Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Nowa klasyfikacja Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy. Różnice i podobieństwa między ICHD-3 beta i ICHD-2


The new classification of International Headache Society. The differences and similarities between the ICHD-3 beta and the ICHD-2
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego

Neurol Dziec 2014; 23, 46: 39-44
Full text PDF Nowa klasyfikacja Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy. Różnice
i podobieństwa międSTRESZCZENIE
Międzynarodowa Klasyfikacja Bólów Głowy jest zgodnym stanowiskiem ekspertów, którego podstawą są wiarygodne dane naukowe oraz ogromne doświadczenie kliniczne. Nowe wydanie ICHD jest trzecim z kolei opracowaniem klasyfikacji bólów głowy. Klasyfikacja ICHD-3 beta jest dokumentem, w którym uaktualniono i sklasyfikowano w sposób hierarchiczny ponad 280 różnych typów bólów głowy, uwzględniając najnowsze dane naukowe na temat bólów głowy. Klasyfikacja składa się z czterech głównych części – poświęconym pierwotnym bólom głowy, wtórnym bólom głowy, neuralgiom, zawiera również dodatek. Każdy opisany w ICHD-3 beta typ bólu głowy posiada dokładne kryteria diagnostyczne. W niniejszym artykule opisano najważniejsze różnice i podobieństwa między ICHD-3 beta i ICHD-2. W rozdziale poświęconym migrenie wprowadzono wydłużenie czasu trwania migreny u dzieci do minimum 2 godzin oraz uwzględniono rozpoznanie migreny przewlekłej. Kryteria bólów głowy typu napięciowego nie uległy zmianie. W rozdziale trzecim uściślono dodatkowe objawy towarzyszące trójdzielno-autonomicznym bólom głowy oraz uwzględniono rozpoznanie hemikranii przewlekłej. W rozdziale czwartym dodano rozpoznanie – krążkowy ból głowy. W nowej klasyfikacji ICHD-3 beta usunięto pojęcie „prawdopodobny wtórny ból głowy”. W rozdziale trzynastym dokonano szczegółowego podziału na wtórne przyczyny nerwobólu nerwu trójdzielnego oraz dodano nowe rozpoznanie, tj. zespół Readera. W ostatniej części dodatku umieszczono kryteria diagnostyczne migreny przedsionkowej.

Słowa kluczowe: bóle głowy, migrena, ICHD-2, ICHD-3, międzynarodowa klasyfikacja bólów głowy


ABSTRACT
The International Classification of Headache Disorders is an agreed stand point of the experts, based on reliable scientific data and vast clinical experience. The new edition of ICHD is the third edition of the headaches classification. ICHD-3 beta version is a document including over 280 different types of headache updated and classified in a hierarchy according to the latest scientific data about headaches. Classification consists of four main sections devoted to the primary headaches, secondary headaches, neuralgias and the appendix In the ICHD – 3 beta every described type of headache has precise diagnostic criteria. This article describes the main differences and similarities between the ICHD-3 beta and ICHD-2. In the chapter on migraine the duration of migraines in children is extended to a minimum of two hours and the diagnosis of chronic migraine is included. The criteria for tension-type headaches does not change. The third chapter clarifies the additional symptoms associated with trigeminal - autonomic headaches and includes diagnosis of chronic hemicrania. In the fourth chapter the diagnosis of nummelar headache is added. The new classification of ICHD-3 beta has removed the concept of probable secondary headache. In the thirteenth chapter a detailed division of the secondary causes of the trigeminal neuralgia is described and the new diagnosis of Reader’s syndrome is included. The appendix gives the diagnostic criteria of vestibular migraine.

Key words: headache, migraine, ICHD-2, ICHD-3, The International Classification of Headache Disorders


PIŚMIENNICTWO
[] 
Abu-Arafeh I., Razak S., Sivaraman B., et al.: Prevalence of headache and migraine in children and adolescents: a systematic review of populationbased studies. Dev Med Child Neurol 2010; 52: 1088–1097.
[] 
Barea L.M., Tannhauser M., Rotta N.T.: An epidemiologic study of headache among children and adolescents of southern Brazil. Cephalalgia 1996; 16: 545–549; discussion 523.
[] 
Boćkowski L., Sendrowski K., Śmigielska-Kuzia J.: Doraźne leczenie napadów migrenowych i stanu migrenowego u dzieci i młodzieży. Neurol Dziec 2011; 20: 81–87.
[] 
Raskin N.H.: Migraine: clinical aspects. [w:] Headache. 2d ed. Churchill Livingstone, New York 1988.
[] 
Classification and diagnostic criteria for headache disorders, cranial neuralgias and facial pain. Headache Classification Committee of the International Headache Society. Cephalalgia 1988; 8 Suppl 7: 1–96.
[] 
[Classification and diagnostic criteria for headache, cranial neuralgias and facial pain]. Neurol Neurochir Pol 1993; 27 Suppl 1: 5–127.
[] 
Headache Classification Subcommittee of the International Headache S.: The International Classification of Headache Disorders: 2nd edition. Cephalalgia 2004; 24 Suppl 1: 9–160.
[] 
[The International Classification of Headache Disorders: 2nd edition]. Neurol Neurochir Pol 2006; 40: S7–41.
[] 
Levin M.: The International Classification of Headache Disorders, 3rd Edition (ICHD III) – Changes and Challenges. Headache 2013; 53: 1383– 1395.
[] 
Headache Classification Committee of the International Headache S.: The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia 2013; 33: 629–808.
[] 
Olesen J.: ICHD-3 beta is published. Use it immediately. Cephalalgia 2013; 33: 627–628.
[] 
Międzynarodowa klasyfikacja bólów głowy, wydanie 3. (wersja beta). Medycyna Praktyczna Neurologia 2014; 1 (25): 6–39.
[] 
Winczewska-Wiktor A., Pilarska E., Steinborn B.: Miejsce dziecięcych zespołów okresowych w nowej Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy. Neurol Dziec 2013; 45: 11–18.
[] 
Lambru G., Matharu M.: Management of trigeminal autonomic cephalalgias in children and adolescents. Curr Pain Headache Rep 2013; 17: 323.
[] 
Fliciński J., Żarowski M., Steinborn B.: Neuralgie nerwów czaszkowych u dzieci. Neurol Dziec 2013; 45: 51–60.
[] 
Heinzen E.L., Swoboda K.J., Hitomi Y., et al.: De novo mutations in ATP1A3 cause alternating hemiplegia of childhood. Nat Genet 2012; 44: 1030–1034.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Fliciński J
Articles by:Żarowski M
Articles by:Steinborn B

PubMed
Articles by:Fliciński J
Articles by:Żarowski M
Articles by:Steinborn B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych