Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Wybrane aspekty epidemiologii napadu drgawek gorączkowych u dzieci


Selected aspect of the epidemiology of febrile seizures in children
1Zakład Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
3 Zakład Dydaktyki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

https://doi.org/10.20966/chn.2016.50.365
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 47-51
Full text PDF Wybrane aspekty epidemiologii napadu drgawek gorączkowych u dzieciSTRESZCZENIE
Drgawki gorączkowe u dzieci są najczęstszym stanem napadowym pochodzenia mózgowego, ich częstość wynosi 4–5 na 100 000 na rok w populacji dzieci w wieku przedszkolnym. Celem pracy była ocena epidemiologiczna napadów drgawek gorączkowych u dzieci. Materiał i metody. Do badania włączono grupę 176 dzieci w wieku od 6. miesiąca życia do 5. roku życia, które były hospitalizowane w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu w okresie od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2009 roku z powodu epizodu napadu drgawek gorączkowych. W analizie retrospektywnej uwzględniono takie czynniki jak: wiek i płeć oraz porę doby i roku, podczas których pojawiły się drgawki gorączkowe. Wyniki. W analizowanej grupie 176 dzieci 61,93% (n = 109) pacjentów stanowili chłopcy, a 38,07% (n = 67) dziewczynki. W badanej populacji zaobserwowano istotne statystycznie różnice pomiędzy płcią dzieci a wystąpieniem drgawek gorączkowych. Najczęściej drgawki gorączkowe występowały u dzieci w wieku poniemowlęcym (1.–3. rok życia) i dotyczyły 67,05% pacjentów, a średnia wieku wyniosła 23 miesiące +/– SD 13 miesięcy. Najwięcej napadów drgawek gorączkowych zanotowano w okresie jesienno-zimowym, ze szczytem występowania w styczniu (17,61%), lutym (12,50%) i grudniu (10,23%). Stwierdzono istotnie statystycznie różnice występowania drgawek gorączkowych w badanych grupach w zależności od miesiąca i pór roku. Najczęściej napad drgawek gorączkowych występował w godzinach popołudniowych i wieczornych pomiędzy godziną 15.00 a 18.00 u 42 dzieci (23,86%). Zaobserwowano istotnie statystycznie różnice wystąpienia drgawek gorączkowych w badanych grupach w zależności od pory dnia. Wnioski. Na wystąpienie drgawek gorączkowych w badanej populacji narażeni są bardziej chłopcy niż dziewczęta oraz dzieci w wieku poniemowlęcym. Najczęściej epizod napadu drgawek gorączkowych obserwowano w okresie jesienno-zimowym ze szczytem występowania w styczniu, lutym i grudniu, a także w godzinach popołudniowych i wieczornych. Wykazano, że pojawienie się napadu drgawek gorączkowych jest zależne od pór roku i miesięcy oraz pory dnia.

Słowa kluczowe: epidemiologia, dzieci, drgawki gorączkowe


ABSTRACT
Febrile convulsions in children is the most common paroxysmal state of cerebral origin, the frequency is 4–5/100 000 per year in the population of preschool children. The aim of the study was to evaluate the epidemiological febrile seizures in children. Material and methods. The study included a group of 176 children aged 6 months to 5 years who were hospitalized in the Specialized Complex of Health Care for Mother and Child in Poznan from 1 January 2008 to 31 December 2009 with an episode of febrile convulsions. In a retrospective analysis were taken into account factors such as age and sex, time of day and year, during which there were febrile seizures. Results. In the analyzed group of 176 children 61.93% (n = 109) were boys and 38.07% (n = 67) girls. In the study population was observed a statistically significant difference between the gender and the occurrence of febrile seizures. The most common febrile seizures occurred in toddlers (1–3 years old) and affected 67.05% of patients, the average age 23 months +/– SD 13 months. Most febrile seizures were recorded in the autumn - winter period, with a peak incidence in January (17.61%), February (12.50%) and December (10.23%). It was found a statistically significant difference of febrile seizures in the studied groups depending on the month and seasons. The most commonly febrile seizures occurred in the afternoon and evening, between 3 pm and 6 pm in 42 children (23.86%). There was a statistically significant difference in febrile seizures in the studied groups depending on the time of day. Conclusions. The study has shown that boys are exposed to more febrile seizures than girls and toddlers. Frequently the episodes of febrile convulsions were observed in the autumn-winter period of peak incidence in January, February and December, as well as in the afternoon and evening. It has been shown that the occurrence of febrile convulsions is dependent on the seasons and months as well as the time of day.

Key words: epidemiology, children, febrile seizures


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Brough H.: Pediatria błyskawicznie. PZWL, Warszawa 2006.
[2] 
Capovilla G., Mastrangelo M., Romeo A., et al.: Recommendations for the management of “febrile seizures”: Ad Hoc Task Force of LICE Guidelines Commission. Epilepsia 2009 January; 50 Supplement 1: 2–6.
[3] 
Hemal A., Kalra B. P., Gupta V.: Febrile seizures. J Indian Med Assoc 2010 January; 108 (1): 36–38, 40–41.
[4] 
Kacińska E.: Drgawki gorączkowe – częsty problem neurologiczny niewymagający zazwyczaj intensywnego leczenia, ale dokładnej oceny klinicznej. Medycyna Praktyczna Pediatria 2004; 5: 41–49.
[5] 
Kaciński M.: Neuropediatria. PZWL, Warszawa 2007.
[6] 
Offringa M., Moyer V.: An evidence – based approach to managing seizures associates with fever in children. Western Journal of medicine 2001 October; 175 (4): 254–259.
[7] 
Pawlaczyk B.: Zarys pediatrii. PZWL, Warszawa 2005.
[8] 
Pietrzyk J.: Wybrane zagadnienia z pediatrii. Tom 3. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
[9] 
Rowland L. P.: Neurologia Merritta. Red. Kwieciński H., Kamińska A.M. Urban i Partner, Tom 3, Wrocław 2008.
[10] 
Jóźwiak S.: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci. BiFolium, Tom 2, Lublin 2000.
[11] 
Jarrett O. O, Fatunde O. J, Osinusi K., et al.: Pre-hospital management of febrile seizures in children seen at the University College Hospital, Ibadan, Nigeria. Annals of Ibadan Postgraduate Medicine 2012; 10 (2): 6–10.
[12] 
Sillanpaa M., Camfield P., Camfield C., et al.: Incidence of febrile seizures in Finland: prospective population – based study. Pediatr Neurol 2008 June; 38 (6): 391–394.
[13] 
Winkler A. S., Tluway A., Schmutzhard E.: Febrile seizures in rural Tanzania: hospital – based incidence and clinical characteristics. Journal Trop Pediatric, 2013; 59 (4): 298–304.
[14] 
Delpisheh A., Veisani Y., Sayehmiri K., et al.: Febrile seizures: etiology, prevalence and geographical variation. Iran J Child Neurol 2014; 8 (3): 30–37.
[15] 
Smith R. A., Martland T., Lowry M. F.: Children with seizures presenting to accident and emergency. J Accid Emerg Med 1996; 13 (1): 55–58.
[16] 
Mahyar A., Ayazi P., Fallahi M., et al.: Risk factors of the first febrile seizures in Iranian children. International Journal of Pediatrics (Online) 2010 June: 862897.
[17] 
Strengell T., Uhari M., Tarkka R., et al.: Antipyretic agents for preventing recurrences of febrile seizures – randomized controlled trial. Arch Pediatr Adolesc Med 2009 September; 163 (9): 799–804.
[18] 
Maksikharin A., Prommalikit O.: Serum sodium levels do not predict recurrence of febrile seizures within 24 hours. Paediatr Int Child Health 2015; 35 (1): 44–46.
[19] 
Choi J., Jin Min H., Shin J. S.: Increased levels of HMGB1 and proinflammatory cytokines in children with febrile seizures. Journal of Neuroinflammation 2011; 8: 135.
[20] 
Esmaili Gouurabi H., Bidabadi E., Cheraghalipour F., et al.: Febrile seizure: demographic features and causative factors. Iran J Child Neurology 2012; 6 (4): 33–37.
[21] 
Fallah R., Islami Z.: Evaluation of serum sodium levels in simple, multiple and recurrent febrile convulsions. Acta Medica Iranica 2007; 47 (3): 225–227.
[22] 
Nadkarni J., Binaykiya I., Sharma U., et al.: Role of sodium levels in prediction of seizure recurrence within the same febrile illness. Neurology Asia 2011; 16 (3): 195–197.
[23] 
Tosun A., Koturoglu G., Serdaroglu G., et al.: Ratios of nine risk factors in children with recurrent febrile seizures. Pediatr Neurol 2010 September; 43 (3): 177–182.
[24] 
Wendorff J.: Odległe skutki drgawek gorączkowych u dzieci – wpływ na rozwój intelektualny i zachowanie. Medycyna Praktyczna Pediatria 1999; 2: 69–70.
[25] 
Verity C. M., Golding J.: Risk of epilepsy after febrile convulsions: a national cohort study. BMJ 1991; 303 (6814): 1373–1376.
[26] 
Hampers L. C., Thompson D. A., Bajaj L., et al.: Febrile seizures – measuring adherence to AAP Guildelines Among Community ED Physicians. Pediatric Emergency Care 2006 July; 22 (7): 465–469.
[27] 
Mikkonen K., Uhari M., Pokka T., et al.: Diurnal and seasonal occurrence of febrile seizures. Pediatr Neurol 2015; 52 (4): 424–427.
[28] 
Chung S.: Febrile seizures. Korean Journal Pediatric 2014; 57 (9): 384–395.
[29] 
Ogihara M., Shirakawa S., Miyajima T., et al.: Diurnal variation in febrile convulsions. Pediatr Neurol 2010 June; 42 (6): 409–412.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Gontko-Romanowska K
Articles by:Żaba Z
Articles by:Panieński P
Articles by:Szemień M
Articles by:Łukasik-Głębocka M
Articles by:Ratajczak K
Articles by:Górny J
Articles by:Chrobak A

PubMed
Articles by:Gontko-Romanowska K
Articles by:Żaba Z
Articles by:Panieński P
Articles by:Szemień M
Articles by:Łukasik-Głębocka M
Articles by:Ratajczak K
Articles by:Górny J
Articles by:Chrobak A


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych