Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Analysis of epidemiology of epilepsy in Podlaskie Province of Poland in the years 2002–2004


Analiza epidemiologii padaczki w województwie podlaskim w latac h 2002–2004
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Neurol Dziec 2011; 20, 41: 35-42
Full text PDF Analysis of epidemiology of epilepsy in Podlaskie Province of Poland
in the years 2002–20ABSTRACT
Epilepsy affects 8.2/1000 people in general population. In highly-industrial countries the prevalence of epilepsy ranges from 3–10/1000. Aim of study. The study objective was the epidemiological analysis of epilepsy in Podlaskie Province in the years 2002–2004. Material and methods. The study involved a group of 11 400 patients with epilepsy, inhabitants of Podlaskie Province, who in the years 2002–2004 were treated in health centers in Podlaskie. Another group consisted of patients hospitalized in neurological wards in the year 2004. Results. The prevalence of epilepsy in Podlaskie Province in 2002–2004 was 9.5/1 000 inhabitants. The study group included 44.78% women and 55,22% men. There were 23.95% children under 18 years of age and 76.05% over 18. In the group of patients hospitalized in neurological wards of Podlaskie in the year 2004, 34.3% subjects were admitted to hospital due to the first seizure, 50.9% patients due to a subsequent epileptic seizure, 9.87% had drug-resistant epilepsy and 4.93% were admitted to hospital because of the status epilepticus. Drug-resistant epilepsy occurs mainly in patients younger than 18 years, status epilepticus mostly refers to subjects over the age of 45. Conclusions. The prevalence of epilepsy in the population of Podlaskie Province does not differ much from the average rate reported from other European countries. In the study group, the involvement of both genders is almost identical, with a slight advantage of males. Hospitalizations due to first seizure, subsequent seizures and drug-resistant epilepsy were more frequent in children and adolescents, while admissions to hospital due to status epilepticus dominated in elderly.

Key words: epilepsy, status epilepticus, epidemiology


STRESZCZENIE
Rozpowszechnienie padaczki wynosi 8,2/1000 osób w ogólnej populacji. W krajach uprzemysłowionych chorobowość waha się w granicach 3–10/1000 mieszkańców. Celem pracy była analiza epidemiologiczna padaczki w województwie podlaskim w latach 2002–2004. Materiał i metody. Badaniem objęto 11400 osób z padaczką, mieszkańców województwa podlaskiego, którzy w latach 2002–2004 zgłosili się do zakładów opieki zdrowotnej. Oddzielnie analizowano grupę chorych hospitalizowanych w roku 2004 na oddziałach neurologicznych. Wyniki. Chorobowość z powodu padaczki w województwie podlaskim w latach 2002–2004 wynosiła 9,5/1000 mieszkańców. W badanej grupie kobiety stanowiły 44,8%, a mężczyźni 55,2%. Dzieci do 18 r.ż. stanowiły 23,95%, a osoby powyżej 18 r.ż. 76,05%. W grupie pacjentów hospitalizowanych w roku 2004, z powodu pierwszego napadu w szpitalach znalazło się 34,3% osób, w związku z kolejnym napadem 50,9%, z padaczką lekooporną 9,9%, a ze stanem padaczkowym 4,9%. Pacjenci z padaczką lekooporną to głównie dzieci poniżej 18 r.ż., a ze stanem padaczkowym po 45 r.ż. Wnioski. Chorobowość z powodu padaczki w województwie podlaskim w latach 2002–2004 nie różniła się istotnie od chorobowości w innych krajach europejskich. W badanej grupie udział obu płci był niemal równy z niewielką przewagą płci męskiej. Hospitalizacje z powodu pierwszego napadu, kolejnych napadów i napadów w padaczkach lekoopornych były zdecydowanie częstsze wśród dzieci i młodzieży, zaś przyjęcia z powodu stanu padaczkowego dominowały w grupie pacjentów w wieku starszym.

Słowa kluczowe: padaczka, stan padaczkowy, epidemiologia


BIBLIOGRAPHY
[1] 
Schachter S.C.: Epilepsy. Neurol Clin 2001; 19: 57–78.
[2] 
Maremmani C., Rossi G., Bonuccelli U. et al.: Descriptive Epidemiologic Study of Epilepsy Syndromes in a District of Northwest Tuscany Italy. Epilepsia 1991; 32: 294–298.
[3] 
Sander J.W.: Epidemiologia padaczki. Curr Op Neurol 2003; 16: 165– 170.
[4] 
Chang B.S., Lowenstein D.H.: Epilepsy. N Eng J Med 2003; 349: 1257– 1266.
[5] 
Hauser W.A., Annegers J.F., Kurland L.T.: Incidence of Epilepsy and Unprovoked Seizures in Rochester, Minnesota: 1935–1984. Epilepsia 1993; 34: 453–468.
[6] 
Forsgren L.: Prevalence of Epilepsy in Adults in Northern Sweden. Epilepsia 1992; 33: 450–458.
[7] 
Kurtz Z., Tookey P., Ross E.: Epilepsy in young people: 23 year follow up of the british national child development study. BMJ 1998; 316: 339– 342.
[8] 
Hauser W.A.: Seizure Disorders: The Change With Age. Epilepsia 1992; 33 (Suppl.4): S6–S14.
[9] 
Majkowski J., Korwin-Piotrowska T., Jędrzejczak J. et al.: Charakterystyka napadów padaczkowych w Polsce w okresie od czerwca 2000 do maja 2001.: Rodzaje i częstość występowania. Badania wieloośrodkowe. Epileptologia 2004a; 12: 5–25.
[10] 
Majkowska-Zwolińska B., Jędrzejczak J., Majkowski J. et al.: Remisje napadów w przewlekłej padaczce u 6201 pacjentów. Badanie wieloośrodkowe. Epileptologia 2006; 14: 5–16.
[11] 
Artemowicz B., Sobaniec W., Kuroczycki-Saniutycz S.: Analysis of the etiology, clinical picture and treatment of epilepsy in children in the north-eastern region of Poland. Ann Acad Med in Białystok 2002; 47: 130–138.
[12] 
Majkowski J., Dobrzyńska L., Artemowicz B. et al.: Charakterystyka demograficzno-społeczna i zdrowotna 6204 chorych z padaczką w Polsce od VI 2000 do V 2001. Wieloośrodkowe badania prospektywne. Epileptologia 2003; 11: 101–119.
[13] 
DeLorenzo R.J., Towne A.R., Pellock J.M. et al.: Status Epilepticus in Children, Adults and the Elderly. Epilepsia 1992; 33 (Suppl.4): S15–S25.
[14] 
Berg A.T., Shinnar S., Testa F.M. et al.: Status epilepticus after the initial diagnosis of epilepsy children. Neurology 2004; 63: 1027–1034.
[15] 
Michałowicz R.: Zespół Westa i zespół Lennoxa-Gastaut w świetle doświadczeń własnych. Epileptologia 2004; 12: 121–135.
[16] 
Sidenvall R., Forsgren L., von Blomquist H.K. et al.: A community-based prospective incidence study of epileptic seizures in children. Acta Paediatr 1993; 82: 60–65.
[17] 
Majkowski J., Kacinski M., Jędrzejczak J. et al.: Leczenie farmakologiczne padaczki w Polsce w latach 2000–2001. Analiza wieloośrodkowych prospektywnych badań 6195 chorych. Epileptologia 2005; 13: 11–27.
[18] 
Moran N.F., Poole K., Bell G. et al.: Epilepsy in the United Kingdom: seizure frequency and severity, anti-epilepitic drug utilization and impact on life in 1652 people with epilepsy. Seizure 2004; 13: 425–433.
[19] 
Shorvon S.: Tonic clonic status epilepticus. J Neurol Neurosurg Psych 1993; 56: 125–134.
[20] 
van Donselaar C.A., Geerts A.T., Schimsheimer R.J.: Idiopathic first seizure in adult life: who should be treated? BMJ, 1991, 303: 620–623.
[21] 
Forsgren L., Beghi E., Oun A. et al.: The epidemiology of epilepsy in Europe – a systematic review. Eur J Neurol 2005; 12: 245–253.
[22] 
Bryniarska D., Zakrzewska E.: Aspekty etiologiczne padaczki objawowej ludzi dorosłych. Przegl Lek 2001; 58: 839–842.
[23] 
Majkowski J., Majkowska-Zwolińska B., Owczarek K.: Wpływ wieku zachorowania i czasu trwania padaczki na częstość występowania napadów padaczkowych. Badania wieloośrodkowe w Polsce. Epileptologia 2004b; 12: 205–219.
[24] 
Sander J.W., Shorvon S.D.: Epidemiology of the epilepsies. J Neurol Neurosurg Psych 1996; 61: 433–443.
[25] 
Morton L.D., Pellock J.M.: Overview of Childhood Epilepsy and Epileptic Syndromes and Advances in Therapy. Curr Pharmac Des 2000; 6: 879– 900.
[26] 
Rwiza H.T., Kilonzo G.P., Haule J. et al.: Prevalence and Incidence of Epilepsy in Ulanga, a Rural Tanzanian District: A Community-Based Study. Epilepsia 1992; 33: 1051–1056.
[27] 
Majkowska-Zwolinska B., Majkowski J.: Hospitalizacje chorych z padaczką i interwencje pogotowia ratunkowego w okresie rocznej prospektywnej obserwacji. Epileptologia 2008; 16: 177–196.
[28] 
Lowenstein D.H., Alldredge B.K.: Status epilepticus at an urban public hospital in the 1980s. Neurology 1993; 43: 483–488.
[29] 
Towne A.R., Pellock J.M., Ko D. et al.: Determinants of Mortality in Status Epilepticus. Epilepsia 1994; 35: 27–34.
[30] 
Chmielewska B., Dudkowska-Konopa A., Nowicka-Tarach B. et al.: Convulsive status epilepticus – clinical analysis of patients treated in the Neurological Clinics Medical Academy in Lublin in the years 1986–1995. Annales UMCS 1998; 53: 165–171.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Artemowicz B
Articles by:Sendrowski K
Articles by:Śmigielska-Kuzia J
Articles by:Iwaniuk M
Articles by:Kuroczycki-Saniutycz S

PubMed
Articles by:Artemowicz B
Articles by:Sendrowski K
Articles by:Śmigielska-Kuzia J
Articles by:Iwaniuk M
Articles by:Kuroczycki-Saniutycz S


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych