Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Etapy współpracy lekarza rehabilitacji i neurologa dziecięcego w terapii pacjentów z przepukliną oponowo-rdzeniową


Stages of the cooperation between rehabilitation physician and neuropediatrist in the treatment of patients with myelomeningocele
Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Neurol Dziec 2011; 20, 41: 73-79
Full text PDF Etapy współpracy lekarza rehabilitacji i neurologa dziecięcego w terapii pacjentów z przepukSTRESZCZENIE
Celem pracy było omówienie zasad współpracy zespołu rehabilitacyjnego w zakresie diagnostyki i terapii pacjentów z przepukliną oponowo-rdzeniową, ze szczególnym z uwzględnieniem roli neurologa dziecięcego. Badaniami objęto 86 pacjentów z przepukliną oponowo-rdzeniową, podopiecznych Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej i Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej w Białymstoku. Analizowano obraz kliniczny i sytuacje, w których wymagana jest niezbędna konsultacja i opieka neurologiczna. Najliczniejszą grupę stanowiły dzieci z przepukliną okolicy lędźwiowej, mniej liczną z lokalizacją piersiową, najmniejszą z uszkodzeniem rdzenia w odcinku krzyżowym. Powikłania ze strony układu nerwowego typu wymiana układu drenującego, zatkanie drenu, padaczka najczęściej występowały wśród pacjentów z piersiową lokalizacją przepukliny oponowo- rdzeniowej. Pacjenci z przepukliną oponowo-rdzeniową wymagają szczególnego nadzoru i interdyscyplinarnej współpracy zespołu terapeutycznego, a zwłaszcza specjalisty neurologa dziecięcego.

Słowa kluczowe: przepuklina oponowo-rdzeniowa, neurolog, rehabilitant, opieka interdyscyplinarna


ABSTRACT
The aim of this paper was the presentation of the principles of the cooperation between rehabilitation team in the diagnosis and therapy of patients with meningomyelocele with special reference to the role of the neurologist. The study group included 86 patients with myelomeningocele charges of the Department of Neurology and Rehabilitation and Department of Pediatric Rehabilitation in Bialystok. We analyzed the clinical picture and the situations in which consultation is a required and necessary neurologic care. The largest group was children with myelomeningocele at the lumbar level, a smaller one with the thoracic level, the smallest at the sacral level. Complications of nervous system type of drainage system replacement, clogged drain, epilepsy, occurred most frequently among patients with myelomeningocele at the thoracic level sothis group requires special care and interdisciplinary cooperation between a therapeutic team and a specialist neurologist. Patients with myelomeningocele require special care and interdisciplinary cooperation of the therapeutic team with neuropediatrist.

Key words: myelomeningocele, neuropediatrist, physiotherapist, interdisciplinary care


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Okurowska-Zawada B., Kułak W.: Przepuklina oponowo-rdzeniowa – objawy, diagnostyka i leczenie. Klin Pediatr 2010; 18:82-85.
[2] 
Łobodzińska-Młynarczyk E., Wencław B.: Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u dzieci z wadami centralnego układu nerwowego.[w:]Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej. E Marszał (red.), Media-Press, Warszawa 2004;6:107–115.
[3] 
Szulc A., Głowacki M.: Zmodyfikowana klasyfikacja uszkodzeń neurosegmentów wg Sharrarda i Parscha jako podstawa ustalania planu leczenia porażennych zniekształceń kończyn dolnych u chorych z przepukliną oponowo-rdzeniową. Chir Narz Ruchu Ortop Pol 1998; 63(Suppl. 3):1–13.
[4] 
Szulc A.: Podział chorych z mielodysplazją według poziomów uszkodzeń neurosegmentów jako podstawa oceny możliwości ruchowych. Ortop Traumatol Rehabil 2011;13(Suppl.2):124–143.
[5] 
Mattsson S., Gladh G.: Children with meningomyelocele become adults. Lakartidningen. 2005;102:2566–2570.
[6] 
Kinsman S.L., Levey E., Ruffing V. et al.: Beyond multidisciplinary care: a new conceptual model for spina bifida services. Eur J Pediatr Surg 2000;10:35–38.
[7] 
Sabová L., Horn F., Drdulová T. et al.: Clinical condition of patients with neural tube defects. Rozhl Chir 2010; 89: 471–477.
[8] 
Sarnat H.B., Menkes J.H.: How to construct a neural tube. J Child Neurol 2000;15: 110–124.
[9] 
Sandler A.D.: Children with spina bifida: key clinical issues. Pediatr Clin North Am. 2010; 57:879–892.
[10] 
Barszcz S.: Wodogłowie u chorych z przepuklinami oponowordzeniowymi.[ w:] Wodogłowie wieku rozwojowego. M Roszkowski [red.], Emu, Warszawa 2000:118–119.
[11] 
Stevenson K.L.: Chiari Type II malformation: past, present, and future. Neurosurg Focus 2004;15:16.
[12] 
Schmidt-Sidor-Mierzewska H., Lechowicz W.: Stany dysgrafii i współistnienie wady ośrodkowego układu nerwowego-neuropatologia i implikacje kliniczne. Neurol Dziec 2002; 22:15–19.
[13] 
Braga M.H., Carvalho G.T., Brandão R.A. et al.: Early shunt complications in 46 children with hydrocephalus. Arq Neuropsiquiatr 2009;67:273– 277.
[14] 
Garton HJ., Kestle JR., Drake JM.: Predicting shunt failure on the basis of clinical symptoms and signs in children. J Neurosurg 2001; 94:202–210.
[15] 
Wendorff J., Polis L., Tosik M.: Występowanie padaczki oraz jej przebieg w pierwszych latach życia u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową. Epileptol 1999; 7: 223–232.
[16] 
Klimann S.E., Rosemberg S.: Shunted hydrocephalus in childhood: an epidemiological study of 243 consecutive observations. Arg. Neuropsiquiatr 2005;63:494–501.
[17] 
Persson E.K., Hagberg G., Uvebrant P.: Hydrocephalus prevalence and outcome in a population-based cohort of children born in 1989–1998. Acta Paediatr 2005;94:726–732.
[18] 
Sato O., Yamguchi T., Kittaka M. et al.: Hydrocephalus and epilepsy. Childs Nerv Syst 2001; 17:76–86.
[19] 
Sabová L., Horn F., Drdulová T. et al.: Clinical condition of patients with neural tube defects. Rozhl Chir 2010;89:471–477.
[20] 
Okurowska-Zawada B., Sobaniec W., Kułak W. et al.: Clinicalelectroencephalographic analysis of brain bioelectrical activity in children with myelomeningocele and internal hydrocephalus. Adv Med Sci 2007; 52 (Suppl.1):200–203.
[21] 
Danzer E., Finkel R., Gerdes M. et al.: The relationship of seizure activity and chronic epilepsy in early infancy and short-term neurodevelopmental outcome following fetal myelomeningocele closure. Neuropediatrics 2010;41:276–278.
[22] 
Sagan L.M., Kojder I., Madany Ł.: Endoskopowo wspomagana rewizja uwięźniętego drenu komorowego układu zastawkowego. Ocena metody. Neurol Neurochir Pol 2005; 39: 294–299.
[23] 
Battaglia D., Acquafondata C., Lettori D. et al.: Observation of continuous spike-waves during slow sleep in children with myelomeningocele. Childs Nerv Syst 2004;20:462–467.
[24] 
Marszał E., Jóźwiak S.: Standardy postępowania w napadach występujących u dzieci i młodzieży. [w:] Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej. E Marszał [red.], Standardy Medyczne, Media-Press 2004;6:51–66.
[25] 
Jóźwiak S., Podogrodzki J.: Application and comparison of NDT-Bobath and Vojta methods in treatment of selected pathologies of the nervous system in children. Przegl Lek 2010;67:64–66.
[26] 
Kroczka S., Skowronek-Bała B., Zajac A. et al.: Causes of symptomatic epilepsy in two first years of life children hospitalized in 2006–2007 years. Przegl Lek 2008; 65: 745-750.
[27] 
Okurowska–Zawada B, Sobaniec W, Kułak W. i wsp., Analiza rozwoju motorycznego dzieci z przepukliną oponowo- rdzeniową i stosowane metody rehabilitacji. Neurol Dziec 2008; 17: 31–38.
[28] 
Sendrowski K., Boćkowski L., Sobaniec W., Okurowska-Zawada B. et al.: A study of motor nerve conduction in correlation with lower limb deformities and locomotor performance in children with meningomyelocele. Neurol Dziec 2010; 19:27–32.
[29] 
Zamłyński J., Olejek A., Bohosiewicz J.: Kliniczne aspekty chirurgicznego zamknięcia przepukliny oponowo-rdzeniowej płodu z zespołem Chiari II. Perinatol Neonatol i Ginekol 2010; 3:41–47.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Okurowska-Zawada B
Articles by:Kułak W

PubMed
Articles by:Okurowska-Zawada B
Articles by:Kułak W


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych