Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Napięciowe bóle głowy – aspekty psychologiczne


Tension-Type Headache – psychological aspects
1Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu

Neurol Dziec 2011; 20, 41: 115-119
Full text PDF Napięciowe bóle głowy – aspekty psychologiczneSTRESZCZENIE
Celem pracy jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej bardzo powszechnego, choć kłopotliwego schorzenia jakim jest napięciowy ból głowy. Temat podjęto ze względu na trudności diagnostyczne zarówno po stronie lekarza jak również psychologa, do którego pacjent bywa odsyłany gdy nie uda się ustalić jednoznacznych przyczyn dolegliwości. W pracy zarysowano zagadnienia dotyczące definicji i miejsca zaburzenia w klasyfikacjach, przedstawiono przegląd niektórych koncepcji powstawania zaburzenia oraz nakreślono skalę problemu a także możliwe niekorzystne następstwa. Podjęto próbę uporządkowania dotychczasowej wiedzy i badań dotyczących udziału czynników psychologicznych (w tym uwarunkowań temperamentalnych oraz procesu radzenia sobie ze stresem) w powstawaniu omawianego schorzenia.

Słowa kluczowe: pierwotne bóle głowy, ból głowy typu napięciowego, stres psychologiczny, temperament.


ABSTRACT
Aim of this article is to summarize scientific knowledge about common but inconvenient illness which is tension type headache (TTH). This issue was undertaken due to difficulties in the medical and psychological diagnosis. It should be noted, that the main reason of ordering a psychological consultation is lack of clear reasons of headache. The article presents definitions of disease, diagnostic classifications and the review of etiology concpetions. What is more, we have shown the scale of the problem and its possible negative effects. It is also attempted to organize existing knowledge and research on the participation of psychological factors (including the determinants of temperamental and the process of coping with stress) in the emergence of this disease.

Key words: primary headache, tension-type headache, psychological stress, temeprament.


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Bendtsen L., Jensen R.: Tension-Type Headache. Neurol Clin 2009;27:525 – 535.
[2] 
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Uniwersyteckie Wydawnictwo Meydczne „Vesalius”, Instutut Psychiatrii i Neurologii; 2000.
[3] 
Olesen J.: The International Classification Of Headache Disorders. Cephalalgia 2004;24 Suppl1:23-136.
[4] 
Nicholson R. A., Houle T. T., Rhudy J. L., et al.: Psychological Risk Factors in Headache. Headache 2007;47:413 – 426.
[5] 
Gatchel R. J., Peng Y. B., Peters M. L., et al.: The Biopsychosocial Approach to Chronic Pain: Scientific Advances and Future Directions. Psychol Bull 2007;133:581–624.
[6] 
Jensen R.: Peripheral and central mechanisms in tension-type headache: an update. Cephalalgia 2003;23 Suppl 1:49 – 52.
[7] 
Bezov D., Ashina S., Jensen R., et al.: Pain Perception Studies in Tension- Type Headache. Headache 2011;51:262 – 271.
[8] 
Yerdelen D., Acil T., Goksel B., et al.: Autonomic function in tension-type headache. Acta Neurol Belg 2007;107:108 – 111.
[9] 
Cathcart S., Petkov J., Winefield A. H., et al.: Central mechanisms of stress-induced headache. Cephalalgia 2010;30:285 – 295.
[10] 
Andrasik F., Walch S. E.: Headaches. [w:] Handbook of Psychology, Weiner I. B. [red.], John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2003, 245–266.
[11] 
Marlowe N.: Stressful Events, Appraisal, Coping and Recurrent Headache. J Clin Psychol 1998;54:247–256.
[12] 
Pilarska E., Olszewska A.: Temperament traits of children with episodic tension-typeheadaches. Eur J Paediatr Neurol 2009;13:327–331.
[13] 
Virtanen R., Aromaa M., Rautava P., et al.: Changes in headache prevalence between pre-school and pre-pubertal ages. Cephalalgia 2002;22:179–185.
[14] 
Virtanen R., Aromaa M., Rautava P., et al.: Changing headache from preschool age to puberty. A controlled study. Cephalalgia 2007;27:294– 303.
[15] 
Dilling-Ostrowska E., Lemka M., Mańkowska B., et al.: Bóle głowy w populacji dzieci szkolnych w Gdańsku. Przeg Ped 1997;27:136–141.
[16] 
Holyroyd K. A., Stensland M., Lipchik G. L., et al.: Psychosocial Correlates and Impact of Chronic Tension-type Headaches. Headache 2000;40:3-17.
[17] 
Carlsson J., Larsson B., Mark A.: Psychosocial functioning in schoolchildren with recurrent headaches. Headache 1996;36:77 – 82.
[18] 
Jensen R.: Diagnosis, epidemiology, and impact of tension-type headache. Curr Pain Headache Rep 2003;7:455–459.
[19] 
Monteith T., Sprenger T.: Tension Type Headache in Adolescence and Childhood: Where Are We Now? Curr Pain Headache Rep 2010;14:424– 430.
[20] 
Blumenfeld A., Schim J., Brower J.: Pure tension-type headache versus tension-type headache in the migraineur. Curr Pain Headache Rep 2010;14:465 – 469.
[21] 
Yamane L. E., Montenegro M. A., Guerreiro M. M.: Comorbidity headache and epilepsy in childhood. Neuropediatrics 2004;35:99 – 102.
[22] 
Toldo I., Perissinotto E., Menegazzo F., et al.: Comorbidity between headache and epilepsy in a pediatric headache center. J Headache Pain 2010;11:235 – 240.
[23] 
Holroyd K. A., Andrasik F., Westbrook T.: Cognitive Control of Tension Headache. Cognit Ther Res 1977;1:121–133.
[24] 
Seshia S. S., Abu-Arafeh I., Hershey A. D.: Tension-type headache in children: the Cinderella of headache disorders! Can J Neurol Sci 2009;36:687 – 695.
[25] 
Holroyd K. A., Labus J. S., Carlson B.: Moderation and mediation in the psychological and drug treatment of chronic tension-type headache: the role of disorder severity and psychiatric comorbidity. Pain 2009;143:213 – 222.
[26] 
Pud D., Eisenberg E., Sprecher E., et al.: The tridimensional personality theory and pain: Harm avoidance and reward dependence traits correlate with pain perception in healthy volunteers. Eur J Pain 2004;8:31 – 38.
[27] 
Torelli P., Abrignani G., Castellini P., el al.: Human psyche and headache: tension-type headache. Neurol Sci 2008;29 Suppl 1:S93 – S95.
[28] 
Björling E. A.: Exploring Stress and Headaches in Adolescent Females. University of Washington, Washington 2007 (niepublikowana praca doktorska).
[29] 
Spielberger C. D., Reheiser E. C.: Measuring Anxiety, Anger, Depression, and Curiosity as Emotional States and Personality Traits with the STAI,STAXI, and STPI. [w:] Comprehensive Handbook of Psychological Assessment. Hersen M., [red.] John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2004, 70–86.
[30] 
Holroyd K. A., O’Donnell F. J., Stensland M., et al.: Management of chronic tension-type headache with tricyclic antidepressant medication, stress management therapy, and their combination: a randomized controlled trial. JAMA 2001;285:2208 – 2215.
[31] 
Venable V. L., Carlson C. R., Wilson J.: The Role of Anger and Depression in Recurrent Headache. Headache 2001;41:21–30.
[32] 
Anttila P., Metsähonkala L., Helenius H., et al.: Predisposing and Provoking Factors in Childhood Headache. Headache 2000;40:351 – 356.
[33] 
Lazarus R. S., Folkman S.: Stress, appraisal, adn coping. Springer, New York 1984.
[34] 
Heszen-Niejodek I., Sęk H.: Psychologia zdrowia. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1997.
[35] 
Strelau J.: Temperament jako regulator zachowania. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
[36] 
Waldie K. E.: Childhood Headache, Stress in Adolescence, and Primary Headache in Young Adulthood: A Longitudinal Cohort Study. Headache 2001;41:1–10.
[37] 
Cathcart S., Pritchard J. Daily stress and pain sensitivity in chronic tension-type headache sufferers. Stress Health 2008;24:123 – 127.
[38] 
Leistad R. B., Nilsen K. B., Stovner L. J., et al.: Similarities in stress physiology among patients with chronic pain and headache disorders: Evidence for a common pathophysiological mechanism? J Headache Pain 2008;9:165 – 175.
[39] 
Nash J. M., Thebarge R. W:. Understanding Psychological Stress, Its Biological Processes, and Impact on Primary Headache. Headache 2006;46:1377–1386.
[40] 
Björling E. A.: The Momentary Relationship Between Stress and Headaches in Adolescent Girls. Headache 2009;49:1186–1197.
[41] 
Drummond P. D., Passchier J. Psychological mechanism of migraines. [w:] The Headaches. Olesen J., Goadsby P., et al. [red.], Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2006, 385–392.
[42] 
Prajsner B., Zając A., Gergont A., et al.: Diagnoza psychologiczna i metody psychoterapii u dzieci i młodzieży z samoistnymi bólami głowy. Neurol Dziec 2007;26:35–39.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Waś A
Articles by:Tucholska S

PubMed
Articles by:Waś A
Articles by:Tucholska S


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych