Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Patomechanizm migrenowych bólów głowy


Patomechanism of migraine headache
Katedra Profilaktyki Zdrowotnej Akademii Medycznej im. Karola Macinkowskiego w Poznaniu
Kierownik: prof. dr hab. med. Jacek Wysocki


Neurol Dziec 2005; 14, 28: 7-14
Full text PDF Patomechanizm migrenowych bólów głowySTRESZCZENIE
Bóle głowy, szczególnie migrenowe, są jedną z najczęstszych dolegliwości, która według WHO w sposób istotny wpływa na jakość życia człowieka i powoduje znaczące ograniczenia w jego funkcjonowaniu bio-psycho-spłecznym. Stąd dążenie badaczy do ustalenia patomechanizmu tej choroby. Są różne teorie opisujące przypuszczalny mechanizm powstania napadu migrenowego bólu głowy. Należą do nich: naczyniowa, neuronalna, zapalenia tkanki nerwowej, biochemiczna i ośrodkowa. Niektórzy badacze tworzą hipotezy łączące poszczególne teorie w jedną całość przyczynowo- skutkową. W złożonym mechanizmie przyczyn tej choroby coraz częściej uwzględnia się odkryte mutacje genetyczne. Zainteresowanie badaczy koncentrują się na udziale pnia mózgu, nerwu trójdzielnego oraz naczyń zwłaszcza oponowych w patogenezie migreny. Mimo iż wyniki badań klinicznych prowadzonych z użyciem nowych technik z zakresu neuroobrazowania i neurofizjologii dostarczają stale nowych, interesujących danych, czynniki spustowe i sama kaskada zjawisk w patomechanizmie migreny nie są jeszcze do końca poznane.

Słowa kluczowe: migrena, teorie i hipotezy badawcze, patomechanizm


ABSTRACT
One of the most frequent complaints, which, according to WHO, significantly influences on the quality of human life and causes meaningful limitations in his bio-psycho-social functioning are headaches with special attention to migraine. Therefore, it has become the field of special interest of scientists who intend to examine and establish its pathomechanism. There are various hypothesis describing possible mechanism of migraine headache occurrence. There are: vascular, neuronal, neurogenic inflammation, biochemical and central neural hypothesis. Some researchers present hypotheses connecting particular theories into cause-and result structure. Genetic mutations are gradually included into the complex mechanism of its occurrence. The main interest of researchers is focused on activity of brain stem, trigeminal nerve and vessels, especially meningeal nerves in pathogenesis of migraine. Apart from the fact that results of clinical examinations, which are conducted with the use of new methods in the field of neuroimagining and neurophysiology, provide instantly new and interesting data, initiation factors and a cascade of phenomena in the pathomechanism of migraine have not been recognized and detected yet.`

Key words: migraine, research theories and hypotheses, pathomechanism


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Zgorzalewicz M

PubMed
Articles by:Zgorzalewicz M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych