Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Aktywność fizyczna i fizjoterapia u dzieci z padaczką


Physical activity and physical therapy in children with epilepsy
1Klinika Reumatologii i Rehabilitacji. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2 Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

https://doi.org/10.20966/chn.2017.52.390
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 27-37
Full text PDF Aktywność fizyczna i fizjoterapia u dzieci z padaczkąSTRESZCZENIE
Wstęp: Fizjoterapia jest jedną z form terapii w populacji dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym w tym również wśród pacjentów chorujących na padaczkę. Sposób postępowania terapeutycznego podyktowany jest aktualnym stanem pacjenta i jego potrzebami. Aktywność fizyczna pacjentów chorujących na padaczkę nie jest przeciwwskazana, wprost przeciwnie wpływa korzystnie na kontrolę napadów padaczkowych. Mimo tego fakt występowania napadów padaczkowych często traktowany jest jako potencjalne przeciwskazanie w uczestnictwie w zajęciach wychowania fizycznego lub fizjoterapii. Cel pracy: Celem pracy było zbadanie poziomu aktywności fizycznej oraz możliwości podejmowania fizjoterapii przez dzieci chore na padaczkę. Materiał i metoda: Grupa badana składała się z 50 dzieci z rozpoznaną padaczką od co najmniej 3 miesięcy. Badania były przeprowadzane wśród pacjentów Kliniki Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Metodę badawczą stanowił autorski kwestionariusz ankietowy skierowany do rodziców dzieci. Spośród nich 31 miało zapewnioną rehabilitację. Wszystkie dzieci były leczone farmakologicznie. Wyniki: Większość respondentów (70%) negatywnie oceniła sprawność fizyczną swojego dziecka. Ciągłej opieki w ciągu dnia wymagało 54% dzieci. Na zajęcia wychowania fizycznego uczęszczało 32% pacjentów. Aktywność ruchowa była najczęściej (72%) wybieraną formą spędzania czasu wolnego. Wywierała ona pozytywny wpływ (88%) na pacjenta. 62% pacjentów była poddawanych fizjoterapii. Większość z nich (67%) co najmniej 3 razy w tygodniu. Wiodącymi metodami były NDT – Bobath (81%), metoda Vojty (71%). Innymi zajęciami, na które uczęszczały dzieci były: integracja sensomotoryczna (81%) oraz masaż(87%). Wnioski: Odsetek dzieci chorych na padaczkę korzystających z fizjoterapii jest dość wysoki. Rodzice pokładają w niej nadzieje na polepszenie jakości życia ich dzieci. Obserwuje się natomiast ograniczenia w podejmowaniu aktywności fizycznej. Związek aktywności fizycznej z samopoczuciem dziecka jest oceniany pozytywnie, dlatego należałoby edukować rodziców dzieci chorych na padaczkę o możliwościach uczestnictwa w różnorodnych aktywnościach fizycznych i rekreacyjnych.

Słowa kluczowe: padaczka, fizjoterapia, aktywność fizyczna


ABSTRACT
Introduction: Physiotherapy is a form of therapy of children with abnormal psychomotor development, among whom are children with epilepsy. Treatment characteristics depend on patient’s current health condition and his or her needs. When it comes to patients with epilepsy, there are no contraindications to physical activity, on the contrary, it has a positive impact on reducing the number of epileptic seizures. Despite this, occurrence of epileptic seizures is considered as a potential contraindication to participation in physical education classes or physiotherapy. im of the thesis: The aim of the thesis is proving the level of children’s physical activity, as well as the possibility of giving a physical therapy to the children suffering from epilepsy. Research material and method: The study group consisted of 50 children who had been identified with epilepsy for at least 3 months. The research was conducted among the patients from the Clinics of Neurology of Developmental Age of Heliodor Święcicki Teaching Hospital of Poznan University of Medical Sciences. The research method was an original questionnaire handed to children’s parents. 31% of patients were provided with rehabilitation care. All of the children’s treatments were based on medications. Results: In 70% of cases, the physical condition of children was assessed negatively by the respondents. 54% of children required constant care. 32% of patients took part in physical education classes. In 72% of cases physical activity was the most popular form of spending leisure time. 88% of parents noted physical activity as a positive impact factor. 62% of patients were given physical therapy and among this group 67% exercised at least 3 times a week. Main methods of treatment were: NDT– Bobath, Voyta method (71%). Other activities children participated in were: sensorimotor integration (81%), massage (87%). Conclusions: The percentage of children suffering from epilepsy given physical therapy is quite high. Parents put hope in the treatment as it could improve their children’s quality of life. Parents should be educated on different possibilities in the field the physical activity and in the field of recreation as the children don’t take enough advantage of it.

Key words: epilepsy, physiotherapy, physical activity


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Bandstra N.F., Camfield C.S., Camfield P.R.: Stigma of Epilepsy. Can J Neurol Sci 2008; 35(4): 436–440.
[2] 
Wendorff J., Pełka R.A.: Aktywność fizyczna i uprawianie sportu przez uczniów chorych na padaczkę. Epileptologia 2003; 11: 147–159.
[3] 
Jędrzejczak J.: Padaczka. Najtrudniejsze są odpowiedzi na proste pytania. Termedia Wydawnictwa Medyczne, Poznań 2008.
[4] 
Halczuk I., Belniak E., Tynecka-Turowska M., et al.: Aktywność fizyczna i padaczka. Zdrowie i Dobrostan 2015; 1: 135–142.
[5] 
Arida M.R., Scorza F.A., Silva S.G., et al.: The potential role of physical exercise in the treatment of epilepsy. Epilepsy & Behavior 2010; 17(4): 432–435.
[6] 
Jóźwiak S.: Dziecko z padaczką w szkole i przedszkolu, informacje dla pedagogów i opiekunów. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej, Warszawa 2009.
[7] 
Brunker P., Khan K.: Kliniczna Medycyna Sportowa. DB Publishing, Warszawa 2012.
[8] 
Capovilla G., Kaufman K.R., Perucca E., et al.: Epilepsy, seizures, physical exercise, and sports: A report from the ILAE Rask Force on Sportsand Epilepsy. Epilepsia 2016; 57(1): 6–12.
[9] 
Pimentel J., Tojal R., Morgado J.,: Epilepsy and physical exercise. Seizure 2015; 25: 87–94.
[10] 
Watson R.: Children epilepsy and role of physical therapy. Epilepsy Foundation 2008, Address: http://www.epilepsy.com/article/2014/3/ children-epilepsy-and-role-physical-therapy
[11] 
Gordon K.E., Dooley J.M., Brna P.M.: Epilepsy and activity – A population- based study. Epilepsia 2010; 51(11): 2254–2259.
[12] 
Mojs E., Gajewska E., Głowacka M.D., et al.: Występowanie zaburzeń poznawczych i emocji w padaczce i ich implikacje dla terapii. Ann Acad Med Stetin 2007; 53(3): 82–87.
[13] 
Wenzel M.: Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Warunki życiowe spoleczeństwa polskiego: problemy i strategie. Komunikat z badań. Centrum Badań Opinii Społecznej. Warszawa 2008, Adress: http://www. cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_032_08.PDF
[14] 
Orth H.: Terapia Metodą Vojty. Surowińska J. [red.], Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013.
[15] 
Stryła W., Pogorzała A.: Rehabilitacja Medyczna. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego Im. Karola Marcinkowskiego W Poznaniu, Poznań 2012.
[16] 
Wong J., Wirrell E.: Physical activity in children/teens with epilepsy compared with that in their siblings without epilepsy. Epilepsia 2006; 47(3): 639–639.
[17] 
Daniels Z.S., Nick T.G., Liu C., et al.: Obesity is a common comorbidity for pediatric patients with untreated, newly diagnosed epilepsy. Neurology 2009; 73(9): 658–664.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Kasperkowicz M
Articles by:Malak RE
Articles by:Winczewska-Wiktor A

PubMed
Articles by:Kasperkowicz M
Articles by:Malak RE
Articles by:Winczewska-Wiktor A


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych