Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Świetlica szpitalna jako miejsce oddziaływań terapeutycznych


Hospital common room as a place of therapeutic activities
1Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2Samodzielna Pracownia Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku.

Neurol Dziec 2011; 20, 41: 153-157
Full text PDF Świetlica szpitalna jako miejsce oddziaływań terapeutycznychSTRESZCZENIE
Działalność terapeutyczna prowadzona w świetlicy szpitalnej powinna stanowić istotny element w kompleksowym i w pełni podmiotowym podejściu do leczenia i rehabilitacji dziecka. Poprzez wielokierunkowe oddziaływania, bogactwo metod i technik terapeutycznych należy tworzyć życzliwą atmosferę oraz wspierać adaptację dzieci do sytuacji związanej z chorobą i pobytem w szpitalu. Celem podjętych badań było ukazanie znaczenia i możliwości realizacji oddziaływań terapeutycznych w świetlicy kliniki szpitala dziecięcego. Materiał i metody. Badania prowadzono w Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej UDSK w Białymstoku. Dane na temat realizacji oddziaływań terapeutycznych w świetlicy uzyskano za pomocą ankiety skierowanej do 47 terapeutów zajęciowych – słuchaczy Studium Terapii Zajęciowej, pracujących z dziećmi pod kierunkiem prowadzącego nauczyciela. Pytania dotyczyły następujących zagadnień: charakteru i specyfiki prowadzonych zajęć, ich wpływu na hospitalizowane dzieci, oceny udziału rodziców podczas prowadzonego programu oraz korzyści jakie odniósł sam terapeuta i ewentualnej przydatności tego typu doświadczeń w przyszłej pracy terapeuty zajęciowego. Wyniki. W realizowanym programie najczęściej wykorzystywano różne techniki arteterapii (87%), 63,8% badanych wskazywało na potrzebę realizacji zajęć uaktywniających procesy poznawcze. W opinii większości terapeutów podejmowana aktywność wzbudzała dobre samopoczucie dzieci (76,6%), zadowolenie z siebie (65,9%.), a 21,3% dostrzegało pozytywne zmiany w ogólnym funkcjonowania dziecka podczas pobytu w szpitalu. Jedynie 14,8% terapeutów wskazywało na aktywny udział i współpracę rodziców. Dla większości badanych osób (72,3%) zajęcia stanowiły źródło cennych doświadczeń, wysoko (42,5%) i zadowalająco (48,9%) oceniali współpracę z pracownikami oddziału. Wnioski. W opinii terapeutów prowadzących zajęcia w świetlicy oddziału neurologii dziecięcej oddziaływania terapeutyczne sprzyjają dobrej adaptacji i samopoczuciu dzieci podczas pobytu w szpitalu, nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, mogą też przyczyniać się do poprawy stanu psychicznego niektórych dzieci. Zastosowanie mają zróżnicowane metody i techniki terapeutyczne, wśród których szczególnie często uzasadniano wykorzystywanie arteterapii, zwłaszcza w formie zajęć plastycznych łączonych z innym rodzajami. Przebywający z dziećmi rodzice nie zawsze właściwie rozumieją istotę prowadzonych zajęć i niedostatecznie wykorzystują możliwości rozwijania umiejętności w pracy z własnym dzieckiem.

Słowa kluczowe: świetlica szpitalna, oddziaływania terapeutyczne


ABSTRACT
Therapeutic activities conducted in a hospital common room should be an important element in a comprehensive and fully subjective approach to the treatment and rehabilitation of a child. Through diversified activities, a wide range of methods and therapeutic techniques, it is possible to create a friendly atmosphere and to support the adaptation of children to their disease and stay in the hospital. The aim of this study was to demonstrate the importance and feasibility of therapeutic activities in a common room in a children’s hospital. Materials and methods. Research was conducted at the Department of Neurology and Pediatric Rehabilitation of the University Children’s Hospital in Bialystok. Data on the therapeutic activities of the common room was obtained through a questionnaire addressed to 47 occupational therapists – students of Occupational Therapy School, working with children under the supervision of a teacher. The questions covered the following issues: the nature and specifics of the activities, their effect on the hospitalized children, assessment of parent participation during the course of the program, the benefits for the therapist and the potential usefulness of such experience in future work as an occupational therapist. Results. In the applied program, different art therapy techniques (87%) were used most frequently; 63.8% respondents identified the need to implement activities stimulating cognitive processes. In the opinion of the majority of therapists the undertaken activities made the children feel well (76.6%), satisfied with themselves (65.9%.), and 21.3% had noticed a positive change in the overall functioning of the child during the hospital stay. Only 14.8% of therapists indicated active participation and cooperation of the parents. For the majority of respondents (72.3%) the activities were a source of valuable experience; they assessed their cooperation with the department staff as very good (42.5%) and satisfactory (48.9%). Conclusions. In the opinion of the therapists conducting the activities in the common room of the Pediatric Neurology Department, the therapeutic activities foster good adaptation, make the children feel more at ease during their stay in hospital, enable establishing interpersonal relations and may also contribute to improving children’s mental state. Different therapeutic methods and techniques were applied, among which, the use of art therapy was most frequently mentioned, especially in the form of art classes combined with other types of activities. The children’s parents do not always fully understand the importance of such classes and fail to take advantage of the opportunities to develop skills while working with their own child.

Key words: hospital common room, therapeutic activities


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Góralczyk E.: Dziecko przewlekle chore. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w przedszkolu i szkole. Informacje dla pedagogów i opiekunów. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej, Warszawa 2009.
[2] 
Stańko M.: Arteterapia jako metoda profesjonalnej pomocy chorym na nowotwory. Współczesna Onkologia 2008; 3: 148–152.
[3] 
Baum E.: Terapia zajęciowa. Fraszka Edukacyjna 2008.
[4] 
Stochmiałek J.: Praca terapeutyczna z osobami niepełnosprawnymi. [w:] Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Kacyper K., Stankowski A. (red.), Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko- Biała 2008: 19–32.
[5] 
Otapowicz D.: Twórczość plastyczna jak ośrodek budowania kontaktu i komunikacji z dzieckiem autystycznym. Edukacja 2009; 3: 104–109.
[6] 
Zabiegaj A.: Sztuka w pracy terapeutycznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty terapii pedagogicznej osób z niepełnosprawnością. Oszustowicz B., Lechta W. (red.), Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2008: 169–183.
[7] 
Rozenek H., Owczarek K.: Padaczka u dziecka i jej wpływ na wybrane aspekty funkcjonowania rodzin. Neurol Dziec 2008; 34: 55–59.
[8] 
Kielin J.: Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
[9] 
Grumlewicz B., Grumlewicz M.: Warsztaty terapii zajęciowej w opinii terapeutów. [w:] Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Kacyper K., Stankowski A. (red.), Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2008: 153–164.
[10] 
Bogdanowicz M.: Problemy diagnozy, terapii i profilaktyki zaburzeń rozwoju psychoruchowego dziecka. [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Gałkowski T., Jastrzębowska G. (red.), Wyd. Un. Opolskiego, Opole 1999: 165–179.
[11] 
Jastrzębowska G.: Diagnoza i terapia rozwojowych zaburzeń mowy. [w:] Podstawy neurologopedii. Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G. (red.), Wyd. Un. Opolskiego, Opole 2005: 379–411.
[12] 
Kucyper E., Kucyper K.: Rodzice w procesie rewalidacji dziecka niepełnosprawnego. [w:] Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Kacyper K. Stankowski A. (red.), Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2008: 203–207.
[13] 
Zińczuk M.: Kompetencje terapeutyczne nauczyciela warunkiem w zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym. [w:] Edukacja „głębszego poziomu” w dialogu i perspektywie. Karpińska A. (red.), Trans Humana, Białystok 2005: 170–191.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Otapowicz D
Articles by:Cholewa M
Articles by:Marchlewska A
Articles by:Chętnik J
Articles by:Ponurkiewicz A
Articles by:Karwowska B
Articles by:Ramotowska B
Articles by:Sobaniec P
Articles by:Dzienis J
Articles by:Nędzi A

PubMed
Articles by:Otapowicz D
Articles by:Cholewa M
Articles by:Marchlewska A
Articles by:Chętnik J
Articles by:Ponurkiewicz A
Articles by:Karwowska B
Articles by:Ramotowska B
Articles by:Sobaniec P
Articles by:Dzienis J
Articles by:Nędzi A


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych