Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Ocena stanu odporności komórkowej u dzieci z zespołem Downa poprzez określenie odsetka subpopulacji limfocytów T CD3+, CD4+ i CD8+ we krwi obwodowej metodą cytometrii przepływowej


Assessment of cellular immunity in children with Down syndrome by determining the ratio of subpopulations of T lymphocytes CD3+, CD4+ and CD8+ in peripheral lood using flow cytometric method
1Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Neurol Dziec 2011; 20, 41: 49-53
Full text PDF Ocena stanu odporności komórkowej u dzieci z zespołem Downa poprzez
określenie odsetka subpSTRESZCZENIE
Zespół Downa jest najczęstszym zaburzeniem chromosomowym, któremu towarzyszą częste, przedłużające się infekcje spowodowane pierwotnym niedoborem odporności. Dotychczasowe badania nad podłożem immunologicznym nie wykazały spójnych wyników. Cele pracy. Ocena stanu odporności komórkowej u dzieci z zespołem Downa poprzez określenie odsetka limfocytów T CD3+, CD4+ i CD8+ we krwi obwodowej w porównaniu do grupy odniesienia. Materiał i metody. Badaniem objęto 28 dzieci (17 chłopców i 11 dziewcząt) z zespołem Downa w wieku od 6 do 12 roku życia. Grupę odniesienia stanowiło 26 dzieci (16 chłopców i 10 dziewcząt) w tym samym przedziale wiekowym. Wszystkie badane dzieci były bez cech infekcji i nie przyjmowały żadnych leków. Subpopulacje limfocytów T we krwi obwodowej oznaczono metodą cytometrii przepływowej. Wyniki. U dzieci z zespołem Downa stwierdzono statystycznie wyższy odsetek limfocytów T CD3+ i CD8+ we krwi obwodowej niż w grupie porównawczej. Nie wykazano różnic istotnych statystycznie odsetka limfocytów T z ekspresją receptora CD4+ w grupie dzieci z zespołem Downa w porównaniu do grupy odniesienia. Wykazano istotnie statystycznie niższą wartość wskaźnika Th/Ts w grupie dzieci z zespołem Downa niż w grupie porównywanej. Wnioski. Wyniki sugerują, że u dzieci z zespołem Downa występują zaburzenia odporności komórkowej, które mogą zwiększać skłonność do infekcji.

Słowa kluczowe: Zespół Downa, odporność komórkowa, subpopulacje limfocytów T, cytometria przepływowa


ABSTRACT
Down syndrome is the most frequent chromosomal disorder accompanied by frequent and long lasting infections caused by the primary immunodeficiency. Up- to-date investigations of immunological conditions did not show any coherent results. The aim of the study: The assessment of cell immunity in children with Down syndrome using the ratio of lymphocyte T CD3+, CD4+ and CD8+ in peripheral blood in comparison with the reference group. Material and methods: The study was carried out on 28 children (i.e. 17 boys and 11 girls) with Down syndrome within the age range of 6 to 12. Reference group consisted of 26 children (i.e. 16 boys and 10 girls) in the same range of age. There were no signs of infections reported in the investigated groups; children did not take any drugs. Lymphocyte T subpopulations were determined by the flow cytometry method. Results: In the children with Down syndrome there were statistically higher percentages of T lymphocyte CD3+ and CD8+ in peripheral blood reported in comparison to the reference group. The ratio of T lymphocyte with CD4+ receptor expression did not show any statistical discrepancies between Down syndrome group and the reference group. The value of Th/Ts ratio in the group of Down syndrome children was significantly lower than in the reference group. Conclusion: Based on the obtained results it can be concluded that cell-mediated immunity dysfunction in children with Down syndrome might lead to increased susceptibility to infections.

Key words: Down syndrome, cellular immunity, lymphocytes T subpopulations, flow cytometric method


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Cocchi G., Mastrocola M., Capelli M. et al.: Immunological patterns in young children with Down syndrome: is there a temporal trend? Acta Paediatr 2007; 96: 1479–1482.
[2] 
Kusters M.A., Verstegen R.H., Gemen E.F., et al.: Intrinsic defect of the immune system in children with Down syndrome: a review.Clin Exp Immunol 2009; 156: 189–93.
[3] 
Dion N., Kishnani P.S., Zimmerman S.: Clinical manifestations of hematologic and oncologic disorders in patients with Down syndrome. Am J Med Genet C Semin Med Genet. 2006; 142C: 149–157.
[4] 
Elsayed S.M., Elsayed G.M.: Phenotype of apoptotic lymphocytes in children with Down syndrome. Immun Ageing 2009; 6: 2.
[5] 
Ram G., Chinen J.: Infections and immunodeficiency in Down syndrome. Clin Exp Immunol 2011; 164: 9–16.
[6] 
Bloemers B.L., van Bleek G.M., Kimpen J.L. et al.: Distinct abnormalities in the innate immune system of children with Down syndrome. J Pediatr 2010; 156: 804.
[7] 
Hilton J.M., Fitzgerald D.A., Cooper D.M.: Respiratory morbidity of hospitalized children with Trisomy 21. J Paediatr Child Health 1999; 35: 383–386.
[8] 
Nespoli L., Burgio G.R., Ugazio A.G. et al.: Immunological features of Down’s syndrome: a review. J Intellect Disabil Res 1993; 37: 543–51.
[9] 
Yang Q., Rasmussen S.A., Friedman J.M.: Mortality associated with Down’s syndrome in the USA from 1983 to 1997: a population-based study. Lancet 2002; 359: 1019–1025.
[10] 
Ribeiro L.M., Jacob C.M., Pastorino A.C. et al.: Evaluation of factors associated with recurrent and/or severe infections in patients with Down’s syndrome. J Pediatr 2003; 79: 141–148.
[11] 
Corsi M.M., Ponti W., Venditti A. et al.: Proapoptotic activated T-cells in the blood of children with Down’s syndrome: relationship with dietary antigens and intestinal alterations. Int J Tissue React 2003; 25: 117– 125.
[12] 
Cetiner S., Demirhan O., Inal T.C. et al.: Analysis of peripheral blood T-cell subsets, natural killer cells and serum levels of cytokines in children with Down syndrome. Int J Immunogenet 2010; 37: 233–237.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Jakubiuk-Tomaszuk A
Articles by:Śmigielska–Kuzia J
Articles by:Wysocka J
Articles by:Żak J
Articles by:Cholewa M
Articles by:Olchowik B
Articles by:Sendrowski K

PubMed
Articles by:Jakubiuk-Tomaszuk A
Articles by:Śmigielska–Kuzia J
Articles by:Wysocka J
Articles by:Żak J
Articles by:Cholewa M
Articles by:Olchowik B
Articles by:Sendrowski K


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych