Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Algorytm postępowania w lekkich i średniociężkich urazach czaszkowomózgowych u dzieci. Rola konsultacji neurologicznej


Management in minor and mild head injury in children (algorithm). The role of the neurological examination/consultation




1Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie. Oddział Neurochirurgii
Kierownik: dr hab. med. S. Kwiatkowski

2 Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Katedra Informatyki
Kierownik: prof. zw. dr hab. inż. K. Zieliński

3 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Zakład Radiologii
Kierownik: dr med. Z. Wyrobek


Neurol Dziec 2007; 16, 31: 13-16
Full text PDF Algorytm postępowania w lekkich i średniociężkich urazach czaszkowomózgowych u dzieci. Rola



STRESZCZENIE
Cel: Stworzenie algorytmu postępowania w lekkich i średniociężkich urazach głowy u dzieci (LIŚ- CIUG) w zakresie diagnostyki i miejsca pobytu dziecka ze szczególnym uwzględnieniem roli neurologa. Materiał i metodyka: Na podstawie obserwacji ponad 2000 dzieci konsultowanych w poradni chirurgicznej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie utworzono bazę wiedzy dla systemu informatycznego - ekspertowego, którym sprawdzono zasadność zastosowanego postępowania według przyjętego algorytmu. Sposób postępowania opierał się na czynnikach ryzyka urazu: ryzyko niskie, ryzyko średnie i ryzyko wysokie. Wyniki: Przyjęcie algorytmu pozwoliło na unifikację postępowania, jednoznacznie wyznaczyło rolę konsultacji neurologicznej. Przyjęty algorytm ogranicza liczbę badań diagnostycznych i precyzuje miejsce obserwacji dziecka po LIŚ- CIUG. Ma znaczenie w ewentualnym postępowaniu orzeczniczym.

Słowa kluczowe: urazy głowy, model postępowania


ABSTRACT
Aim: Creation of algorithm in mild and minor head injury at children in range of diagnostics proceed and places of stays of children with particular taking into consideration role of neurologist. Material and Methods: Create knowledge base on base of observation over 2000 children consulted in surgical for computerized information expert system, legitimacy of employed procedure check according to accepted (catched on) algorithm which (who). Manner of procedure resisted about factors of risks of injuries - risk low, average risk and high risk. Conclusion: Acceptance of algorithm has allowed unification of procedure, it has appointed role of neurologic consultation one-valued. Accepted algorithm limits number of diagnostic research and place of observation of child specifies mild and minor head injury.

Key words: head injury,neurological examination


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Kwiatkowski S
Articles by:Valenta M
Articles by:Grodzicka T
Articles by:Klauz G
Articles by:Grzegorzewski P
Articles by:Kawecki Z

PubMed
Articles by:Kwiatkowski S
Articles by:Valenta M
Articles by:Grodzicka T
Articles by:Klauz G
Articles by:Grzegorzewski P
Articles by:Kawecki Z


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych