Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Nowe metody w diagnostyce padaczki: magnetoencefalografia


New methods in the diagnosis of epilepsy : magnetoencephalography
Magnetoencephalography Laboratory Centro, Médico Teknon

https://doi.org/10.20966/chn.2016.50.372
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 109-111
Full text PDF Nowe metody w diagnostyce padaczki: magnetoencefalografiaSTRESZCZENIE
W niniejszej pracy przedstawiamy zastosowanie kliniczne magnetoenecfalografii w diagnostyce padaczki. Postępujący w ostatnich latach rozwój metod detekcji pola magnetycznego stworzył podstawy dla powstania nowych technik monitorowania czynności biomagnetycznej mózgu. W pracy zostały omówione podstawy teoretyczne oraz zastosowanie kliniczne magnetoencefalografii jako nieinwazyjnej metody badania czynności biomagnetycznej mózgu. Magnetoencefalografia jest używana w celach diagnostycznych padaczki dwojako. Tak jak w klasycznym EEG do detekcji grafoelemenów padaczkowych w zapisach spontanicznych i w potencjałach wywołanych do określenia zmian latencji/amplitudy poszczególnych załamków. Podstawowe zastosowanie to lokalizacja i określenie przebiegu czasowego źródeł aktywności spontanicznej i wywołanej. Pozwala na nieinwazyjną diagnostykę przedoperacyjną, dając precyzyjną lokalizację kory odpowiedzialnej za powstawanie napadów. Przy użyciu MEG możliwa jest lokalizacja źródła iglic rozpoczynających wyładowanie międzynapadowe jak również napad kliniczny. MEG pozwala również na mapowanie czynnościowych ośrodków korowych z użyciem odpowiedzi wywołanych odpowiednim bodźcem. Aktualne badania nad wysokotemperaturowymi czujnikami MEG oraz tzw. czujnikami atomowymi z pewnością w przyszłości pozwolą na szersze rozpowszechnienie urządzeń MEG.

Słowa kluczowe: padaczka, magnetoencefalografia


ABSTRACT
In this article we review the contribution of magnetoencephalography in epilepsy diagnosis. Recent development of methods for magnetic field detection created the basis for the aplication of new techniques for the monitoring of the biomagnetic brain activity. This paper discusses the theoretical basis and clinical application of magnetoencephalography as a non-invasive method for brain biomagnetic activity evaluation. Magnetoencephalography is used for diagnosis of epilepsy in two ways. Just as in the classical EEG to detect paroxismal events in the spontaneous recording and evoked potentials to determine the changes in latency/amplitude of each wave. The basic application of MEG is the localization of the epileptic focus and time course of spontaneous and evoked brain activity. It allows for noninvasive, preoperative localization of the cortex responsible for the generation of seizures. Using MEG enables to localize the onset of the ictal and interictal discharges. Current research on high-temperature sensors and atomic detectors will allow for wider use of MEG devices.

Key words: epilepsy, magnetoencephalography


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Nowak R., Russi A., Gimenez S.: New horizons for magnetoencephalography in epilepsy. Epilepsia 2013 54: 1–10.
[2] 
Papanicolaou A., Simos P., Castillo E., et al.: Magnetocephalography: A non-invasive alternative to the Wada procedure. J Neurosurg 2004; 100: 867–876.
[3] 
Santiuste M., Nowak R., Russi A., et al.: Simultaneous magnetoencephalography and intracranial EEG registration: technical and clinical aspects. J Clin Neurophysiol 2008; 25: 331–339.
[4] 
Stefan H., Hummel C., Scheler G., et al.: Magnetic brain source imaging of focal epileptic activity: a synopsis of 455 cases. Brain 2003; 126: 2396–405.
[5] 
Nowak R.: Spontaneous MEG brain activity. [w:] Handbook of Clinical Magnetoencephalography and Magnetic Source Imaging. Ed. by Andrew C. Papanicolaou, Cambridge University Press 2009, 59–102.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Nowak R
Articles by:Durka P

PubMed
Articles by:Nowak R
Articles by:Durka P


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych