Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Czy możemy pomóc dziecku nadpobudliwemu? Sposoby leczenia ADHD


Can we help a child with hyperactivity? Ways to treat ADHD
1Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2Samodzielna Pracownia Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku

Neurol Dziec 2011; 20, 41: 111-114
Full text PDF Czy możemy pomóc dziecku nadpobudliwemu? Sposoby leczenia ADHDSTRESZCZENIE
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) jest jednym z najczęściej rozpoznawanych zaburzeń psychicznych u dzieci. Rozpoznanie stawiane jest na podstawie wywiadu oraz obserwacji dziecka. Objawy dotyczą nadruchliwości, impulsywności i zaburzeń uwagi. Pierwsze objawy pojawiają się przed 7 rokiem życia. Występują przynajmniej w dwóch środowiskach dziecka i znacznie utrudniają jego funkcjonowanie. Ze względu na ryzyko wielu poważnych powikłań ADHD należy leczyć. Celem pracy było przedstawienie najistotniejszych zagadnień związanych z rozpoznaniem i możliwościami leczenia dzieci z zespołem hiperkinetycznym. Podstawą terapii jest odpowiednia psychoedukacja i psychoterapia. Leczenie farmakologiczne jest ostatnim elementem. Głównie stosuje się leki psychostymulujące, w szczególności metylfenidat. Najlepsze efekty terapeutyczne dotyczą terapii skojarzonej.

Słowa kluczowe: zespół nadpobudliwości psychoruchowej, ADHD, leczenie


ABSTRACT
most frequent psychical disorders in children. Diagnosis is based on anamnesis and clinical presentation.. There are three groups of symptoms: hyperactivity, impulsivity and inattention. First signs appear before the age of 7. They make the daily functioning of a child considerably difficult. Due to the risk of many serious complications ADHD should be treated. The aim of this study was to present the most important problems concerning the diagnosis and treatment of children with Attention-deficit/ hyperactivity disorder. An appropriate psychoeducation and psychotherapy constitutes the basic therapy of ADHD. Pharmacotherapy is the last resort in the treatment of children. Stimulant medications are the base of pharmacological treatment, first of all, metylfenidat. Complex therapy brings the best effects.

Key words: attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD, treatment


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Rybakowski F., Rajewski A.: Farmakologiczne leczenie zespołu deficytu uwagi z nadruchliwością. Terapia 2004; 12: 49–53.
[2] 
Dąbkowski M., Gambin M., Steinborn B.: Aktualna interdyscyplinarna opinia ekspercka w ramach programu „Dziecko i świat za pan brat” dotycząca proponowanych modeli rozwiązań odnośnie do kompleksowego podejścia do postępowania w ADHD. Psychiatr Psychol Klin 2010; 10:224–234.
[3] 
Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M.: Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Prawie wszystko, co chcielibyście wiedzieć. Bifolium, Lublin 1999.
[4] 
Pisula A., Wolańczyk T.: Zespół nadpobudliwości psychoruchowej. [w:] Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Wolańczyk T., Komender J. (red.), PZWL, Warszawa 2005.
[5] 
Kądziela-Olech H., Piotrowska-Jastrzębska J.: Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci. Standardy Medyczne 2001; 12: 53–55.
[6] 
Kądziela-Olech H.: Zespół nadpobudliwości psychoruchowej w wieku przedszkolnym. Klin. Pediatr. 2007; 4: 509–512.
[7] 
Maher B.S., Marazita M.L., Ferrel R.E., et al.: Dopamine system genes and attention deficit hyperactivity disorder: a meta-analysis. Psychiatr Genet 2002; 12: 207–215.
[8] 
Slopien A., Rybakowski F., Borkowska A., et al.: P01-200-Dat1 gene polymorphism and performance in modified stroop interference test in children with ADHD and healthy controls. Europ Psych 2010; Supp. 1, 25: 410.
[9] 
Mandelbaum D.E.: Attention-deficit-hyperactivity disorder. [w:] Pediatric Neurology: Principles and practice. Swaiman K.F., Ashwal S., Ferriero D.M. (red.), Mosby Elsevier, Philadelphia 2006: 871–884.
[10] 
Freeman R.D.: Tourette Syndrome International Database Consortium: Tic disorders and ADHD: answers from a world-wide clinical dataset on Tourette syndrome. Eur Child Adolesc Psych 2007; 16 supl. 1:15–23.
[11] 
Dunn D.W., Austin J.K., Harezlak J., et al.: ADHD and epilepsy in childhood. Dev Med Child Neurol 2003; 45:50–54.
[12] 
Davis S.M., Katusic S.K., Barbaresi W.J., et al.: Epilepsy in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Pediatr Neurol 2010; 42:325– 330.
[13] 
Gau S.S., Chiang H.L.: Sleep problems and disorders among adolescents with persistent and subthreshold attention-deficit/hyperactivity disorders. Sleep 2009; 32:671–679.
[14] 
Wolańczyk T., Skotnicka M., Kołakowski A.: Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. Edukacja i Dialog 2004; 6:30–38.
[15] 
Kądziela-Olech H., Piotrowska-Jastrzębska J.: Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) u dzieci–rola psychoedukacji. Psych i Psychol Klin 2003; 4: 240–251.
[16] 
Kołakowski A., Wolańczyk T., Pisula A., et al.: ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców. GWP, Gdańsk 2006.
[17] 
Anastopoulos A.D., Harley S.E.: Program treningu poznawczobehawioralnego dla rodziców dzieci z zespołem nadpobudliwości ruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. [w:] Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. Kazein A.E., Weisz J.R. (red.), WUJ, Kraków 2006; 210–228.
[18] 
Chronis A.M., Jones H.A., Raggi V.L.: Evidence-based psychosocial treatments for children and adolescents with attention-deficit/ hyperactivity disorder. Clin Psychol Rev 2006; 26: 486–502.
[19] 
Święcicka M.: Specyfika relacji społecznych dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w świetle doświadczeń psychoterapeuty. [w:] Problemy psychologiczne dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka Święcicka M. (red.), PTP 2003; 1: 61–68.
[20] 
Ghuman J.K., Aman M.G., Lecavalier L., et al.: Randomized, placebocontrolled, crossover study of methylphenidate for attention-deficit/ hyperactivity disorder symptoms in preschoolers with developmental disorders. J. Child Adolesc Psychopharmacol 2009; 19: 329–339.
[21] 
European clinical guidelines for hyperkinetic disorder-first upgrade. European Child Adolesc Psych 2004; 139 supp 1:1–30.
[22] 
Gadow K.D.: Psychiatric psycho pharmacotherapy: a review of recent research. J Child Psychol Psych 1992; 36: 141–155.
[23] 
Weiss G., Hechtman L.T.: Medication treatment of ADHD. [w:] Hyperactive Children Grown Up. Weiss G., Hechtman L. (red.), Guilford Press, New York 1993; 348–365.
[24] 
Conners C.K.: Randomized controlled trial of D-MPH and D,L-MPH in children with ADHD. 48th Annual Meeting of Americian Academy of Child and Adolescent Psychiatry 2001.
[25] 
Biederman J., Gastfriend D.R., Jellinek M.S.: Desipramine in treatment of children with attention-deficit disorder. J Clin Psychopharmacol 1986; 6: 359–363.
[26] 
Rapoport J.L., et al.: Imipramine and methylphenidate treatment of hyperactive boys: a double-blind comparison. Arch Gen Psych 1974; 30: 789–793.
[27] 
Kelsey D.K., Sumner C.R., Casat Ch.D. et al.: Once-daily atomoxetine treatment for children with attention-deficit, hyperactivity disorder, including an assessment of evening and morning behavior: a doubleblind, placebo-controlled trial. Pediatrics 2004; 114: 8.
[28] 
Kratochvil C.J., Wilens T.E., Greenhill L.L. et al.: Effects of long-term atomoxetine treatment for young children with attention-deficit/ hyperactivity disorder. J Am Acad Of Child Adolesc Psych 2006; 8: 919–927.
[29] 
Connor D.F., Fletcher K.E., Swanson J.M.: A meta-analysis of clonidine for symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder. J Am Acad Child Adolesc Psych 1999; 38: 1551–1559.
[30] 
Trott. G.E., Friese H.J., Menzel M. et al.: Use of moclobemide in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. Psychopharmacol 1992; 106 suppl: 134–136.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Kiryluk B
Articles by:Waś A
Articles by:Otapowicz D
Articles by:Sendrowski K

PubMed
Articles by:Kiryluk B
Articles by:Waś A
Articles by:Otapowicz D
Articles by:Sendrowski K


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych