Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Czy to autyzm? Trudności w diagnozie


Is it autism? Complexity of diagnosis
1Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2Samodzielna Pracownia Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku

Neurol Dziec 2011; 20, 41: 105-110
Full text PDF Czy to autyzm? Trudności w diagnozieSTRESZCZENIE
W przedstawianej pracy poruszono złożoność diagnozy autyzmu wczesnodziecięcego. Ze względu na wielość aspektów tego procesu omówiono najpierw diagnozę medyczną, nakierowaną na rozpoznanie i leczenie poszczególnych jednostek chorobowych. Następnie przybliżono diagnozę kliniczną obejmującą wczesne rozpoznanie zaburzenia, opis funkcjonalny deficytów oraz planowanie działań terapeutycznych. Przy każdym z wymienionych kroków zaznaczono specyficzne trudności w uzyskaniu rzetelnych danych oraz ryzyko wynikające z pominięcia danego aspektu. Autorzy odwołują się również do własnych doświadczeń związanych z diagnozą dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Słowa kluczowe: całościowe zaburzenia dziecięce, zaburzenia ze spektrum autyzmu, wczesna diagnoza, diagnoza różnicowa


ABSTRACT
The presented work addresses the complexity of the diagnosis process of early childhood autism. Due to the multiplicity of aspects of this process, the medical diagnosis aimed at understanding and treatment of various diseases is discussed first. Then, the clinical diagnosis involving early identification, description, functional deficits and therapeutic planning is analyzed. At each of these steps, the specific difficulties in obtaining reliable data and risks arising from the omission of any of the aspects are mentioned. The authors also refer to their own experience with the diagnosis of children with autism spectrum disorders.

Key words: Pervasive Child Development Disorders; Autism Spectrum Disorders; Diagnosis, Early; Differential Diagnosis


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Pietras T., Witusik A., Gałecki P.: Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia. Continuo, Wrocław; 2010.
[2] 
Jaklewicz H.: Całościowe zaburzenia rozwojowe. [w:] Namysłowska I, [ed.]. Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL; Warszawa 2004.
[3] 
Pisula E.: Małe dziecko z autyzmem. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; Gdańsk 2005.
[4] 
Coleman M.: Other Neurological Signs and Symptoms in Autism. [In:] Coleman M, editor. The Neurology of Autism. Oxford University Press; Oxford 2005.
[5] 
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. IPiN; Warszawa 2000.
[6] 
Pisula E.: Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 2000.
[7] 
Michalski M.: Autystyczne abecadło. Autyzm 2010; 10: 39–45.
[8] 
Baron-Cohen S, Bolton P.: Autyzm: fakty. Krajowe Towarzystwo Autyzmu; Kraków 1999.
[9] 
Rapin I., Katzman R.: Neurobiology of autism. Ann Neurol 1998; 43: 7–14.
[10] 
Pisula E.: Rozpoznawanie autyzmu u małych dzieci. Neurol Dziec 2003;23:
[11] 
Pisula E.: Autyzm. Fakty, wątpliwości, opinie. Wydawnictwo WSPS 1993.
[12] 
Matson J. L., Nebel-Schwalm M. S.: Comorbid psychopathology with autism spectrum disorder in children: An overview. Res Dev Disabil 2007; 28: 341–352.
[13] 
Overton T., Fielding C., de Alba G.: Differential Diagnosis of Hispanic Children Referred for Autism Spectrum Disorders: Complex Issues. J Autism Dev Disord 2007; 37: 1996–2007.
[14] 
Clarke D., Roberts W., Daraksan M. et al.: The prevalence of autistic spectrum disorder in children surveyed in a tertiary care epilepsy clinic. Epilepsia 2005; 46: 1970–1977.
[15] 
Danielsson S., Gillberg I., Billstedt E., et al.: Epilepsy in Young Adults with Autism: A Prospective Population-based Follow-up Study of 120 Individuals Diagnosed in Childhood. Epilepsia 2005; 46: 918–923.
[16] 
Canitano R.: Epilepsy in autism spectrum disorders, Eur Child Adolesc Psychiatry 2007;16:61–66.
[17] 
Chrościńska-Krawczyk M., Jasiński M.: Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie. Neurol Dziec 2010; 19: 75–78.
[18] 
Sendrowski K., Otapowicz D., Sobaniec W.: Przypadek autyzmu maskowanego padaczką. Neurol Dziec 2004;25.
[19] 
Otapowicz D., Śmiegielska-Kuzia J.: Problemy terapii mowy u dziecka z zespołem Landau-Kleffnera. [w:] Zaburzenia mowy u osób z dysfunkcjami mózgu. Sobaniec W. [red.]. T. 6, Białostocka Biblioteka Padaczki. Białystok: Klinika Neurologii Dziecięcej Akademii Medycznej 2001.
[20] 
O’Hare A.: Autism spectrum disorder: diagnosis and management. Arch Dis Child Educ Pract Ed 2009; 94: 161–168.
[21] 
Wing L.: Syndromes of autism and atypical development. [w:] Handbook of autism and pervasive developmental disorders. Cohen D. J., Volkmar F. R. [red.]. John Wiley & Sons; Nowy Jork 1997, 148–170.
[22] 
Wing L., Potter D.: The epidemiology of autistic spectrum disorders: Is the prevalence rising? Ment Retard Dev Disabil Res Rev 2002; 8: 151–161.
[23] 
Cohen I., Sudhalter V., Pfadt A. et al. Why are autism and fragile-X associated? Conceptual and methodological issues. Am J Hum Genet 1991; 48: 195–202.
[24] 
Semrud-Clikeman M., Ellison P. A.: Child Neuropsychology. Springer; New York 2007.
[25] 
Summers J., Allison D., Lynch P. et al.: Behaviour problems in Angelman syndrome. J Intellect Disabil Res 1995; 39: 97–106.
[26] 
Curatolo P., Napolioni V., Moavero R.: Autism Spectrum Disorders in Tuberous Sclerosis: Pathogenetic Pathways and Implications for Treatment. J Child Neurol. 2010; 25: 873–880.
[27] 
Baieli S., Pavone L., Meli C., et al.: Autism and Phenylketonuria. J Autism Dev Disord 2003; 33: 201–204.
[28] 
Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fourth edition. Text revision 2000.
[29] 
Kmita G. [red.]: Klasyfikacja diagnostyczna DC:0-3R. Oficyna Wydawnicza FUNDAMENT 2005. Przekład: dr Diana Senator.
[30] 
Cashin A., Barker P.: The Triad of Impairment in Autism Revisited. J Child Adolesc Psychiatr Nurs 2009; 22: 189–193.
[31] 
Happé F., Ronald A.: The ’fractionable autism triad’: a review of evidence from behavioural, genetic, cognitive and neural research. Neuropsychol Rev 2008; 18: 287–304.
[32] 
Happé F.: Autism: cognitive deficit or cognitive style? Trends Cogn Sci 1999; 3: 216–222.
[33] 
Christ S. E., Kanne S. M., Reiersen A. M.: Executive Function in Individuals With Subthreshold Autism Traits. Neuropsychology 2010; 24: 590–598.
[34] 
Robins D., Fein D., Barton M. et al.: The Modified-Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT): An initial investigation in the early detection of autism and Pervasive Developmental Disorders. J Autism Dev Disord 2001; 31: 131–144.
[35] 
Berument S., Rutter M., Lord C. et al.: Autism screening questionnaire: diagnostic validity. Br J Psychiatry 1999; 175: 444–451.
[36] 
Schopler E., Reichler R. J., DeVellis R. F. et al.: Toward objective classification of childhood autism: Childhood Autism Rating Scale (CARS). J Autism Dev Disord. 1980; 10: 91–103.
[37] 
Schopler E., Reichler R. J., Bashford A. et al.: Profil Psychoedukacyjny. SPOA, 1995.
[38] 
Błeszyński J.: Podstawy diagnozy dziecka z autyzmem. OSKTA, 1996.
[39] 
Bobkowicz-Lewartowska L.: Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii. Impuls; Kraków 2000.
[40] 
Scheuffgen K., Happé F., Anderson M. et al.: High „intelligence”, low „IQ”? Speed of processing and measured IQ in children with autism. Dev Psychopathol 2000; 12: 83–90.
[41] 
Chawarska K., Klin A., Paul R. et al.: A prospective study of toddlers with ASD: short-term diagnostic and cognitive outcomes. J Child Psychol Psychiat 2009; 50: 1235–1245.
[42] 
King M., Bearman P.: Diagnostic change and the increased prevalence of autism. Int J Epidemiol 2009; 38: 1224–1234.
[43] 
Chakrabarti S., Fombonne E.: Pervasive Developmental Disorders in Preschool Children: Confirmation of High Prevalence. Am J Psychiatry 2005; 162: 1133–1141.
[44] 
Spence S. J, Sharifi P., Wiznitzer M.: Autism spectrum disorder: screening, diagnosis, and medical evaluation. Semin Pediatr Neurol 2004; 11: 186–195.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Waś A
Articles by:Sobaniec P
Articles by:Kiryluk B
Articles by:Sendrowski K
Articles by:Otapowicz D

PubMed
Articles by:Waś A
Articles by:Sobaniec P
Articles by:Kiryluk B
Articles by:Sendrowski K
Articles by:Otapowicz D


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych