Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Wpływ stresu ortostatycznego na równowagę współczulno - przywspółczulną i przepływ mózgowy krwi u dzieci z migreną


Results of orthostatic challenge on sympatho -vagal balance and cerebral blood flow in children with migraine
1Pracownia Neurosonografii Dopplerowskiej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
2 Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

https://doi.org/10.20966/chn.2016.50.364
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 39-46
Full text PDF Wpływ stresu ortostatycznego na równowagę współczulno -
przywspółczulną i przepływ mózSTRESZCZENIE
Wprowadzenie: Pacjenci chorujący na migrenę często zgłaszają objawy wskazujące na dysfunkcję autonomicznego układu nerwowego, a ryzyko wystąpienia omdlenia jest u nich większe niż u osób bez bólu głowy. Celem pracy była ocena wpływu stresu ortostatycznego na równowagę współczulno-przywspółczulną oraz przepływ mózgowy krwi u dzieci z migreną. Materiał i metody: Badaniem objęto 86 dzieci z migreną i 33 dzieci bez bólów głowy. W spoczynku, podczas 10-minutowej biernej, następnie 3-minutowej czynnej pionizacji przeprowadzono za pomocą aparatu Task Force Monitor 3030i/3040i zapis EKG i pomiar ciśnienia tętniczego, jednocześnie monitorując przepływ krwi w tętnicach mózgu środkowych, MCA za pomocą aparatu Nicolet Companion III. Wyniki: Migrenę bez aury rozpoznano u 36 dzieci, a z aurą u 47 pacjentów. Omdlenie wystąpiło podczas pionizacji biernej u 2,3% pacjentów z migreną bez aury (dodatkowo 2,3% zgłaszało objawy przedomdleniowe) oraz u 6,1% dzieci z grupy kontrolnej, towarzyszyło mu zmniejszenie rozkurczowej prędkości przepływu krwi w MCA. Zespół ortostatycznej tachykardii posturalnej, POTS rozpoznano u 5,8% dzieci z migreną. Nie było istotnych różnic wskaźnika niskich do wysokich częstotliwości zmienności rytmu serca i parametrów hemodynamicznych pomiędzy dziećmi z migreną i z grupy kontrolnej. Wnioski: W obecnym badaniu wskaźnik równowagi współczulno-przywspółczulnej oraz parametry hemodynamiczne krążenia systemowego i mózgowego u chorych z migreną w okresie bez bólu głowy, nie różniły się istotnie od wyników uzyskanych w grupie kontrolnej, zarówno w spoczynku, jak i podczas pionizacji. Nietolerancja stresu ortostatycznego towarzysząca migrenie może mieć charakter omdlenia lub POTS. Typowe dla omdlenia zmiany widma Dopplerowskiego w MCA rejestrowane są także w przypadku fałszywie dodatniego wyniku testu pionizacyjnego.

Słowa kluczowe: migrena, omdlenie, pionizacja


ABSTRACT
Introduction: Migraine patients commonly describe symptoms of dysautonomia and they are also at higher risk for syncope than people without headaches. The aim of the study was to establish changes of sympatho-vagal balance as well as cerebral blood flow during an orthostatic challenge in children with migraine. Matherial and methods: The group consisted of 86 children with migraine and 33 without headaches. ECG and blood pressure monitoring using Task Force Monitor 3030i/3040i with parallel cerebral blood flow registration in middle cerebral arteries and MCA using Nicolet Companion III was performed during the rest, during a 10-min head-up tilt test and a 3-min active standing test. Results: Migraine without aura was diagnosed in 36 and with aura in 47 patients. Syncope occurred during a passive tilting in 2,3% of patients with migraine without aura (other 2,3% reported presyncopal symptoms), and in 6,1% of controls. During syncope preferential reduction in diastolic velocity was registered in MCA. Postural orthostatic tachycardia syndrome- POTS- was diagnosed in 5,8% of migraine patients. There were no significant differences of low to high frequency index of heart rate variability or hemodynamic parameters between children with migraine and controls. Conclusions: This research did not reveal significant differences of sympatho-vagal balance, or hemodynamic parameters of systemic and cerebral blood flow between patients with migraine during headache-free period and children without headaches both at rest and during an orthostatic challenge. Syncope or POTS can be both manifestation of an orthostatic intolerance associated with migraine. A typical transcranial Doppler pattern of blood flow in MCA during syncope can be registered during syncope, as well as a false positive head-up tilt test.

Key words: migraine, syncope, head-up tilting


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Russel M.B., Ulrich V., Gervil M.,et al.: Migraine without aura and migraine with aura are distinct disorders. A population-based twin survey. Headache 2002; 42: 332-336.
[2] 
Bille B.: A 40-year follow up of school children with migraine. Cephalalgia 1997; 17: 488-491.
[3] 
Mortimer M.J., Kay J., Jaron A.: Epidemiology of headache and childhood migraine in an urban general practice using Ad hoc, Vahlquist and HIS criteria. Dev Med Child Neurol 1992; 34: 1095-1101.
[4] 
Genizi J., Matar A.K., Zelnik N., et al.: Frequency of pediatric migraine with aura in a clinic-based sample. Headache 2016; 56: 113-117.
[5] 
Genizi J., Matar A.K., Schertz M., et al.: Pediatric mixed headache-the relationship between migraine, tension-type headache and learning disabilities in a clinic-based sample. J Headache Pain 2016; 17: epub. www.ncbi.nlm.nin.gov.
[6] 
Turner D.P., Smitherman T.A., Black A.K., et al.: Are migraine and tensiontype headache diagnostic types or points on severity continuum? An exploration of the latent taxometric structure of headache. Pain 2015; 156: 1200-1207.
[7] 
Vargas B.B.: Tension-type headache and migraine: two points on a continuum ? Curr Pain Headache Rep. 2008; 12: 433-436.
[8] 
Watson D.H., Drummond P.D.: Head pain referral during examination of the neck in migraine and tension-type headache. Headache 2012; 52: 1226-1235.
[9] 
Leistad R.B., Sand T., Nilsen K.B., et al.: Cardiovascular responses to cognitive stress in patients with migraine and tension-type headache. BMC Neurol 2007; 7: 23.
[10] 
Malik R., Freilinger T., Winsvold B.S., et al.: Shared genetic basis for migraine and ischemic stroke: a genome-wide analysis of common variants. Neurology 2015; 84: 2132-2145.
[11] 
Bigal M.E., Kurth T., Hu H., et al.: Migraine and cardiovascular disease: possible mechanism of interaction. Neurology 2009; 72: 1864-1871.
[12] 
Sacco S., Kurth T.: Migraine and the risk for stroke and cardiovascular disease. Curr Cardiol Rep 2014; 16: 534.
[13] 
Domitrz I., Mieszkowski J., Kamińska A.: Relationship between migraine and patent foramen ovale: a study of 121 patients with migraine. Headache 2007; 47: 1311-1318.
[14] 
De Tommaso M., Ceci E., Pica C., et al.: Serum levels of N-acetylaspartate in migraine and tension-type headache. J Headache Pain 2012; 13: 389-394.
[15] 
Milovanović D.D., Majkić-Sinq N., Mirković D.,et al.: Plasma and urinary 5-hydroxyindol-3-acetic acid in adults with migraine and tension-type headache. Adv Exp Med Biol 1999; 467: 191-197.
[16] 
Alam Z., Coombes N., Waring R.H., et al.: Plasma levels of neuroexcitatory amino acids in patients with migraine or tension headache. J Neurol Sci 1998; 156: 102-106.
[17] 
Sliwka U., Harsher S., Diehl R.R., et al. Spontaneous oscillations in cerebral blood flow velocity give evidence of different autonomic dysfunctions in various types of headache. Headache 2001; 41: 157- 163.
[18] 
Matei D., Constantinescu V., Corciova C., et al.: Autonomic impairment in patients with migraine. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2015; 19: 3922- 3927.
[19] 
Headache Classification Committee of the International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders, 2 nd ed. Cephalalgia 2004; 24; Suppl. 1, 24-149.
[20] 
Headache Classification Committee of the International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders, 3 rd ed. (beta version). Cephalalgia 2013.
[21] 
Gergont A., Gajda B., Wesołowska E.: Wyniki oceny funkcji autonomicznych u dzieci z migreną z aurą wzrokową i czuciową. Przegl Lek. 2016; 73: 143-147.
[22] 
Sabri M.R., Dehghan B., Yaghini O., Endothelial dysfunction state in migraine headache and neutrally mediated syncope in children and young adults. J Res Med Sci. 2015; 20: 771-776.
[23] 
Ocon A.J., Medow M.S., Taneja I., et al.: Decreased upright cerebral blood flow and cerebral autoregulation in normocapnic postural tachycardia syndrome. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2009; 297: H664-H763.
[24] 
Besir F.H., Koçer A., Dikici S., et al.: The evaluation of atherosclerosis in migraine patients. Pain Practice 2012; 13: 41-45.
[25] 
Arjona A., Perula de Torres L.A., Serrano-Castro P.J., et al.: A transcranial Doppler study in interictal migraine and tension-type headache. J Clin Ultrasound, 2007; 35: 372-375.
[26] 
Reinhard M., Schork J, Allignol A., et al.: Cerebellar and cerebral autoregulation in migraine. Stroke 2012; 43: 987-993.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Gergont A
Articles by:Kroczka S
Articles by:Kaciński M

PubMed
Articles by:Gergont A
Articles by:Kroczka S
Articles by:Kaciński M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych