Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Prognozowanie rozwoju postawy dzieci na podstawie analizy jakości napięcia posturalnego w okresie niemowlęcym


Forecasting children’s posture development based on analyse of a postural tone quality during infancy period
Katedra Fizjoterapii Układu Nerwowego i Narządu Ruchu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

Neurol Dziec 2007; 16, 32: 49-56
Full text PDF Prognozowanie rozwoju postawy dzieci na podstawie analizy jakości napięcia posturalnego w okreSTRESZCZENIE
Postawa ciała dzieci zwykle oceniana jest i korygowana w okresie przedszkolnym i szkolnym. Proces posturogenezy rozpoczyna się jednak już w życiu płodowym i jest kontynuowany po urodzeniu. Według koncepcji neurorozwojowej rozwój postawy uwarunkowany jest jakością mechanizmu antygrawitacyjnego. Główną składową tego mechanizmu jest zróżnicowane osobniczo napięcie posturalne. Wielkość napięcia posturalnego wpływa na rodzaj aktywności antygrawitacyjnej niemowlęcia. U niemowląt z obniżonym napięciem posturalnym dochodzi do rozwoju kompensacyjnego mechanizmu antygrawitacyjnego. Jego zewnętrznym przejawem jest nieprawidłowy rozkład napięcia mięśniowego, który zwykle określany jest jako wada postawy. W zakresie szeroko rozumianej normy można wyodrębnić trzy typy napięcia posturalnego: normotonia, napięcie spastoidalne i atetoidalne. Niemowlęta z normotonią rozwijają prawidłową postawę. Pozostałe pionizując się kompensują obniżone napięcie w sposób czynny lub bierny, w zależności od typu napięcia posturalnego. Analizując rozwój postawy niemowlęcia w oparciu o występujący u niego typ napięcia posturalnego, można prognozować z dużym prawdopodobieństwem, jaki typ postawy rozwinie ono w przyszłości. Podejście neurorozwojowe daje nie tylko możliwość wczesnego diagnozowania i prognozowania rozwoju postawy ciała. Ważne jest, że istnieją tu środki terapeutyczne, umożliwiające normalizację napięcia posturalnego, a tym samym ograniczające konieczność stosowania przez niemowlę wspomnianych kompensacji w celu stabilizowania ciała w coraz wyższych pozycjach. Prognozowanie obliguje więc do wprowadzenia postępowania prewencyjnego, zapobiegającego rozwojowi wad postawy lub zmniejszającego ich stopień ciężkości.

Słowa kluczowe: postawa ciała dzieci, jakość napięcia mięśniowego, prognozowanie rozwoju postawy


ABSTRACT
Children’s body posture is usually appraised and corrected during the pre-school and school periods. However, process of posturogenesis starts in a foetal life and it is continued after a birth. According to the neurodevelopment conception, development of a posture is determined by the quality of antigravitational mechanism. The main factor of this mechanism is postural tone, which is not the same for each individual in the population. The size of a postural tone influences on a kind of antigravitational activity of an infant. Infants with lower postural tone develop the compensatory antigravitational mechanism. Its external symptom is an abnormal layout of a postural tone, mostly described as an incorrect posture. In the scope of widely defined norm three kinds of a postural tone can be distinguished: normotony, spastoidal tone and atetoidal tone. Infants with the normotony develop an appropriate posture. The rest of them, while attaining vertical posture, compensate the lower tension in active or passive manner, depending on the type of a postural tension. By analysing development of an infant’s posture based on the type of its postural tension, it is possible to forecast with a high probability, which of the postural type will be developed by a child in the future. Neurodevelopment approach gives more than just a possibility to early diagnose and forecast development of a body posture. It is also important that there are therapeutic means which allow normalizing tone of a posture and in the same time limiting the necessity of using by infant mentioned compensations in order to stabilize body in higher positions. Therefore forecasting obliges to acquaint preventing conduct in order to either prevent development of postural defections or to lessen a level of heaviness.

Key words: body posture of the infants, the quality of a postural tone, forecast posture’s development


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Matyja M
Articles by:Gogola A

PubMed
Articles by:Matyja M
Articles by:Gogola A


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych