Vol. 29/2020 Issue 58
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Udar móżdżku w populacji dziecięcej – opisy przypadków


Cerebellar stroke in children – cases reports
1Katedra i Klinika Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
2 Studenckie Towarzystwo Naukowe przy Katedrze i Klinice Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
3 Zakład Biochemii i Genetyki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Neurol Dziec 2014; 23, 46: 45-49
Full text PDF Udar móżdżku w populacji dziecięcej – opisy przypadkówSTRESZCZENIE
Udar móżdżku to rzadka patologia wieku rozwojowego. W dostępnym piśmiennictwie nie ma danych dotyczących częstości występowania tego problemu u dzieci. W niniejszej pracy przedstawiono trzy przypadki dzieci hospitalizowanych z powodu udaru móżdżku. Autorzy przeanalizowali etiologię, objawy kliniczne i stan neurologiczny w obserwacji odległej u tych pacjentów. Każde dziecko prezentowało podobne objawy kliniczne. W wynikach badań u dwóch chorych stwierdzono nieprawidłowości w zakresie czynników krzepnięcia u jednego chorego, natomiast poziom cholesterolu w górnej granicy normy. Wykonano badania w kierunku polimorfizmów genów czynników, mogących potencjalnie przyczynić się do wystąpienia udaru mózgu. Nie zaobserwowano istotnych malformacji naczyniowych, wykluczono infekcje, urazy i wrodzone wady serca. Ubytki neurologiczne po zakończeniu leczenia w obserwacji odległej były niewielkie.

Słowa kluczowe: udar, móżdżek, populacja dziecięca


ABSTRACT
Cerebellar stroke in children is relatively rare. There is no data regarding the incidence of this problem in pediatric population in available world literature. The authors present three cases of children with cerebellar stroke. The aim of the study is to analyse the possible etiology, clinical signs and neurological status at follow-up in these patients. Each child presented similar clinical symptoms. The analysis of coagulation factors level in two of them was incorrect, in the third case cholesterol value was in the upper limit of normal. Research on gene polymorphisms in the factors that potentially could cause stroke was done. There were no significant vascular malformations observed, infections, traumas and congenital hearts defects were excluded. Neurological deficits after treatment were minimal.

Key words: stroke, cerebellum, children population


PIŚMIENNICTWO
[] 
Guz W., Kostkiewicz A., Stopa J.: Aspekty radiologiczno-kliniczne i odrębności udarów mózgu u dzieci. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie 2012; 2: 179–192.
[] 
Kopyta I., Marszał E.: Czynniki ryzyka udaru mózgu u dzieci I. Wybrane biochemiczne i immunologiczne czynniki ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu u dzieci. Udar Mózgu 2004; 6: 47–55.
[] 
Lynch J., Hirtz D., De Veber G., et al.: Report of the National Institute of Neurological Disorders and Stroke workshop on perinatal and childhood stroke. Pediatrics 2002; 109: 116–123.
[] 
Beslow L., Jordan L. C.: Pediatric Stroke: The Importance of Cerebral Arteriopathy and Vascular Malformations. Childs Nerv Syst 2010; 26: 1263–1273.
[] 
Bradley W.: 100 rozpoznań. Układ naczyniowy. Medipage, Warszawa 2005.
[] 
Devidayal B., Srinivas A., Trehan R., et al.: Paradoxical embolism through patent foramen ovale causing cerebellar infarction in a young boy. Neurology India 2003; 51: 73–74.
[] 
Herman M.I., Alpert B.: Coarctation of the aorta and cerebellar infarction: a case report. Pediatr Emerg Care 2004; 20: 121–125.
[] 
Ganesan V., Chong W.K., Cox T.C., et al.: Posterior circulation stroke in childhood: risk factors and recurrence. Neurology 2002; 59: 1552–1556.
[] 
Amlie-Lefond C., Bernard T. J., Sébire G., et al.: Predictors of Cerebral Arteriopathy in Children With Arterial Ischemic Stroke: Results of the International Pediatric Stroke Study. Circulation. 2009; 119: 1417–1423.
[] 
Cheon J., Kim I, Kim W., et al.: MR diagnosis of cerebellar infarction due to vertebral artery dissection in children. Pediatr Radiol 2001; 31: 163–166.
[] 
Ohno M., Suzuki A., Suzuki K., et al.: Cerebellar infarction in a young boy. ActaPaediatr 1999; 88: 1162–1165.
[] 
Murakami M., Ikeda Y., Haraoka J.: Cerebellar infarction caused by primary central nervous system angiitis of childhood: case report. J Stroke Cerebrovasc Dis 2010; 19: 77–80.
[] 
Kossorotoff M., Gonin-Flambois C., Gitiaux C., et al.: A cognitive and affective pattern in posterior fossa strokes in children: a case series. Dev Med Child Neurol 2010; 52: 626–631.
[] 
Baillieux H., Weyns F., Paquier P., et al.: Posterior fossa syndrome after a vermian stroke: a new case and review of the literature. PediatrNeurosurg 2007; 43: 386–395.
[] 
Spalice A., Del Balzo F., Perla F., et al.: Pediatric cerebellar stroke associated with elevated titer of antibodies to β2-glycoprotein. Med Hypotheses 2011; 76: 831–833.
[] 
Lynch J., Pavlakis S., Deveber G., et al.: Treatment and prevention of cerebrovascular disorders in children. Curr Treat Options Neurol 2005; 7: 469–480.
[] 
Steve Roach E., Golomb M., Adams R., et al.: Management of Stroke in Infants and Children: A Scientific Statement From a Special Writing Group of the American Heart Association Stroke Council and the Council on Cardiovascular Disease in the Young. Stroke 2008; 39: 2644–2691.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Kopyta I
Articles by:Sałaj S
Articles by:Januszewska A
Articles by:Balcerzyk A
Articles by:Żak I

PubMed
Articles by:Kopyta I
Articles by:Sałaj S
Articles by:Januszewska A
Articles by:Balcerzyk A
Articles by:Żak I


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych