Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

The effect of antiepileptic drugs in monotherapy on bone mineral density in children


Wpływ leków przeciwpadaczkowych stosowanych w monoterapii na mineralizację tkanki kostnej u dzieci
1Oddział Neurologii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy
2Pracownia Densytometrii Klinicznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy

Neurol Dziec 2011; 20, 39: 23-27
Full text PDF The effect of antiepileptic drugs in monotherapy on bone mineral density in childrenABSTRACT
Among many factors causing reduced bone mineralization, the chronic use of antiepileptic drugs (AEDs). May be one of them. Aim. The aim of the study was to asses the effect of carbmaazepine (CBZ), its derivative oxcarbazepine(OXC) and valproic acid (VPA) on bone mineral density (BMD) in children with epilepsy. Materials and Methods. The study comprised of 70 children (girls and boys) over five years of age who receivedlong-term AEDs therapy ( longer than 2 years). Control group consisted of children without any pharmacologic treatment. Densitometry of the osseous system and the lumbar section of spine were done. Results. The group treated with carbamazepine and oxcarbazepine comprised 34 patients, treated with valproic acid 36 and the control group 42 patients. Reduction in BMD was found in 41.2% of CBZ/OXC-treated patients, 38.9% of patients who were receiving VPA, and in the control group 23.8% of respondents. Moreover, the reduced BMD was not significantly different in groups of treated children, but it is statistically higher compared with the control group. Analysis of the determinants of osteopenia and osteoporosis showed that statistically the reduced bone mineral density was often observed in children treated with long-term therapy and with a lower BMI. In addition, no relation to age, gender, developmental period and type of epilepsy has been established. Conclusion. 1. Carbamazepine, oxcarbazepine and valproic acid decrease at a comparable level the bone mineral density (BMD). 2. Reduction of bone mineral density occurs more frequently in children who received long-term AEDs therapy. 3. Densytometry examination is helpful in assessing adverse effects on long-term treatment of AEDs.

Key words: children, antiepileptic drugs, bone mineral density


STRESZCZENIE
Spośród wielu czynników przyczyną obniżonej mineralizacji kości może być przewlekłe stosowanie leków przeciwpadaczkowych (LPP). Cel. Badano wpływ karbamazepiny(CBZ) i jej pochodnej okskarbazepiny (OXC) oraz kwasu walproinowego (VPA) na mineralizację kości u dzieci z padaczką. Materiał i metody. Badaniem objęto 70 dzieci obojga płci, powyżej 5 r.ż., leczonych w monoterapii ponad 2 lata. Wykluczono dzieci niesprawne ruchowo, przewlekle chore, leczone dietetycznie, przyjmujące leki i suplementy wpływające na układ kostny. Grupę kontrolną stanowiły dzieci z wadami postawy oraz obserwowane w kierunku astmy przed włączeniem sterydów.Wykonywano densytometrię całego układu kostnego i dodatkowo odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Wyniki. Grupa leczonych CBZ/0XC liczyła 34, VPA – 36, grupa kontrolna – 42. Grupy leczonych i kontrolna były porównywalne pod względem płci, wieku, aktywności fizycznej, BMI; u dzieci z padaczką nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy w odniesieniu do czasu trwania padaczki i jej rodzaju. Obniżenie mineralizacji kości stwierdzono u 41,2% leczonych CBZ, u 38,9% leczonych VPA, w grupie kontrolnej u 23,8% badanych. Częstość występowania obniżenia mineralizacji kości nie różniła się istotnie w grupach dzieci leczonych, ale była statystycznie wyższa w porównaniu z grupą kontrolną. Analiza czynników warunkujących osteopenię i osteoporozę wykazała,że statystycznie częściej obniżoną mineralizację tkanki kostnej wykazywały u dzieci dłużej leczone i z niższym wskaźnikiem BMI. Nie stwierdzono zależności od wieku, płci, okresu rozwojowego, rodzaju padaczki. Wnioski. 1. Karbamazepina oraz kwas walproinowy w porównywalnym stopniu obniżają mineralizację kości. 2. Obniżenie mineralizacji kości występuje częściej u dzieci leczonych dłużej LPP. 3. Densytometria jest badaniem pomocnym w ocenie objawów niepożądanych przy długotrwałym leczeniu LPP.

Słowa kluczowe: dzieci, leki przeciwpadaczkowe, mineralizacja kości


BIBLIOGRAPHY
[1] 
Bartl R.: Antiepileptika-induzierte Osteopathie.Dtsch Med Wochenschr 2007;132:1475–1479.
[2] 
Verrotti A., Coppola G., Parisi P.: Bone and calcium metabolism and antiepileptic drugs. Clinical Neurology and Neurosurgery 2009;112:1– 10.
[3] 
Mintzer S.: Powikłania metaboliczne stosowania leków przeciwpadaczkowych. Current Opinion in Neurology 2010;8:12–16.
[4] 
Coppola G., Fortunato D., Auricchio G. et al: Bone mineral density in children, adolescents, and young adults with epilepsy. Epilepsia 2009;50:2140–2146.
[5] 
Sheth R.D., Harden C.L.: Sreening for bone health in epilepsy.Epilepsia 2007;48:39–41.
[6] 
Beerhorst K., Huvers F.C., Renier W.O.: Severe early onset osteopenia and osteoporosis caused by antiepileptic drugs. The Netherlands Journal of Medicine 2005;63:222–226.
[7] 
Gniatkowska-Nowakowska A.: Fractures in epilepsy children. Seizure 2010;19:324–325.
[8] 
Kulak K.A., Borba V.Z., Bilezikian J.P. et al.: Bone mineral density and serum levels of 25 OH vitamin D in chronic users of antiepileptic drugs. Arq Neuropsiquiatr 2004;62:940–948.
[9] 
Gissel T., Poulsen C.S., Vestergaard P.: Adverse effects of antiepileptic drugs on bone mineral density in children. Expert Opin Drug Saf 2007;6:267–278.
[10] 
Farhat G., Yamout B., Mikati M.A. et al: Effect of antiepileptic drugs on bone density in ambulatory patients. Neurology 2002;58:1348–1353.
[11] 
Andress D.L., Ozuna J., Tirschwell D. et al: Antiepileptic drug-induced bone loss in young male patients who have seizures. Arch Neurol 2002;59:781–786.
[12] 
Elliott J.O., Jacobson M.P., Haneef Z.: Homocysteine and bone loss in epilepsy. Seizure 2007;16: 21–34.
[13] 
Sheth R.D., Bruce H.P.: Bone in idiopathic and symptomatic epilepsy. Epilepsy Research 2008;78:71–76.
[14] 
Babayigit A., Dirik E., Bober E. et al: Adverse effects of antiepileptic drugs on bone mineral density. Pediatric Neurology 2006;35:177–181.
[15] 
Shellhaas R.A., Joshi S.M.: Vitamin D and bone health among children with epilepsy. Pediatric Neurology 2010;42:385–393.
[16] 
Tekgul H., Serdaroglu G., Huseyinov A. et al.: Bone mineral status in pediatric outpatients on antiepileptic drug monotherapy. J Child Neurol 2006;21:411–414.
[17] 
Rieger-Wettengl G., Tutlewski B., Stabrey A. et al.: Analysis of the musculoskeletal system in children and adolescents receiving anticonvulsant monotherapy with valproic acid or carbamazepine. Pediatrics 2001;108:107–110.
[18] 
Vestergaard P.: Changes in bone turnover, bone mineral and fracture risk induced by drugs used to treat epilepsy 2008;3:168–172.
[19] 
Kumandas S., Koklu E., Gumus H. et al.: Effect of carbamazepine and valproic acid on bone mineral den sity. J Pediatr Endocrinol Metab 2006;19:529–534.
[20] 
Cansu A., Yesilkaya E., Serdarođlu A. et al.: Evaluation of bone turnover in epileptic children using oxcarbazepine. Pediatric Neurology 2008;39:266–271.
[21] 
Vurucu S., Gulgun M., Yesilkaya E. et al.: The effects of oxcarbazepine treatment on vitamin B12 and folate levels, thyroid functions, sex hormones and bone mineral density in epileptic patients. Cent Eur J Med 2009;4:310–314.
[22] 
Bostanciođlu M., Öner N., Küçükuđurluođlu Y. et al.: Does valproate therapy decrease the bone mineral density in one-year follow-up in children. Medical Journal of Trakya University 2009.
[23] 
Ecevit C., Aydođan A., Kavakli T. et al: Effect of carbamazepine and valproate on bone mineral density. Pediatric Neurology 2004;31:279– 282.
[24] 
Oner N., Kaya M., Karasalihođlu S. et al.: Bone mineral metabolism changes in epileptic children receiving valproic acid. J Paediatr Child Health 2004:40:470–473.
[25] 
Verrotti A., Agostinelli S., Coppola G. et al.: A 12-month longitudinal study of calcium metabolism and bone turnover during valproate monotherapy. European Journal of Neurology 2009;17:232–237.
[26] 
Lado F., Spiegel R., Masur J. et al.: Value of routine screening for bone demineralization in an urban population of patients with epilepsy. Epilepsy Research2008;78:155–160.
[27] 
Sheth R.D., Binkley N., Hermann BP.: Progressive bone mineral deficit in epilepsy. Neurology 2008;70:170–176.
[28] 
Fuleihan G., Dib L., Yamout B. et al.: Predictors of bone density in ambulatory patients on antiepileptic drugs. Bone 2008;43:149–155.
[29] 
Sayo Y., Kondo I., Ishida S. et al.: Decreased bone mass and increased bone turnover with valproate therapy in adults with epilepsy. Neurology 2001;57:445–449.
[30] 
Noworyta-Ziętara M., Miazgowski T., Krzyżanowska-Świniarska B. et al.: Czy otyłość chroni przed osteoporozą? Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2008;4:69–77.
[31] 
Song X.Q., Wang Z.P., Bao K.R. at al.: Effect of carbamazepin and valproate on bone metabolism in children with epilepsy. Chinese Journal of Pediatrics 2005;43:728–732.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Masztalerz A
Articles by:Sergot-Martynowska G
Articles by:Stępień-Jaszowska B

PubMed
Articles by:Masztalerz A
Articles by:Sergot-Martynowska G
Articles by:Stępień-Jaszowska B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych