Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Preparaty magnezu w leczeniu migreny – przegląd wybranego piśmiennictwa


Magnesium preparations in the treatment of migraine – review of selected literature
Klinika Neurologii Rozwojowej Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Neurol Dziec 2013; 22, 44: 35-39
Full text PDF Preparaty magnezu w leczeniu migreny – przegląd wybranego piśmiennictwaSTRESZCZENIE
Do jednych z najczęstszych bólów głowy u dzieci, poza bólami głowy typu napięciowego, należą migrenowe bóle głowy. W piśmiennictwie oprócz konwencjonalnego leczenia farmakologicznego można znaleźć doniesienia o próbach stosowania w leczeniu migreny suplementów diety, takich jak koenzym Q, witaminy B2 i B12 czy preparatów magnezu. W pracy autorzy omówili teoretyczne przesłanki zastosowania magnezu w profilaktyce migreny oraz przeanalizowali dostępne piśmiennictwo oceniające skuteczność zastosowania magnezu w migrenie. Większość prac oceniających skuteczność profilaktyki migrenowych bólów głowy została przeprowadzona na populacji dorosłych, niewiele jest prac dotyczących dzieci. Preparaty magnezu ze względu na korzystny profil farmakologiczny oraz mechanizm działania mogłyby zostać wzięte pod uwagę w profilaktyce migrenowych bólów głowy u dzieci. Konieczne jest jednak przeprowadzenie dalszych badań oceniających skuteczność takiego leczenia, albowiem żadne z prezentowanych wyników badań nie dostarczają dostatecznie mocnych dowodów opartych na kryteriach EBM.

Słowa kluczowe: migrena, patomechanizm, magnez, dzieci


ABSTRACT
One of the most frequent headache in children, except for tension type, is a migraine headache. In the literature, in addition to conventional medical treatment, are reports of the use in the treatment of migraine such supplements as: coenzyme Q, vitamins B2 and B12 and magnesium preparations. Authors discuss the theoretical conditions for the application of magnesium in the prevention of migraine and analyzed the available literature evaluating the efficacy of magnesium in migraine. Most of the work evaluating the effectiveness of the prophylaxis of migraine headaches has been carried out on the adult population, there are not enough studies in children on this issue. Preparation of magnesium, due to the favorable pharmacological profile and mechanism of action, may be taken into account in the prophylaxis of migraine headaches in children. But it is necessary to conduct further studies to evaluate the effectiveness of such treatment because none of the presented results provide sufficiently strong evidence based on the criteria of EBM.

Key words: migraine, pathogenesis, magnesium, children


PIŚMIENNICTWO
[] 
Ganong W.F.: Fizjologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
[] 
Soriani S., Arnaldi C., De Carlo L., et al.: Serum and red blood cell magnesium levels in juvenile migraine patients. Headache 1995; 35: 14–16.
[] 
Mauskop A., Altura B.M.: Role of magnesium In the pathogenesis and treatment of migraines. Clin Neurosci 1998; 5: 24–27.
[] 
Gallai V., Sarchielli P., Morucci P.: Red blood cell magnesium levels in migraine patients. Cephalagia 1993; 13: 81–94.
[] 
Iotti S., Mlucelli E.: In vivo assessment of Mg2+ in human brain and skeletal muscle by P-MRS. Magnes Res 2008; 21: 157-162.
[] 
Glaubic-Łątka M., Łątka D., Bury W., et al.: Współczesne poglądy na patofizjologię migreny. Neurol Neurochir Pol 2004; 38: 247–315.
[] 
Boćkowski L.: Some aspects of the pathophysiology of migraine in children and adolescents. Neurol Dziec 2010; 19: 21–25.
[] 
Stępień A.: Migrena i jej postacie kliniczne. Termedia, Poznań 2009, 25–34.
[] 
Zgorzalewicz M.: Patomechanizm migrenowych bólów głowy. Neurol Dziec 2005; 28: 7–14.
[] 
Anderson T., Andrew R.: Spreading depression: imaging and blockade in the rat neocortical brain slice. J Neurophysiol 2002; 88: 2713–2725.
[] 
Olesen J.W., Ekbom K. (red.): Pathophysiology of migraine. Migraine in general practice. Smith-Gordon, London 1993.
[] 
Mauskop A., Altura B.T., Altura B.M.: Serum ionized magnesium level and serum ionized calcium/ionized magnesium ratios in women with menstrual migraine. Headache 2002; 42: 242–248.
[] 
Jankowski J., Jabłecka A.: Rola magnezu w chorobie niedokrwiennej serca. Farmacja Współczesna 2008; 1: 152–155.
[] 
Jesus A.C., Silva G.M., Paixao M.O., et al.: Magnesium ion serum profile in chronic migraine: comparative study between treated and non-treated patients. Headache Medicine 2012; 3: 21–25.
[] 
The Migraine Brain: Imaging Structure and Function pod redakcją Borsook D., May A., Goadsby P.J., Hargreaves R. Oxford 2012.
[] 
Mauskop A.,Varughese J.: Why all migraine patients should be treated with magnesium. J Neural Transm 2012; 119: 575–579.
[] 
Facchinetti F., Sances G., Borella P., et al.: Magnesium prophylaxis of menstrual migraine: effects on intracellular magnesium. Headache 1991; 31: 298–241.
[] 
Peikert A., Wilimzig C., Kohne-Volland R.: Prophylaxis of migraine with oral magnesium: results from a prospective, multicenter, placebocontrolled and double-blind randomized study. Cephalalgia 1996; 16: 257–263.
[] 
Pfaffenrath V., Wessely P., Meyer C., et al.: Magnesium in the prophylaxis of migraine- A double-blind, placebo-controlled study. Cephalalgia 1996; 16: 436–440.
[] 
Aloisi P., Marelli A., Porto C., et al.: Visual evoked potentials and serum magnesium levels in migraine patients. Headache 1997; 37: 383–385.
[] 
Wang F., Van Den Eeden S.K., Ackerson L.M., et al.: Oral magnesium oxide prophylaxis of frequent migrainous headache in children: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Headache 2003; 43: 601–610.
[] 
Sun-Edelstein Ch., Mauskop A.: Role of magnesium in the pathogenesis and treatment of migraine. Expert Rev. Neurother 2009; 9: 367–379.
[] 
Błach J., Nowacki W., Mazur A.: Wpływ magnezu na reakcje alergiczne skóry. Postępy Hig Med. Dosw 2007; 61: 548–554.
[] 
Dilling-Ostrowska E.: Migrena. Zespoły bólowe w neurologii dziecięcej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005, 18–36.
[] 
Sandor P.S., Di Clemente L., Coppola G., et al.: Efficacy of coenzyme Q10 in migraine prophylaxis: A randomized controlled trial. Neurology 2005; 64: 713–715.
[] 
Schoenen J., Lenaerts M., Bastings E.: High-dose ribovlavin as a prophylactic treatment of migraine: results of an open pilot study. Cephalalgia 1994; 14: 328–329.
[] 
Bianchi A., Salomone S., Caraci F., et al.: Role of magnesium, coenzyme Q10, riboflavin and vitamin B12 in migraine prophylaxis. Vitamin Horm 2004; 69: 297–312.
[] 
Boehnke C., Reuter U., Flach U., et al.: High-dose ribovlavin treatment is efficacious in migraine prophylaxis: an open study in tertiary care centre. European Journal of Neurology 2004; 11: 475–477.
[] 
Van der Kuy P.H., Merkus F.W., Lohman J.J., et al.: Hydroxycobalamin, a nitric oxide scavenger, in the prophylaxis of migraine: an open, pilo study. Cephalagia 2002; 22: 513–519.
[] 
Wyskida K., Chudek J., Więcek A.: Homeostaza magnezu – nowe aspekty patofizjologiczne w chorobach nerek. Nefrol. Dial. Pol 2008; 12: 32–37.
[] 
Swaminathan R.: Magnesium Metabolism and its Disorders. Clin Biochem Rev 2003; 24: 47–66.
[] 
Koseoglu E., Talaslioglu A., Gonul A.S., et al.: The effects of magnesium prophylaxis in migraine without aura. Magnesium Research 2008; 21: 101–108.
[] 
Sun-Edelstein Ch., Mauskop A.: Role of magnesium in the pathogenesis and treatment of migraine. Expert Rev Neurother 2009; 9: 369–379.
[] 
Grazzi L., Andrasik F., Usai S., et al.: Magnesium as treatment for pediatric tension-type headache: a clinical replication series. Neurol Sci 2005; 25: 338–341.
[] 
Pardutz A., Vecsei L.: Should magnesium be given to every migraineur? No J Neural Transm 2012; 119: 581–585.
[] 
Seo J.W., Park T.J.: Magnesium metabolism. Electrolyte & Blood Pressure 2008; 6: 86–95.
[] 
Domitrz I.: Współczesne poglądy na patogenezę aury migrenowej. Neurol i Neurochir Pol 2007; 4: 70–75.
[] 
Kmieć T., Kamińska A., Jóźwiak S., et al.: Przydatność badania SPECT mózgu u dzieci z migreną. Neurol Neurochir Pol 2005; 39: 36–41.
[] 
Villalón C.M., Centurión D., Valdivia L., et al.: Migraine: Pathophysiology, Pharmacology, Treatment and Future Trends. Cur Vascular Pharmacol 2003; 1: 71–84.
[] 
Trzeciakiewicz A., Opolski A., Mazur A.: TRPM7 – białko odpowiedzialne za homeostazę magnezu w komórce. Postępy Hig Med. Dosw. 2005; 59: 496–502.
[] 
Kowal A., Panaszek B., Fal A.M.: Siarczan magnezu w zwiększonej dawce podawany dożylnie u pacjentów z zaostrzeniem astmy oskrzelowej – wyniki badań. Alergologia Info 2010; 1: 24–34.
[] 
Schimatschek H.F., Rempis R.: Prevalence of hypomagnesemia in an unselected German population of 16,000 individuals. Magnes Res 2000; 14: 283–290.
[] 
Abdul-Mounther M., Murshid M., Alshaheen K.H., et al.: Relation between serum and whole blood magnesium levels with migraine headache from Qurna district, Basrah city. Thi-Qar Medical Yournal 2010; 4: 81–88.
[] 
Samaie A., Asghari N., Ghorbani R., et al.: Blood magnesium levels in migraineurs within and between the headache attacks: a case control study. Pan African Medical J 2012; 11: 46.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Zawadzka M
Articles by:Pilarska E

PubMed
Articles by:Zawadzka M
Articles by:Pilarska E


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych