja rozwojowa występuje częściej wśród dzieci matek z padaczką niż w populacji ogólnej. W badanej grupie dzieci matek z padaczką nie stwierdza się istotnych różnic w zakresie średnich ilorazów inteligencji u dzieci z rozpoznaną dysleksją i u dzieci bez dysleksji. Rodzaj padaczki u matki i stosowane w ciąży leczenie przeciwpadaczkowe nie wpływa na częstość występowania dysleksji. Prawdopodobnie genetyczne podłoże padaczki u matki jest czynnikiem sprzyjającym dysleksji u jej potomstwa.

Słowa kluczowe: padaczka u matki, rozwój umysłowy, deficyty rozwojowe, dysleksja.


ABSTRACT
Specific difficulties with reading and writing arę recognised in chiidren with proper mental development. The incidence of dyslexia has been estimated at 10-15%, the distur- bances involving speech functions, perception-motor abilities, concentration and memory, lateralisation and spatial orientation. There arę many conditions forthese disturbances: ge- netic factors, micro-dysgenesias or micro-damages of the nervous system, mainly during prenatal period. Goal: 1. Determination of the incidence of dyslexia in chiidren from epileptic mothers, treated with anti-epileptic drugs during pregnancy. 2. Definition ofthe characterof cognitive functions disturbances providing for the risk of dyslexia, with regard to the type of epilepsy in mother (partial vs generalized) and the kind of treatment (monotherapy vs poły- therapy). Materiał: 82 chiidren submitted to psychological study, agę: 8 years, 41 delivered atthe Polish Mother's Memoriał Hospital Research Institute by epileptic mothers and acon- trol group consisted of 41 chiidren age-matched. Methods: Anałysis of psychological and neurological documentation, anamnesis, tests: WISC-R, Dyslexia Risk Scalę, auditory anal- ysis and synthesis, attempts at lateralization, Bender-Koppitz's test. Results: The mean intelligence quotient (l.l.) in the studied chiidren is at an average level. Forty percent ofthat group indicate dyslexia: boys - 24% and girls - 16%. Disturbed yisual-motor coordination (68%), dysphasia (63%) and visual perception (46%) arę the most frequent disorders in dyslectic chiidren. About 27% ofthese chiidren demonstrate problems with auditory percep- tion, while lateralization is affected in 21% and memorizing in 15% of dyslectic chiidren. As regards chiidren from mothers with partial and generalized epilepsy - 8 chiidren revealed dyslexia in each group. Developmental dyslexia was diagnosed in 8 chiidren from mothers submitted to monotherapy during pregnancy and in 8 chiidren from mothers treated with several anti-epileptic drugs. Conclusions: Developmental dyslexia occurs morę frequently in chiidren from epileptic mothers than in the generał population. In the studied group of chiidren from epileptic mothers, there were no significant differences in the mean intelli- gence quotients between the chiidren with diagnosed dyslexia and normal subjects. Neither the type of epilepsy nor the anti-epileptic treatment applied during pregnancy, affects the incidence of dyslexia in chiidren. Most probabły, it is the genetic background of epilepsy in mother, which favours dyslexia development in child.

Key words: mother's epilepsy, mental development, cognitive function, dyslexia.


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Wiśniewska B
Articles by:Wendorff J

PubMed
Articles by:Wiśniewska B
Articles by:Wendorff J


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych