Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Wpływ zaburzeń metabolicznych w czasie ciąży na powikłania okołoporodowe i rozwój potomstwa kobiet chorych na cukrzycę


Effect of pregnancy metabolic disorders on perinatal complications and development of diabetic women progeny


Neurol Dziec 2002; 11, 21: 65-72STRESZCZENIE
Cukrzyca w czasie ciąży niesie wiele zagrożeń dla matki, przebiegu ciąży, rozwijającego się płodu i noworodka. Największe ryzyko powikłań płodowo-okołoporodowych związane jest z nasileniem się zaburzeń metabolicznych w przebiegu cukrzycy insulinozależnej u matki. Wieloczynnikowy łączący się z hiperglikemią, mechanizm uszkodzenia płodu nie został całkowicie wyjaśniony. Hiperglikemia na początku ciąży w czasie organogenezy może spowodować poronienie lub wystąpienie wad wrodzonych u potomstwa. W drugim i trzecim trymestrze doprowadza do dystrofii lub makrosomii płodu. W trzecim trymestrze przyczynia się do niedotlenienia płodu. Może doprowadzić do przedwczesnego porodu i wystąpienia u noworodka zespołu zaburzeń oddychania, policytemii, hipoglikemii, hiperbilirubinemii, hipokalcemii i hipomagnezemii. Umieralność okołoporodowa kobiet chorych na cukrzycę i ich dzieci zbliża się obecnie do poziomu stwierdzanego w ogólnej populacji. Ryzyko wystąpienia wad wrodzonych, dystrofii, makrosomii, wcześniactwa, zaburzeń adaptacyjnych w okresie okołoporodowym oraz dysharmonii lub opóźnienia rozwoju psychoruchowego jest nadal wyższe u potomstwa matek z cukrzycą niż u dzieci matek zdrowych.

Słowa kluczowe: cukrzyca, ciąża, zaburzenia rozwojowe potomstwa


ABSTRACT
Diabetes in pregnancy brings a number of risks for the mother, the pregnancy course, the developing fetus and the newborn. The highest risk of fetal-perinatal complications is connected with the intensification of metabolic disorders in the course of mother's insulin-dependent diabetes. Multifactorial, linked with hyperglicemia mechanism of fetus damage has not been fully explained so far. The occurrence of hyperglicemia at the beginning of pregnancy, during organogenesis, may result in spontaneous abortion or occurrence of congenital anomaly in progeny. In the second and third trimester it leads to dystrophy or fetus macrosomia. In the third trimester it causes or deepens anoxia and may be the cause of premature birth as well as of occurrence of respiratory distress, polycythemia, hypoglycemia, heperbilirubinemia and hypomagnesemia. Perinatal mortality among diabetic women and their children is at present close to that of general population. The risk of congenital malformations, dystrophy, macrosomia, prematurity, perinatal disturbances and disharmony or psychomotor development delay is still higher in progeny of diabetic mothers than in children of healthy mothers.

Key words: diabetes, pregnancy, progeny developmental disorders


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Ircha G

PubMed
Articles by:Ircha G


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych