Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Łagodne częściowe padaczki niemowląt


Benign partial epilepsies in infancy


Neurol Dziec 2002; 11, 21: 19-28STRESZCZENIE
Łagodne częściowe padaczki niemowląt (ŁPCN) charakteryzują się występo- waniem napadów częściowych złożonych i/lub wtórnie uogólnionych, dodatnim wywiadem rodzinnym odnośnie do występowania łagodnych drgawek, początkiem choroby w wieku niemowlęcym, prawidłowym rozwojem psychoruchowym dziecka, nieobecnością odchyleń w badaniu neurologicznym i metodami obrazowania, prawidłowym zapisem międzynapadowym EEG i dobrą reakcją na leczenie. Celem pracy było przeanalizowanie zagadnienia łagodnych padaczek częściowych niemowląt na podstawie materiału własnego. Spośród 216 chorych, którzy zachorowali na padaczkę w pierwszych dwóch latach życia, wyodrębniono grupę 16 dzieci (7,4%) spełniających kryteria rozpoznawania ŁPCN (8 dziewczynek i 8 chłopców). U pięciorga (31%) chorych stwierdzono dodatni wywiad rodzinny. Średni wiek zacho- rowania wynosił 5 miesięcy, średni wiek ostatniego napadu 8,6 miesięcy, czas trwania choroby średnio 3 miesiące. U wszystkich dzieci stwierdzono prawidłowy stan neurorozwojowy przed wystąpieniem napadów i w trakcie dalszej obserwacji. Średni czas obserwacji wynosił 3,6 lat (od ponad 1 roku do 6 lat). Wyniki badań pozwalają zgodzić się z opinią autorów zajmujących się zagadnieniem łagodnych częściowych padaczek niemowląt, że występują one częściej niż są rozpoznawane.

Słowa kluczowe: padaczka, łagodna padaczka częściowa, okres niemowlęcy.


ABSTRACT
Benign infantile partial epilepsies (BPEI) with complex partial seizures or/and secondary generalized seizures are characterized by a high incidence of family history of benign convulsions, infantile onset, normal development before and after onset of the disease, no underlying disorders, no neurological abnormalities, normal interictal EEGs and good response to treatment. The aim was to examine the occurrence of benign partial epilepsy in infancy in own patients. A group of 216 children who developed epilepsy within the first 2 years of age was evaluated. 16 patients (7.4%) fulfilled cryteria for recognition of BPEI (8 girls and 8 boys). Five patients (31%) had a positive family history. The average age of onset was 5 months and the last seizures occurred at average age of 8.6 months. The average period of seizures persistence was 3.0 months. All patients had normal neurodevelopmental status. Mean period of follow-up was 3.6 years (range: above 1-6 years). Benign infantile partial epilepsies occur more common among childhood epilepsies than previously reported

Key words: epilepsy, benign partial epilepsy, infancy.


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Szczepanik E
Articles by:Pakszys M

PubMed
Articles by:Szczepanik E
Articles by:Pakszys M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych