Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Czynniki wpływające na proces kształtowania równowagi dziecka oraz możliwości jej obiektywnej oceny


Factors affecting the process of balance development of child a nd the possibility of objective evaluation
1Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2Klinika Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Neurol Dziec 2011; 20, 41: 121-127
Full text PDF Czynniki wpływające na proces kształtowania równowagi dziecka
oraz możliwości jej obiektySTRESZCZENIE
Celem pracy było przedstawienie wpływu wybranych czynników na kształtowanie się równowagi w trakcie rozwoju dzieci zdrowych oraz z wybranymi jednostkami chorobowymi, a także różnicy w zapisach statokinezjogramu i stabilogramu dzieci zdrowych i dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Równowaga jest zdolnością organizmu do utrzymania pionowej pozycji ciała. Prawidłowa kontrola równowagi jest możliwa dzięki precyzyjnej koordynacji nerwowo-mięśniowej wszystkich segmentów ciała. Postawa ciała oraz jej stabilność ulega zmianie podczas wzrostu organizmu i jego dojrzewania. W przypadku wielu chorób, zwłaszcza neurologicznych, mechanizmy sterujące utrzymaniem stabilności ciała nie rozwijają się prawidłowo prowadząc m.in. do zaburzeń równowagi, a w konsekwencji do zaburzeń lokomocji dziecka.

Słowa kluczowe: równowaga, mózgowe porażenie dziecięce, postawa ciała, platforma balansowa.


ABSTRACT
The objective of this study was to present selected factors for the evolution of the balance during the development of healthy children and those with selected diseases, and to present the difference in the stabilogram or statokinesiogram records between healthy children and children with cerebral palsy. Human balance refers to the body’s ability to maintain an upright posture. Proper control of the body balance is possible by precise neuromuscular coordination of all body segments. Postural control and stability is changing during the growth of the organism and its maturation. In many diseases, especially of the nervous system, the mechanisms for maintaining balance control of the body do not develop properly, leading to the imbalance, and consequently, to the difficulty in the independent walking of a child.

Key words: cerebral palsy, posture, balance platform.


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Błaszczyk J.W., Czerwosz L.: Stabilność posturalna w procesie starzenia. Gerontol Pol 2005; 13: 25–36.
[2] 
Held-Ziółkowska M.: Organizacja zmysłowa i biomechanika układu równowagi. Mag Otolaryngol 2006; 5: 39–46.
[3] 
Pisula A.: wpływ zabiegów krioterapii ogólnej i sauny na stabilność postawy ciała. Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych III StatSoft Polska 2008; 321–325.
[4] 
Nowicki J.: Rola narządu przedsionkowego w układzie równowagi fizycznej ciała. Pol Przegl Med Lot 2004; 10: 121–134.
[5] 
Shepard N.T., Telian S.A.: Balance system function. AJA 1992; 1: 45–51.
[6] 
Knapczyk M.: Rozwój ruchowy człowieka. Ortoped Traumatol Rebab 2001; 3: 4.
[7] 
Czochańska J.: Badanie i ocena neurorozwojowa niemowląt i noworodków. Folium, Lublin 1995.
[8] 
Sadowska L.: Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. AWF, Wrocław 2001.
[9] 
Sobera M.: Charakterystyka procesu utrzymania równowagi ciała u dzieci w wieku 2–7 lat. Studia i monografie. AWF, Wrocław 2010.
[10] 
Żak S.: Wpływ skoku pokwitaniowego wysokości ciała i wieku dziewcząt na wybrane koordynacyjne zdolności motoryczne. Antropomotoryka. AWF, Kraków 2004.
[11] 
Golema M.: Charakterystyka procesu utrzymania równowagi ciała człowieka w obrazie stabilogramu. Studia i Monografie AWF, Wrocław 2002.
[12] 
Ocetkiewicz T., Skalska A., Grodzicki T.: Badanie równowagi przy użyciu platformy Balansowej – ocena powtarzalności metody. Gerontol Pol 2006; 14: 144–148.
[13] 
Kuczyński M.: Model lepko-sprężysty w badaniach stabilności postawy człowieka. Studia i monografie. AWF, Wrocław 2003.
[14] 
Kostiukow A., Rostkowska E., Samborski W.: Badanie zdolności zachowania równowagi ciała Ann Acad Med Stetin 2009; 55: 102–109.
[15] 
Szot Z.: Różnica w równowadze dzieci autystycznych i zdrowych. Autyzm – terapia ruchowa, badania interdyscyplinarne. AWF, Gdańsk 2004.
[16] 
Konstantareas M. M., Blackstock E.B., Webster C.D. W: Autyzm. KTA, Warszawa 1992.
[17] 
Kubiczkowa J.: Test statokinezjometryczny w ocenie stanu równowagi. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie. Warszawa 1975.
[18] 
Jaklewicz H.: Autyzm wczesnodzięcięcy. Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 1993.
[19] 
Rosenhall U., Nordin V., Brantberg K. et al. Autism and auditory brain stem responses. Ear Hear 2003; 24: 206–214.
[20] 
Chmiela-Bilińska D., Zawadzka D., Sobera M. i wsp.: Stabilność ciała w pozycji stojącej dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa. Annales UMCS 2005; 60: 218–221.
[21] 
Chen P.Q., Wang J.L., TsuangY.H. et al. The postural stability control and gain pattern of idiopathic scoliosis adolescents. Clin Biomech 1998; 13: Suppl. 1: 52– 58.
[22] 
Wierzbicka-Damska I.: Utrzymanie stabilnej postawy stojącej u 10–16-letnich chłopców z upośledzeniem słuchu. Fizjoter Pol 2005; 5: 143–148.
[23] 
Wilczynski J.: Analizatory wzroku a reakcje równoważne na przykładzie długości ścieżki posturogramu u uczniów w wieku 12–15 lat. Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej 2007.
[24] 
Sipko T., Skolimowski T., Ostrowska B.: Wpływ chwilowej i trwałej utraty kontroli wzrokowej położenia ciała w przestrzeni na proces regulacji równowagi ciała w pozycji stojącej. Fizjoterapia 1997: 2: 11–16.
[25] 
Szopa A., Domagalska M., Czupryna K. i wsp.: Konsekwencje posturalne zaburzeń napięcia mięśniowego u dzieci z hemiplegią. Fizjoter Pol 2007; 3: 241–249.
[26] 
Domagalska M., Czupryna K., Szopa A.. i wsp.: Problemy posturalne dzieci z m.p.dz. na przykładzie niedowładów połowiczych. Fizjoter Pol 2008; 3: 253–259.
[27] 
Michalska W., Szewerda K., Michnik R. i wsp.: Analiza zmian wybranych parametrów w badaniach stabilograficznych u pacjentów ze schorzeniami w obrębie kończyny dolnej przed i po rehabilitacji. Majówka Młodych Biomechaników, Szczyrk 2007.
[28] 
Syczewska M.: Diagnostyka rehabilitacyjna narządu ruchu dziecka. Media-Press, Warszawa 2004.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Paszko-Patej G
Articles by:Terlikowski R
Articles by:Kułak W
Articles by:Sienkiewicz D
Articles by:Okurowska-Zawada B

PubMed
Articles by:Paszko-Patej G
Articles by:Terlikowski R
Articles by:Kułak W
Articles by:Sienkiewicz D
Articles by:Okurowska-Zawada B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych