Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Czy należy i czy można klasyfikować zespoły padaczkowe?


Should we and can we classify the epileptic syndromes?
Klinika Neurologii, Epileptologii i Zaburzeń Snu u Dzieci i Młodzieży
Kierownik: doc dr hab. med. E. Szczepanik
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Dyrektor: dr S. Janus


Neurol Dziec 2006; 15, 30: 7-14
Full text PDF Czy należy i czy można klasyfikować zespoły padaczkowe?STRESZCZENIE
Zespół padaczkowy charakteryzuje się grupą współwystępujących często objawów (MLPP 1989). Uwzględniając Międzynarodową Klasyfikację Padaczek i Zespołów Padaczkowych (1989) oraz propozycję Schematu Diagnostycznego dla Osób z Napadami Padaczkowymi lub Padaczką (2001) obecnie możliwe jest rozpoznawanie około 60 zespołów padaczkowych. Większość z nich występuje u dzieci i młodzieży. Zespoły padaczkowe różnią się między sobą odpowiedzią na leczenie przeciwpadaczkowe, a także rokowaniem odnośnie remisji napadów, dlatego precyzyjna ich klasyfikacja jest istotna zarówno w odniesieniu do leczenia pojedynczego chorego, jak i dla prowadzenia badań naukowych. Z tego powodu należy podejmować próby rozpoznania syndromologicznego u każdego pacjenta z padaczką. Jak pokazują wyniki badań, u większości chorych na padaczkę możliwe jest sklasyfikowanie padaczek, często przy użyciu konwencjonalnych metod diagnostycznych. Jednakże ze względu na brak ogólnie przyjętych kryteriów diagnostycznych w niektórych zespołach padaczkowych, rozpoznanie syndromologiczne nie zawsze jest możliwe. W artykule tym autorka omawia kluczowe zagadnienia klasyfikacji zespołów padaczkowych.

Słowa kluczowe: padaczka, zespoły padaczkowe, Międzynarodowa Klasyfikacja Padaczek i Zespołów Padaczkowych


ABSTRACT
An epileptic syndrome is a disorder characterized by a clusters of signs and symptoms commonly occuring together (ILAE 1989).According to the International Classification of Epilepsies and Epileptic Syndromes(1989) and taking into account the a proposed Diagnostic Scheme for People with Epileptic Seizures and with Epilepsy (2001) nowadays it is possible to recognize about 60 epileptic syndromes. Most of them occur in children and adolescents. The response to the antiepileptic treatment and prognosis for remission differ among epileptic syndromes, so the precise their classification is essential to both patient care and the scientific research. That is why syndromic classification should be tried in diagnostic work-up of each patient with epilepsy. According to data most of childhood epilepsies could be classify with using precise diagnostic criteria mostly by means of conventional methods of diagnosis. However in some patients accurate syndrome classification is not possible due to lack of universally accepted diagnostic criteria for several epileptic syndromes. The author discusses key points regarding the classification of epileptic syndromes.

Key words: epilepsy, epileptic syndromes, International Classification of Epilepsies and Epileptic Syndromes


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Szczepanik E

PubMed
Articles by:Szczepanik E


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych