Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Ocena treningu z wykorzystaniem zautomatyzowanej ortezy Lokomat (Hocoma)® w usprawnianiu dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym – doniesienie wstępne


Evaluation of training using Lokomat (Hocoma)® in physiotherapy process of children and adolescents with cerebral palsy – preliminary report
1Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k. Warszawy; Rehabilitation Department, Mazovian Neuropsychiatry Center
2 Klinika Kardiologii Oddziału Fizjoterapii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Cardiology Clinic of Physiotherapy Division of The 2nd Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw
3 Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, Polska Akademia Nauk, Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences

Neurol Dziec 2014; 23, 47: 35-40
Full text PDF Ocena treningu z wykorzystaniem zautomatyzowanej ortezy Lokomat (Hocoma)® w usprawnianiu dzSTRESZCZENIE
Wstęp. Zaburzenia chodu skutkują często ograniczeniem niezależności i uczestnictwa w społeczeństwie. W grupie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) atrybuty prawidłowego chodu są często zaburzone. Dzięki swoim właściwościom zautomatyzowana orteza do reedukacji chodu – Lokomat (Hocoma) może stanowić uzupełnienie procesu leczenia usprawniającego skierowanego na poprawę funkcji chodu. Celem pracy była ocena wspomagania leczenia usprawniającego przy użyciu zautomatyzowanej ortezy Lokomat na mobilność dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Materiał i metody. Do badania włączono 20 dzieci (13 chłopców) z rozpoznaniem MPD (diplegia spastica) w wieku od 5. do 17. roku życia. Pacjenci podzieleni zostali na dwie grupy: kontrolną (n = 10) – objętą standardowym procesem leczenia usprawniającego 6 razy w tygodniu i eksperymentalną – uczestniczącą w terapii przy użyciu Lokomatu 3 razy w tygodniu oraz 3 razy w tygodniu bez terapii z użyciem ortezy Lokomat w standardowym programie rehabilitacji. Porównano obie grupy przed i po 4-tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym pod względem wartości uzyskanych w 6-minutowym teście chodu (6min WT), teście Timed Up&Go (TUG) oraz 10-metrowym teście chodu (10MWT). Dokonano analizy porównawczej w skali GMFCS (Gross Motor Function Classification System) w grupie eksperymentalnej pomiędzy pacjentami na poziomie I–II a pacjentami ocenionymi na poziomie III–IV. Wyniki. Średni czas trwania 10-metrowego testu korytarzowego zmniejszył się w grupie eksperymentalnej i kontrolnej o kolejno 7,5 s oraz 2,4 s. Średni dystans pokonany w czasie 6-minutowego testu chodu zwiększył się istotnie w grupie eksperymentalnej i kontrolnej o kolejno 56,5 m oraz 24 m. Średni czas trwania testu TUG zmniejszył się istotnie w grupie eksperymentalnej i kontrolnej o kolejno 5,1 s i 6,0 s. Nie zanotowano istotnych statystycznie różnic pomiędzy grupami w żadnym z mierzonych testów po 4-tygodniowym okresie terapii. Pacjenci sklasyfikowani w skali GMFCS na I oraz II poziomie znamiennie zwiększyli prędkości chodu (10MWT: 1,26 ± 0,31 m/s przed vs. 1,46 ± 0,33 m/s po; p < 0,05) oraz skrócili czas trwania testu TUG (11,3 ± 3,9 s przed vs. 8,2 ± 1,8 s po; p < 0,05). Rezultatów takich nie zaobserwowano wśród pacjentów sklasyfikowanych na III oraz IV poziomie GMFCS. Wnioski. Terapia z wykorzystaniem zautomatyzowanej ortezy Lokomat może służyć jako forma wspomagania standardowego procesu rehabilitacji pacjentów z MPD.

Słowa kluczowe: trening lokomotoryczny, chód, Lokomat


ABSTRACT
Background. Gait disturbances often result in the reduction of independence and participation in society. In the group of children with cerebral palsy (CP) correct gait attributes are often disrupted. The automated gait orthosis – Lokomat (Hocoma) provides training that can complement the process of gait rehabilitation. The aim of the study was to evaluate the influence of supporting role of robotic orthosis – Lokomat on the mobility of children with cerebral palsy. Material and Methods. 20 children (13 boys) with a diagnosis of CP (spastic diplegia), aged 5 to 17, were enrolled in the study. Patients were divided into 2 groups: control (n = 10) which took part in a standard, complex rehabilitation program six times a week, and an experimental group with locomotion training using Lokomat orthosis three times a week in addition to standard, complex rehabilitation program. Groups were compared before and after 4-week rehabilitation program. Gait function was evaluated by the 6-minute walk test (6minWT), Timed Up & Go Test (TUG) and 10-meter walking test (10MWT). A comparative analysis using GMFCS (Gross Motor Function Classification System) in the experimental group between patients at I–II and III–IV levels was made. Results. The mean duration of 10MWT decreased in the experimental group by 7.5 s and in the control group by 2.4 s. The average distance of 6MinWT increased significantly in the experimental group by 56.5 m and in the control group by 24 m. The mean duration of the TUG test decreased significantly in the experimental group by 5.1 s and in the control group by 6 s. There were no statistically significant differences between groups after a 4-week treatment program in any of the performed test. Patients classified on I and II GMFCS level significantly increased walking speed (10MWT: 1.26 ± 0,31 m/s before vs. 1.46 ± 0.33 m/s after; p < 0.05) and shortened TUG test duration (11.3 ± 3.9 s before vs. 8.2 ± 1.8 s after; p < 0.05). Such results were not observed among patients classified on III and IV GMFCS level. Conclusions. Therapy with the automated gait orthosis Lokomat can be used as a form of support to standard rehabilitation process of patients with CP.

Key words: locomotor therapy, gait, Lokomat


PIŚMIENNICTWO
[1] 
van der Dussen L., Nieuwstraten W., Stam H.J.: Functional level of young adults with CP. Clin Rehabil 2001; 15: 84-91.
[2] 
Gąsior J., Pawłowski M., Bonikowski M., et al.: Trening siłowy w rehabilitacji dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym: przegląd piśmiennictwa. Neurologia Dziecięca 2013; 45: 33-50.
[3] 
Winter D.A.: The biomechanics and motor control of human gait: normal, elderly and pathological. University of Waterloo Press 1991.
[4] 
Stoller O., Waser M., Stammler L., et al.: Evaluation of robot-assisted gait training using integrated biofeedback in neurologic disorders. Gait Posture 2012; 35: 595-600.
[5] 
Wądołowska B., Sińczuk B.: Leczenie zaburzeń chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym przy pomocy wysokich dawek toksyny botulinowej i rehabilitacji w systemie kierowanego nauczania - badania wstępne. Neurol Dziec 2009; 35: 35-39.
[6] 
Leonard C.T., Hirschfeld H., Forssberg H.: The development of independent walking in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1991; 33: 567-577.
[7] 
Gage J.R. (red.): The treatment of Gait problems in Cerebral Palsy. McKeith Press London, 2004.
[8] 
Dabney K.W., Miller F.: Current approaches in cerebral palsy, a focus on gait problems: editorial comment. Clin Orthop Relat Res 2012; 470: 1247-1248.
[9] 
Brütsch K., Schuler T., Koenig A., et al.: Influence of virtual reality soccer game on walking performance in robotic assisted gait training for children. J Neuroeng Rehabil 2010; 7: 15.
[10] 
Hesse S.: Locomotor therapy in neurorehabilitation. NeuroRehabilitation 2001; 16: 133-139.
[11] 
Liebermann D.G., Buchman A.S., Franks I.M.: Enhancement of motor rehabilitation through the use of information technologies. Clin Biomech 2006; 21: 8-20.
[12] 
Maclean N., Pound P.: A critical review of the concept of patient motivation in the literature on physical rehabilitation. Soc Sci Med 2000; 50: 495-506.
[13] 
Krishnan C., Ranganathan R., Kantak S.S., et al.: Active robotic training improves locomotor function in a stroke survivor. J Neuroeng Rehabil 2012; 9: 57.
[14] 
Klarner T., Blouin J.S., Carpenter M.G., et al.: Contributions to enhanced activity in rectus femoris in response to Lokomat-applied resistance. Exp Brain Res 2013; 225: 1-10.
[15] 
Colombo G., Joerg M., Schreier R., et al.: Treadmill training of paraplegic patients using a robotic orthosis. J Rehabil Res Dev 2000; 37: 693-700.
[16] 
Westlake K.P., Patten C.: Pilot study of Lokomat versus manual-assisted treadmill training for locomotor recovery post-stroke. J Neuroeng Rehabil 2009; 6: 18.
[17] 
Meyer-Heim A., Ammann-Reiffer C., Schmartz A., et al.: Improvement of walking abilities after robotic-assisted locomotion training in children with cerebral palsy. Arch Dis Child 2009; 94: 615-620.
[18] 
Borggraefe I., Meyer-Heim A., Kumar A., et al.: Improved gait parameters after robotic-assisted locomotor treadmill therapy in a 6-year-old child with cerebral palsy. Mov Disord 2008; 23: 280-283.
[19] 
Borggraefe I., Schaefer J.S., Klaiber M., et al.: Robotic-assisted treadmill therapy improves walking and standing performance in children and adolescents with cerebral palsy. Eur J Paediatr Neurol 2010; 14: 496-502.
[20] 
Borggraefe I., Klaiber M., Schuler T., et al.: Safety of robotic-assisted treadmill therapy in children and adolescents with gait impairment: a bi-centre survey. Dev Neurorehabil 2010; 13: 114-119.
[21] 
Manikowska F., Jóźwiak M., Idzior M.: Wpływ nasilenia spastyczności na możliwości funkcjonalne dziecka z mózgowym porażeniem. Neurologia Dziecięca 2009; 36: 31-36.
[22] 
Palisano R., Rosenbaum P., Walter S., et al.: Development and reliability of a system to classify Gross motor function in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1997; 39: 214-223.
[23] 
Maher C.A., Williams M.T., Olds T.S.: The six-minute walk test for children with cerebral palsy. Int J Rehabil Res 2008; 31: 185-188.
[24] 
Watson M.J.: Refining the Ten-metre Walking Test for Use with Neurologically Impaired People. Physiotherapy 2002; 88: 386-397.
[25] 
Williams E.N., Carroll S.G., Reddihough D.S., et al.: Investigation of the timed‘up&go’ test in children. Dev Med Child Neurol 2005; 47: 518-524.
[26] 
Dhote S.N., Khatri P.A., Ganvir S.S.: Reliability of “Modified timed up and go” test in children with cerebral palsy. J Pediatr Neurosci 2012; 7: 96-100.
[27] 
Chrysagis N., Skordilis E.K., Koutsouki D.: Validity and clinical utility of functional assessments in children with cerebral palsy. Arch Phys Med Rehabil 2014; 95: 369-374.
[28] 
Thompson P., Beath T., Bell J., et al.: Test-retest reliability of the 10-metre fast walk test and 6-minute walk test in ambulatory school-aged children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2008; 50: 370-376.
[29] 
Dietz V., Harkema S.J.: Locomotor activity in spinal cord-injured persons. J Appl Physiol 2004; 96: 1954-1960.
[30] 
Dietz V.: Body weight supported gait training: from laboratory to clinical setting. Brain Res Bull 2009; 78: I-VI.
[31] 
Scivoletto G., Ivanenko Y., Morganti B., et al.: Review article: Plasticity of spinal centers in spinal cord injury patients: new concepts for gait evaluation and training. Neurorehabil Neural Repair 2007; 21: 358-365.
[32] 
Swinnen E., Duerinck S., Baeyens J.P., et al.: Effectiveness of robot-assisted gait training in persons with spinal cord injury: a systematic review. J Rehabil Med 2010; 42: 520-526.
[33] 
Beer S., Aschbacher B., Manoglou D.: Robot-assisted gait training in multiple sclerosis: a pilot randomized trial. Mult Scler 2008; 14: 231-236.
[34] 
Vaney C., Gattlen B., Lugon-Moulin V., et al.: Robotic-assisted step training (lokomat) not superior to equal intensity of over-ground rehabilitation in patients with multiple sclerosis. Neurorehabil Neural Repair 2012; 26: 212-221.
[35] 
Borggraefe I., Kiwull L., Schaefer J.S., et al.: Sustainability of motor performance after robotic-assisted treadmill therapy in children: an open, non-randomized baseline-treatment study. Eur J Phys Rehabil Med 2010; 46: 125-131.
[36] 
Luna-Oliva L., Ortiz-Gutiérrez R.M., Cano-de la Cuerda R., et al.: Kinect Xbox 360 as a therapeutic modality for children with cerebral palsy in a school environment: a preliminary study. NeuroRehabilitation 2013; 33: 513-521.
[37] 
Koenig A., Wellner M., Köneke S., et al.: Virtual gait training for children with cerebral palsy using the Lokomat gait orthosis. Stud Health Technol Inform 2008; 132: 204-209.
[38] 
Schuler T., Brütsch K., Müller R., et al.: Virtual realities as motivational tools for robotic assisted gait training in children: A surface electromyography study. NeuroRehabilitation 2011; 28: 401-411.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Pawłowski M
Articles by:Gąsior J
Articles by:Mrozek P
Articles by:Bonikowski M
Articles by:Błaszczyk J
Articles by:Dąbrowski M

PubMed
Articles by:Pawłowski M
Articles by:Gąsior J
Articles by:Mrozek P
Articles by:Bonikowski M
Articles by:Błaszczyk J
Articles by:Dąbrowski M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych