Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Reakcje rodziców na upośledzenie rozwoju dziecka - przegląd literatury


Parents' responses to developmental disability in a child -A review of the literature


Neurol Dziec 2001; 10, 20: 111-120STRESZCZENIE
Jedną z pierwszych prób opisu i analizy przeżyć rodziców związanych z upo-śledzeniem rozwoju dziecka była koncepcja żałoby. Zakładano w niej, że rodzice przeżywają utratę zdrowego, wymarzonego dziecka. Dopóki jej nie odżałują, nie będą w stanie zaakceptować dziecka, które mają. Koncepcję tę krytykowano za koncentrację wyłącznie na przeżyciach matek, a także niedoskonałość metodologiczną prowadzonych na jej podstawie badań. Koncepcja chronicznego smutku zakładała ciągłe doświadczanie przez rodziców przygnębienia jako typowej reakcji na upośledzenie rozwoju dziecka. Powstające w latach 80. koncepcje stresu rodzicielskiego kładły nacisk na różnice indywidualne w zakresie możliwości przystosowania się do życia z dzieckiem niepełnosprawnym. Interesujące dane przynoszą też badania nad rodzinami z dziećmi upośledzonymi w rozwoju umysłowym prowadzone w ramach podejścia systemowego.

Słowa kluczowe: żałoba, chroniczny smutek, stres rodzicielski, radzenie sobie ze stresem, podejście systemowe


ABSTRACT
One of the very first attempts to describe and analyze the parents' experiences related to child's development impairment, was a theory of grief. It has assumed that parents experience loss of healthy, dreamed child. As long as they are grieving, they are not able to accept their real child. This approach has been criticized for exclusive concentration on mothers' feelings, and for its methodological inefficiency. The theory of chronic sorrow assumed permanent experiencing of deep sorrow to be a typical parents' response to child's development impairment. The parenting stress theories, emerged in the eighties, emphasized the individual differences in capabilities in adaptation to live with a disabled child. Some interesting data come from the studies conducted within the system approach

Key words: grief, chronic sorrow, parenting stress, coping, system approach.


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Pisula E

PubMed
Articles by:Pisula E


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych