Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Body posture defects and mean sway X and mean sway Y in girls and boys of school age


Wady postawy ciała a średnie odchylenie X i średnie odchylenie Y u dziewcząt i chłopców w wieku szkolnym
Institute of Physiotherapy, Faculty of Health Sciences, Jan Kochanowski University, Kielce

Neurol Dziec 2014; 23, 46: 27-33
Full text PDF Body posture defects and mean sway X and mean sway Y in girls and boys
of school ageABSTRACT
The aim of this study was to analyze the relationship between posture defects and selected parameters of postural reactions: mean sway X and mean sway Y in school-age children. The study included 503 children from the Primary School No. 13 and Secondary School No. 4 in Starachowice aged 12–15. In the studies of posture the spatial photogrammetry technique that uses projection moiré effect was used. Postural reactions were tested on the Cosmogamma platform by Emildue R50300. Romberg test was performed, consisting of two consecutive trials lasting 30 seconds: the first with eyes open, the other with eyes closed. To describe the postural reactions mean sway X (MSX) and mean sway Y (MSY) were used. In the test with eyes closed there was no significant dependence of MSX and MSY from defects in the sagittal plane and lateral spinal curvatures. MSX in the test with eyes open in the group without posture defects was 2.76 (mm), in the group of defects in the sagittal plane 2.55 (mm), in the group of defects in the sagittal plane and the lateral curvature of the spine 2.48 (mm). MSX in the test with eyes open was the highest in the group of lateral spinal curvatures 2.99 (mm) with no defects in the sagittal plane. MSY in the group without posture defects was 3.80 (mm), in the group of defects in the sagittal plane 3.59 (mm), in the group of defects in the sagittal plane and the lateral spinal curvatures 3.66 (mm). MSY was the highest in the group of the lateral spinal curvatures without defects in the sagittal plane. Analysis of variance with a double classification showed a significant dependence of MSX in the test with eyes open from defects in the sagittal plane in both groups with lateral spinal curvatures and without them. Analysis of variance with a double classification showed significant dependence of MSY in the test with eyes open on defects in the sagittal plane, both in the group with lateral spinal curvatures and without them. Key words: posture defects in the sagittal plane, postural reaction, lateral spinal curvature mean sway X (MSX), mean sway Y (MSY)

Key words: posture defects in the sagittal plane, postural reaction, lateral spinal curvature, mean sway X (MSX), mean sway Y (MSY)


STRESZCZENIE
Celem badań była analiza związku między wadami postawy ciała a wybranymi parametrami reakcji posturalnych: średnim odchyleniem X i średnim odchyleniem Y u dzieci w wieku szkolnym. Badaniami objętych zostało 503 dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 13 i Gimnazjum Nr 4 w Starachowicach w wieku 12–15 lat. W badaniach postawy zastosowano technikę fotogrametrii przestrzennej wykorzystującą efekt mory projekcyjnej. Reakcje posturalne badano na platformie Cosmogamma by Emildue R50300. Wykonano test Romberga składający się z dwóch następujących po sobie prób trwających po 30 sekund: pierwsza z oczami otwartymi, druga z oczami zamkniętymi. Do opisu reakcji posturalnych zastosowano średnie odchylenie X (ŚOX), średnie odchylenie Y (ŚOY). W teście z oczami zamkniętymi nie wykazano istotnej zależności ŚOX i ŚOY od wad w płaszczyźnie strzałkowej i bocznych skrzywień kręgosłupa. ŚOX w teście z oczami otwartymi w grupie bez wad postawy wynosiło 2,76 (mm), w grupie wad w płaszczyźnie strzałkowej 2,55 (mm), w grupie wad w płaszczyźnie strzałkowej i bocznych skrzywień kręgosłupa 2,48 (mm). ŚOX w teście z oczami otwartymi było najwyższe w grupie bocznych skrzywień kręgosłupa 2,99 (mm) bez wad w płaszczyźnie strzałkowej. ŚOY w grupie bez wad postawy wynosiło 3,80 (mm), w grupie wad w płaszczyźnie strzałkowej 3,59 (mm), w grupie wad w płaszczyźnie strzałkowej i bocznych skrzywień kręgosłupa 3,66 (mm). ŚOY było najwyższe w grupie bocznych skrzywień kręgosłupa bez wad w płaszczyźnie strzałkowej. Analiza wariancji z klasyfikacją dwukrotną wykazała istotną zależność ŚOX w teście z oczami otwartymi od wad w płaszczyźnie strzałkowej zarówno w grupie z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa jak i bez nich. Analiza wariancji z klasyfikacją dwukrotną wykazała istotą zależność ŚOY w teście z oczami otwartymi od wad w płaszczyźnie strzałkowej zarówno w grupie z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa jak i bez.

Słowa kluczowe: wady postawy ciała w płaszczyźnie strzałkowej, boczne skrzywienie kręgosłupa, średnie odchylenie X, średnie odchylenie Y


BIBLIOGRAPHY
[] 
Wilczyński J.: Asymmetries of the shoulder and pelvic girdles in girls with scoliosis and scoliotic posture. Studia Medyczne 2013; 29: 152– 159.
[] 
Wilczyński J.: Postawa ciała a reakcje równoważne dziewcząt i chłopców w wieku dorastania. WAŚ, Kielce 2007.
[] 
Ostrowska B., Rozek-Piechura K., Skolimowski T.: Odzyskiwanie dynamicznej równowagi po zewnętrznych zaburzeniach postawy u dzieci z idiopatyczną skoliozą. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2006; 3: 300–307.
[] 
Chamera-Bilinska D., Zawazka D., Sobera M., et al.: Stabilność ciała w pozycji stojącej dzieci z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa. Annales Universitatis Mariae Curie-Składowska 2005; 16: 218–221.
[] 
Odunaiya N., Oladeji O., Oguntibeju O.: Assessment of antigravity and postural control in health children in Ibadan. Nigeria. Pakistan Journal of Medica Sciences 2009; 4: 583–590.
[] 
Eshraghi E., Maroufi N., Sanjari M., et al. Static dynamic balance of schoolgirls with hyperkyphosis. Scolisis 2009; 4: 05.
[] 
Allard P., Chavet P., Barbier F., et al.: Effect of body morphology on standing balance in adolescent idiopathic scoliosis. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation 2004; 83: 689–697.
[] 
Meller-Gattenyo L.: Postural control in standing among adolescents with idiopathic scoliosis. Scoliosis 2009; 4: 0–22.
[] 
Herman R., Mixon J., Fisher A.I., et al.: Idiopathic scoliosis and the central nervous system: a motor control problem, Spine 1984; 10: 1–14.
[] 
Komputerowy program statystyczny. Statistica.7.1. Statsoft 2007.
[] 
Ocetkiewicz T., Skalska A., Grodzicki T.: Badanie równowagi przy użyciu platformy balansowej ocena powtarzalności metody. Gerontologia Polska 2006; 14: 144–148.
[] 
Nowotny J., Podlasiak P., Zawieska D.: System Analizy Wad Postawy. PW, Warszawa 2003.
[] 
Bruyneel A.V., Chavet P., Bollini G. et al.: Idiopathic scoliosis and balance organisation in seated position on a seesaw. European Spine Journal 2010; 19: 739–746.
[] 
Głowacki M., Kotwicki T., Pucher A.: Skrzywienie kręgosłupa. [w:] Marciniak W., Szulc A. (red,): Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja. PZWL, Warszawa 2008.
[] 
Weiss H.R.: Physical Therapy Intervention Studies on Idiopathic Scoliosis – Review with the focus on Inclusion Criteria. Scoliosis 2012; 25: 1–4.
[] 
Londono D., Buyske S., Finch S.J., et al.: TDT-HET: A new transmission disequilibrium test that incorporates locus heterogeneity into the analysis of family-based association data. BMC Bioinformatics 2012; 20: 13.
[] 
Little J.P., Izatt M.T., Labrom R.D., et al.: Investigating the change in three dimensional deformity for idiopathic scoliosis using axially loaded MRI. Clin Biomech 2012; 4.
[] 
Liao K., Walker M.F., Joshi A.C., et al.: The linear vestibulo-ocular reflex, locomotion and falls in neurological disorders. Restor Neurol Neurosci 2010; 28: 91–103.
[] 
Lee R.S, Reed D.W, Saifuddin A.: The correlation between coronal balance and neuroaxial abnormalities detected on MRI in adolescent idiopathic scoliosis. Eur Spine J 2012; 4.
[] 
Lee C.S., Chung S.S., Shin S.K., et al.: Changes of Upper Thoracic Curve and Shoulder Balance in Thoracic Adolescent Idiopathic Scoliosis Treated by Anterior Selective Thoracic Fusion Using VATS. J Spinal Disord Tech 2011; 24: 462–468.
[] 
Gruber A.H., Busa M.A., Gorton G.E., et al.: Time-to-contact and multiscale entropy identify differences in postural control in adolescent idiopathic scoliosis. Gait & Posture 2011; 34: 13–18.
[] 
Eshraghi E., Maroufi N., Sanjari M., et al.: Static dynamic balance of schoolgirls with hyperkyphosis. Scoliosis 2009; 4: 05.
[] 
De Séze M., Cugy E.: Pathogenesis of idiopathic scoliosis: A review. Ann Phys Rehabil Med 2012; 1: 27.
[] 
Chen Z., Lerman J.: Protection of the remaining spinal cord function with intraoperative neurophysiological monitoring during paraparetic scoliosis surgery: a case report. J Clin Monit Comput 2012; 26: 13–16.
[] 
Nowakowski A.: Obowiązujące zasady postępowania w skoliozach idiopatycznych. Diagnostyka i leczenie. Biblioteka Ortopedyczna i Traumatologiczna. Exemplum, Poznań 2010.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Wilczyński J

PubMed
Articles by:Wilczyński J


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych