Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Rozwój mowy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym a występowanie upośledzenia umysłowego


Speech Development among Children with Cerebral P alsy and the Occurrence of Mental Retardation
1Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2Samodzielna Pracownia Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku

Neurol Dziec 2011; 20, 41: 65-71
Full text PDF Rozwój mowy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym a występowanie upośledzenia umysłowegSTRESZCZENIE
Celem podjętych badań była ocena zróżnicowań rozwoju mowy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpdz) w zależności od poziomu rozwoju umysłowego. Materiał i metodyka. Badaniami objęto 65 dzieci z piramidową postacią mózgowego porażenia dziecięcego i ich matki. W ocenie rozwoju umysłowego stosowano Test Termana Merrill i WISK-R. Dane na temat przebiegu rozwoju mowy uzyskano z wywiadu z matką. Do oceny poziomu rozwoju mowy wykorzystano Test Sprawności Językowej, Przesiewowy Test Logopedyczny oraz Test Słownika Dziecka. W celu statystycznej analizy danych zastosowano obliczenia procentowe, średnią arytmetyczną, odchylenie standardowe, test t-Studenta dla dwóch średnich. Wyniki. Stwierdzono różnice w średnim czasie pojawienia się gaworzenia między dziećmi w normie intelektualnej a upośledzonymi w stopniu lekkim (p<0,000), z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym a znacznym lub głębokim (p<0,007). Na etapie pierwszych słów istotne różnice wystąpiły między dziećmi w normie intelektualnej a dziećmi z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym (p<0,0001) i znacznym lub głębokim (p<0,0001). Mowa zdaniowa rozwijała się istotnie wcześniej u dzieci w normie intelektualnej niż u dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym (p<0,0001). W osiąganym poziomie rozwoju mowy nie stwierdzono różnic jedynie między dziećmi z upośledzeniem w stopniu lekkim i umiarkowanym. Wnioski. U dzieci z mpdz i współwystępującym upośledzeniem umysłowym (w stopniu lekkim, umiarkowanym czy znacznym lub głębokim) obserwuje się istotne różnice w rozwoju mowy w stosunku do dzieci z prawidłowym rozwojem umysłowym: późniejsze pojawienie się kolejnych etapów rozwoju mowy (gaworzenia, pierwszych słów) oraz niższy poziom ogólnego rozwoju mowy. Różnice w rozwoju mowy zdaniowej mogą dotyczyć głównie dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym. Istnieją istotne różnice w poziomie rozwoju mowy dzieci z mpdz i upośledzeniem umysłowym, jest tym niższy im głębsze jest upośledzenie umysłowe. Różnice w czasie pojawiania się kolejnych etapów rozwoju mowy w grupie dzieci z mpdz i różnym stopniem upośledzenia umysłowego dotyczyły jedynie późniejszego gaworzenie u dzieci z upośledzeniem w stopniu znacznym lub głębokim oraz mowy zdaniowej u dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym w stosunku do dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim.

Słowa kluczowe: zaburzenia rozwoju mowy, upośledzenie umysłowe, mózgowe porażenie dziecięce


ABSTRACT
The aim of this study was to evaluate differences in language development among children with Cerebral palsy (CP) depending on the level of intellectual development. Materials and methods. The study involved 65 children with a pyramidal form of Cerebral palsy as well as their mothers. In the assessment of mental development The Terman-Merrill test and WISC-R were used. The data concerning the speech development were obtained from interviews with mothers. The assessment of the developmental level of speech was made with the Language Skill Test, Screening speech therapy test and Child Vocabulary Test Statistical data analysis used percentage calculation, arithmetic mean, standard deviation, and Student’s t-test with two means. Results. Differences were found in the average time between the emergence of babbling among children with standard intellectual capability and slightly handicapped children (p<0,000, with moderate impairment and severe (p<0,007). As far as uttering the first words is concerned, significant differences occur between children with standard intellectual norm and children with moderate disabilities (p<0,0001) and significant or severe impairment (p<0,0001). Sentential speech develops significantly earlier in children with standard intellectual capacity than in children with moderate impairment. (p<0,0001), In the achieved level of language development no significant differences were found only among children with mild and moderate disabilities. Conclusions. Among children with CP and parallel mental impairment (light, medium, or severe) significant differences in speech development are noticeable in comparison to children with normal mental development: subsequent appearance of the next steps in speech (babbling, first words) and a lower level of overall development of speech. Differences in the development of propositional speech may relate in particular to children with moderate level of disability. There are significant differences in language development of children with cerebral palsy and mental retardation, namely it is smaller with deeper mental retardation. Differences in the appearance and subsequent stages of speech development in children with cerebral palsy and varying degrees of mental retardation relate only to subsequent later emergence of babbling in children with disabilities with medium or severe level of impairment, and propositional speech in children with moderate impairment in relation to children with slight impairment.

Key words: impaired speech development, mental retardation, cerebral palsy


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Obrębowski A, Woźnica B.: Zaburzenia dyzartryczne u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. [w:] Mózgowe porażenie dziecięce – problemy mowy. Mierzejewska H, Przybysz-Piwkowa M. (red.), DiG, Warszawa 1997, 21– 24.
[2] 
Jastrzębowska G.: Zakłócenia i zaburzenia rozwoju mowy. [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Gałkowski T, Jastrzębowska G. (red.), Wyd. UO, Opole 1999, 335– 336.
[3] 
Ligęza M.: Podstawy rozwoju języka i mowy dzieci. [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Gałkowski T, Jastrzębowska G., (red.), Wyd. UO, Opole 1999, 209–210.
[4] 
Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jarża G.: Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. WSiP, Warszawa 1985.
[5] 
Tarkowski Z..: Rozwijanie mowy dziecka. Program terapeutycznostymulacyjny. Wyd. Fundacji „Orator”, Lublin 1999.
[6] 
Michałowicz R.: Definicja, obraz kliniczny, podział. [w:] Mózgowe porażenie dziecięce. Michałowicz, R. (red.), PZWL, Warszawa 2001, 17–25.
[7] 
Jastrzębowska G., Pelc-Pękała O.: Diagnoza i terapia mowy upośledzonych umysłowo. [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Gałkowski T, Jastrzębowska G. (red.), Wyd. UO, Opole 1999, 775–787.
[8] 
Tarkowski Z.: Zaburzenia mowy dzieci upośledzonych umysłowo. [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Gałkowski T, Jastrzębowska G. (red.), Wyd. UO, Opole 1999, 489–495.
[9] 
Tarkowski Z.: Mowa osób upośledzonych i jej zaburzenia. [w:] Podstawy neurologopedii. Gałkowski T, Szeląg E, Jastrzębowska G. (red.), Wyd. UO, Opole 2005, 570–571.
[10] 
Otapowicz D., Kułak W., Sobaniec W.: Zaburzenia mowy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Neurol Dziec, 2002,22, 49–58.
[11] 
Jastrzębowska G.: Afazja, dysfazja dziecięca. [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Gałkowski T, Jastrzębowska G. (red.), Wyd. UO, Opole 1999, 369–405.
[12] 
Dąbska M.: Zaburzenia mowy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. [w:] Mózgowe porażenie dziecięce – problemy mowy. Mierzejewska H., Przybysz-Piwkowa M. (red.), DiG, Warszawa 1997, 13–15.
[13] 
Ignatowicz Ł.: Wybrane zespoły zaburzeń rozwoju psychicznego, zaburzeń zachowania i emocji. [w:] Mózgowe porażenie dziecięce. Michałowicz R. (red.), PZWL, Warszawa 2001, 398–416.
[14] 
Jastrzębowska G., Kozołub A.: Dyzartria, anartria. [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Gałkowski T, Jastrzębowska G. (red.), Wyd. UO, Opole 1999, 611–622.
[15] 
Levitt S.: Rehabilitacja w porażeniu mózgowym i zaburzeniach ruchu. PZWL, Warszawa 2000.
[16] 
Tarkowski Z. Dyzartria. Teoria i praktyka. Wyd. Fundacji „Orator”, Lublin 1999.
[17] 
Robertson S.J.: Dysarthria Profile. Tucson, Arizona. Communication Skill Builders, 1987.
[18] 
Tarkowski Z.: Test Sprawności Językowej. Wyd. Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy, Lublin 1999.
[19] 
Tarkowski Z.: Przesiewowy Test Logopedyczny. Wyd. Polskiej Fundacji Zaburzeń mowy, Lublin 1999.
[20] 
Tarkowski Z.: Test Słownika Dziecka. Wyd. Fundacji „Orator”, Lublin 1998.
[21] 
Kostrzewski J.: Studia rozwoju mowy a choroba Downa. Roczniki Filozoficzne 1966;4: 98–106.
[22] 
Stecko E.: Zaburzenia mowy u dzieci – wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne. Wyd. UW, Warszawa 2002.
[23] 
Otapowicz D., Sobaniec W., Kułak W., Okurowska-Zawada B.: Time of cooing appearance and further development of spreech in children with cerebral palsy. Rocz Akad Med Bialymst, 2005; vol. 50, Supl.1:78–81.
[24] 
Minczakiewicz E. M.: Mowa–Rozwój–Zaburzenia–Terapia. Wyd. Naukowe WSP, Kraków 1997.
[25] 
Kułak W., Sobaniec W., Kubas B.: Obraz MR w spastycznym mózgowym porażeniu dziecięcym w korelacji z rozwojem ruchowym i stopniem upośledzenia umysłowego. Polish Journal of Radiology 2004; 69: 41–47.
[26] 
Otapowicz D., Sobaniec W., Kułak W., Sendrowski K.: Severity dysarthric speech in children with infantile cerebral palsy in correlation with the brain CT and MRI. Adv Med Sci., 2007; vol. 52 suppl. 1: 188–190.
[27] 
Sobaniec W., Otapowicz D., Okurowska-Zawada B.: Dyzartryczne zaburzenia mowy w korelacji z obrazem klinicznym mózgowego porażenia dziecięcego. Neurol Dziec 2008; 17, 34: 29–35.
[28] 
Otapowicz D., Okurowska-Zawada B., Sobaniec W.: Sytuacja dzieci chorych w kontekście opieki logopedycznej. [w:] Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia. Obrazy dzieciństwa. Izdebska J., Szymanowska J. (red.), Trans Humana, Białystok 2009, 413–420.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Otapowicz D
Articles by:Sendrowski K
Articles by:Waś A
Articles by:Cholewa M

PubMed
Articles by:Otapowicz D
Articles by:Sendrowski K
Articles by:Waś A
Articles by:Cholewa M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych