Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Acute transverse myelitis and intramedullary spinal cord tumors in children – clinical presentation, differential diagnosis and prognostic factors


Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego oraz guzy śródrdzeniowe u dzieci – obraz kliniczny, diagnostyka różnicowa, czynniki prognostyczne
1Department of Pediatrics and Developmental Age Neurology, Chair of Pediatrics, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Poland
2 Department of Pediatric Neurosurgery, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia, Poland
3 Department of Pediatrics and Pediatric Endocrinology, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Poland
4 Department of Neurosurgery1, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Poland; Department of Neurosurgery2, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Poland
5 Department of Drug Technology, School of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine in Sosnowiec, Medical University of Silesia, Poland
6 Department of Biostatistics, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia, Poland

https://doi.org/10.20966/chn.2017.52.391
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 39-45
Full text PDF Acute transverse myelitis and intramedullary spinal cord tumors in children
– clinical presenABSTRACT
Cel: Scharakteryzowanie przebiegu klinicznego oraz czynników prognostycznych ostrego poprzecznego zapalenia rdzenia kręgowego (acute transverse myelitis – ATM) oraz guzów śródrdzeniowych (intramedullary spinal cord tumors – ISCTs) u dzieci. Materiał i metody: Badana grupa składała się z 11 dzieci z ATM oraz 22 pacjentów z ISCTs, hospitalizowanych w Oddziale Neurologii Dziecięcej oraz Oddziale Neurochirurgii Dziecięcej w ciągu ostatnich 10 lat. U wszystkich pacjentów przeprowadzono badanie neurologiczne oraz badanie MRI. U dzieci, u których podejrzewano ATM, dodatkowo wykonano analizy płynu mózgowo- rdzeniowego. Badanie kontrolne wykonano po średnio 50 miesiącach w przypadku dzieci z ATM i średnio po 55 miesiącach w ISCTs. Wyniki: Dzieci w obu grupach prezentowały podobne objawy, jednak zaburzenia czucia były częstsze w grupie pacjentów z ATM. Płeć, wiek oraz średnia liczba zajętych segmentów rdzenia kręgowego nie wpływały znamiennie na wyniki w badaniu kontrolnym w obu grupach. Większość dzieci z ATM, które nie prezentowały objawów w badaniu kontrolnym, cechowała dobra odpowiedź na wstępne leczenie steroidami. Wnioski: Ze względu na podobny obraz kliniczny, zarówno ATM jak i ISCTs powinny być rozważane podczas diagnostyki różnicowej zaburzeń z zakresu rdzenia kręgowego. Zaburzenia czucia wydają się być bardziej specyficzne dla ATM. Dobra odpowiedź na wstępne leczenie steroidami u dzieci z ATM powinna być brana pod uwagę jako korzystny czynnik rokowniczy.

Key words: poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego, guzy rdzenia kręgowego, dzieci, zapalenie


STRESZCZENIE
Purpose: To characterize the clinical course, outcomes and prognostic factors of acute transverse myelitis (ATM) and intramedullary spinal cord tumors (ISCTs) in children. Methods: The studied group consisted of 11 children with ATM and 22 children with ISCTs, hospitalized in the Departments of Pediatric Neurology and Pediatric Neurosurgery in the last 10 years. The patients underwent a neurological examination and MRI. CSF analyses were performed in children with a suspicion of ATM. Follow up lasted about 50 months in the ATM and 55 months in ISCTs. Results: Patients in both groups presented similar symptoms. A sensory loss was most common in the group of ATM children. Sex, age and the mean number of injured segments presented no significant influence on the results in the follow up in both groups. Most of the ATM children with no residual symptoms presented a good response to the initial steroid therapy. Conclusions: Because of similar symptoms both ATM and ISCTs should be taken into account in differential diagnosis of spinal cord disturbances. Sensory loss seems to be more specific for the ATM. A good response to the initial steroid treatment in the group of ATM children could be considered as a positive prognostic factor.

Słowa kluczowe: transverse myelitis, spinal cord tumor, children, inflammation


BIBLIOGRAPHY
[1] 
Sa M. J.: Acute transverse myelitis: a practical reappraisal. Autoimmunity Reviews 2009; 9: 128–131.
[2] 
Transverse Myelitis Consortium Working Group: Proposed diagnostic criteria and nosology of acute transverse myelitis. Neurology 2002; 59: 499–505.
[3] 
Cree B. A. C., Wingerchuk D. M.: Acute transverse myelitis – is the idiopathic form vanishing? Neurology 2005; 65: 1857–1858.
[4] 
Keer D., Douglas A., Ayetey H. et al.: Immunipathogenesis of acute transverse myelitis. Curr Opin Neurol 2002; 15: 339–347.
[5] 
Greenberg B. M., Thomas K. P., Krishnan C. et al.: Idiopathic transverse myelitis. Neurology 2007; 68: 1614–1617.
[6] 
Andronikou S., Albuquerque-Jonathan G., Wilmshurst J. et al.: MRI findings in acute idiopathic transverse myelopathy in children. Pediatr Radiol 2003; 33: 624–629.
[7] 
Pidcock F. S., Krishnan C., Crawford T. O. et al.: Acute transverse myelitis in childhood. Neurology 2007; 68: 1474–1480.
[8] 
Miyazawa R., Ikeuchi Y., Tomomasa T. et al.: Determinants of prognosis of acute transverse myelitis in children. Pediatrics International 2003; 45: 512–516.
[9] 
Fiszer U.: Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego. Pol Prz Neurol 2006; 2: 32–36.
[10] 
Borchers A. T., Gershwin E. M.: Transverse myelitis. Autoimmun Rev 2011; 20: 20.
[11] 
Kalita J., Misra U. K., Madal S. K.: Prognostic predictors of acute transverse myelitis. Acta Neurol Scand 1998; 98: 60–63.
[12] 
Seze J., Lanctin C., Lebrun C. et al.: Idiopathic acute transverse myelitis: application of the recent diagnostic criteria. Neurology 2005; 65: 1950–1953.
[13] 
Defresne P., Hollenberg H., Husson B. et al.: Acute transverse myelitis in children: Clinical course and Prognostic Factors. J Child Neurol 2003; 18: 401–406.
[14] 
Kushel Yu. V., Belova Yu. D.: Epidemiology of Pediatric Intramedullary Spinal Cord Tumors. Problems Of Neurosurgery 2014; 6: 30–34.
[15] 
Dino Samartzis D., Gillis C. C., Shih P. et al.: Intramedullary Spinal Cord Tumors: Part I – Epidemiology, Pathophysiology, and Diagnosis. Global Spine J 2015; 5: 425–435.
[16] 
Boström A., Kanther N. C., Grote A. et al.: Management and outcome in adult intramedullary spinal cord tumours: a 20-year single institution experience. BMC Research Notes 2014; 7: 908.
[17] 
Lee S. M., Cho Y. E., Kwon Y. M.: Neurological Outcome after Surgical Treatment of Intramedullary Spinal Cord Tumors. Korean J Spine 2014; 11: 121–126.
[18] 
Kumar R., Banerjee S.: Management and functional outcome of intramedullary spinal cord tumors: A prospective clinical study. Asian J Neurosurg 2014; 9: 177–181.
[19] 
Jallo G. I., Freed D., Epstein F.: Intramedullary spinal cord tumors in children. Childs Nerv Syst 2003; 19: 641–649.
[20] 
Gwi H. C., Jae K. O., Tae Y. K. et al.: The clinical features and surgical outcomes of pediatric patients with primary spinal cord tumor. Childs Nerv Syst 2012; 28: 897–904.
[21] 
Choudhri A. F., Whitehead M. T., Klimo P. et al.: Diffusion tensor imaging to guide surgical planning in intramedullary spinal cord tumors in children. Neuroradiology 2014; 56: 169–174.
[22] 
Takami T., Naito K., Yamagata T. et al.: Surgical management of spinal intramedullary tumors: radical and safe strategy for benign tumors. Neurol Med Chir 2015; 55: 317–327.
[23] 
Tobias M. E., McGirt M. J., Chaichana K. L. et al.: Surgical management of long intramedullary spinal cord tumors. Childs Nerv Syst 2008; 24: 219–223.
[24] 
Whittle E., Roberton N. R.: Transverse myelitis after diphteria, tetanus, and polio immunisation. BMJ 1977; 1: 1450.
[25] 
de Amoreira Gepp R., Nadal L. G.: Spinal cord trauma in children under 10 years of age: clinical characteristics and prevention. Childs Nerv Syst 2012; 28: 1919–1924.
[26] 
Alvarenga M. P., Thuler L. C. S., Neto S. P. et al.: The clinical course of idiopathic acute transverse myelitis in patients from Rio de Janeiro. J Neurol 2010; 257: 992–998.
[27] 
Giu L., Kangning C., Zhang Y.: Acute transverse myelitis following vaccination against H1N1 influenza: a case report. Int J Clin Exp Pathol 2011; 4: 312–314.
[28] 
Mcgirt M. J., Chaichana K. L., Atiba A. et al.: Resection of intramedullary spinal cord tumors in children: assessment of long-term motor and sensory deficits. J Neurosurg Pediatrics 2008; 1: 63–67.
[29] 
Garcés-Ambrossi G. L., McGirt M. J., Mehta V. A. et al.: Factors associated with progression-free survival and long-term neurological outcome after resection of intramedullary spinal cord tumors: analysis of 101 consecutive cases. J Neurosurg Spine 2009; 11: 591–599.
[30] 
Alper G., Petropoulou K. A., Fitz C. R. et al.: Idiopathic acute transverse myelitis in children: An analysis and discussion of MRI findings. Mult Scler 2011; 17: 74–80.
[31] 
Ahmed R., Menezes A. H., Awe O. O. et al.: Long-term disease and neurological outcomes in patients with pediatric intramedullary spinal cord tumors. J Neurosurg Pediatrics 2014; 13: 600–612.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Kopyta I
Articles by:Mandera M
Articles by:Wesolek-Kaminska B
Articles by:Sordyl J
Articles by:Sordyl R
Articles by:Sarecka-Hujar B
Articles by:Skrzypek M

PubMed
Articles by:Kopyta I
Articles by:Mandera M
Articles by:Wesolek-Kaminska B
Articles by:Sordyl J
Articles by:Sordyl R
Articles by:Sarecka-Hujar B
Articles by:Skrzypek M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych