Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Ocena skuteczności piracetamu w porównaniu z flunaryzyną w leczeniu migreny i napięciowych bólów głowy u dzieci


Assessment of efficacy of piracetam in comparison with flunarizine in the treatment of migraine and tension-type headaches in children


Neurol Dziec 2002; 11, 21: 45-58STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena wpływu piracetamu na przebieg migreny i napięciowych bólów głowy u dzieci. Pacjenci podzieleni byli na dwie grupy. W grupie pierwszej zastosowano profilaktycznie piracetam, w drugiej flunaryzynę. Grupę I stanowiło 30 dzieci (16 chłopców, 14 dziewczynek), średni wiek 12,8 ą 2,84 lat. Wśród badanych było 16 dzieci z migreną i 14 z napięciowymi bólami głowy. W zapisie EEG u 14 dzieci stwierdzano zmiany zlokalizowane, u 5 zmiany napadowe uogólnione, a w 11 przypadkach zmiany zlokalizowane współistniały ze zmianami napadowymi uogólnionymi. Grupę II stanowiło 21 dzieci (12 chłopców i 9 dziewczynek), średni wiek 12,51 ą 2,90 lat. Było wśród nich 11 dzieci z migreną i 10 z napięciowymi bólami głowy. W zapisie EEG u 10 dzieci stwierdzono zmiany zlokalizowane, u 5 zmiany napadowe uogólnione, a w 6 przypadkach zmianom zlokalizowanym towarzyszyły zmiany napadowe uogólnione. Piracetam stosowano przewlekle w śr. dawce 50 mg/kg/dobę, flunaryzynę w dawce 5 mg jeden raz na dobę przez okres 3 miesięcy. W obu grupach porównywano ogólną liczbę incydentów bólowych oraz częstotliwość bólów głowy w ciągu 3 miesięcy przed rozpoczęciem badania i w ciągu 3-miesięcznej kuracji piracetamem lub flunaryzyną. Oceniono natężenie bólów głowy w 10-stopniowej skali wg Turk i wsp. Badania EEG wykonywano aparatem MEDELEC DG COMPACT 32 (Wielka Brytania), stosując układ 10- 20, na początku badania i po 3 miesiącach leczenia piracetamem lub flunaryzyną. Dokonywano analizy ilościowej i jakościowej zapisów EEG. Oceniano dwadzieścia 2-sekundowych odcinków krzywej z odprowadzeń P3-O1. Zliczano fale alfa, theta, delta, beta. Porównywano procent poszczególnych fal, przed i po 3 miesiącach leczenia. Uzyskano wyniki wskazujące na skuteczność piracetamu w migrenie i napięciowych bólach głowy u dzieci w ocenie częstości incydentów bólowych i natężenia bólu. Piracetam okazał się bardziej skuteczny w leczeniu napięciowych bólów głowy, flunaryzyna w migrenie. W obu grupach poprawa kliniczna korelowała z redukcją czynności napadowej. W przypadku piracetamu stwierdzono też pozytywne zmiany w ocenie ilościowej czynności bioelektrycznej mózgu w postaci znamiennego statystycznie wzrostu odsetka fal alfa i zmniejszenia odsetka fal theta i delta.

Słowa kluczowe: naczynioruchowe bóle głowy, piracetam, flunaryzyna, EEG.


ABSTRACT
The aim of this study was the assessment of effects of piracetam in the therapy of migraine and tension-type headaches. The patients were divided into two groups. In the first group, piracetam was administered, in the second - flunarizine. In group I 30 children (16 boys, 14 girls), average age 12.8 - 2.84 years, were examined. 16 children suffered from migraine and 14 had tension-type headaches. EEG records showed focal changes in 14 children and generalized changes in 5 cases, focal and generalized changes in 11 patients. In group II 21 children (12 boys and 9 girls), mean age 12.51 - 2.90 years were studied. 11 children suffered from migraine and 10 had tension-type headaches. EEG records showed focal changes in 10 children, generalized changes in 5 cases, focal and generalized changes in 6 patients The patients received 50 mg/kg/day oral piracetam for the treatment or flunarizine 5 mg/day during 3 months. In both groups we compared total number of headache attacks and its frequency before and after 3 months drug therapy. The severity of headache was evaluated in 10-score scale of Turk et al., EEG records were performed using MEDELEC DG COMPACT 32 with the 10-20 system in resting conditions with eyes closed, before and after 3 months of piracetam or flunarizine therapy. Quantitative and qualitative EEG analysis was performed. Twenty artifact-free 2 sec.-epochs of EEG from P3-O1 leads were selected and analyzed for the following frequency bands: alpha, theta, delta, beta. We compared the percentage of frequency bands before and after 3 months' drug therapy. We have found beneficial effects of piracetam in the treatment of headache attacks and its severity in children with migraine and tension-type headaches. Piracetam is effective for the therapy of tension-type headaches, and flunarizine for migraine prophylaxis. In both groups good clinical response correlated with the reduction of paroxysmal activity. In piracetam group we have found significant increase power in the alpha band and decrease in the theta and delta bands.

Key words: tension-type headaches, piracetam, flunarizine, EEG.


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Śmigielska-Kuzia J
Articles by:Sobaniec W
Articles by:Kułak W
Articles by:Boćkowski L

PubMed
Articles by:Śmigielska-Kuzia J
Articles by:Sobaniec W
Articles by:Kułak W
Articles by:Boćkowski L


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych