Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

Acute transverse myelitis and intramedullary spinal cord tumors in children – clinical presentation, differential diagnosis and prognostic factors


Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego oraz guzy śródrdzeniowe u dzieci – obraz kliniczny, diagnostyka różnicowa, czynniki prognostyczne
1Department of Pediatrics and Developmental Age Neurology, Chair of Pediatrics, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Poland
2 Department of Pediatric Neurosurgery, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia, Poland
3 Department of Pediatrics and Pediatric Endocrinology, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Poland
4 Department of Neurosurgery1, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Poland; Department of Neurosurgery2, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Poland
5 Department of Drug Technology, School of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine in Sosnowiec, Medical University of Silesia, Poland
6 Department of Biostatistics, School of Public Health in Bytom, Medical University of Silesia, Poland

DOI: 10.20966/chn.2017.52.391
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 39-45
Full text PDF Acute transverse myelitis and intramedullary spinal cord tumors in children
– clinical presenABSTRACT

Cel: Scharakteryzowanie przebiegu klinicznego oraz czynników prognostycznych ostrego poprzecznego zapalenia rdzenia kręgowego (acute transverse myelitis – ATM) oraz guzów śródrdzeniowych (intramedullary spinal cord tumors – ISCTs) u dzieci. Materiał i metody: Badana grupa składała się z 11 dzieci z ATM oraz 22 pacjentów z ISCTs, hospitalizowanych w Oddziale Neurologii Dziecięcej oraz Oddziale Neurochirurgii Dziecięcej w ciągu ostatnich 10 lat. U wszystkich pacjentów przeprowadzono badanie neurologiczne oraz badanie MRI. U dzieci, u których podejrzewano ATM, dodatkowo wykonano analizy płynu mózgowo- rdzeniowego. Badanie kontrolne wykonano po średnio 50 miesiącach w przypadku dzieci z ATM i średnio po 55 miesiącach w ISCTs. Wyniki: Dzieci w obu grupach prezentowały podobne objawy, jednak zaburzenia czucia były częstsze w grupie pacjentów z ATM. Płeć, wiek oraz średnia liczba zajętych segmentów rdzenia kręgowego nie wpływały znamiennie na wyniki w badaniu kontrolnym w obu grupach. Większość dzieci z ATM, które nie prezentowały objawów w badaniu kontrolnym, cechowała dobra odpowiedź na wstępne leczenie steroidami. Wnioski: Ze względu na podobny obraz kliniczny, zarówno ATM jak i ISCTs powinny być rozważane podczas diagnostyki różnicowej zaburzeń z zakresu rdzenia kręgowego. Zaburzenia czucia wydają się być bardziej specyficzne dla ATM. Dobra odpowiedź na wstępne leczenie steroidami u dzieci z ATM powinna być brana pod uwagę jako korzystny czynnik rokowniczy.

Key words: poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego, guzy rdzenia kręgowego, dzieci, zapalenie


STRESZCZENIE

Purpose: To characterize the clinical course, outcomes and prognostic factors of acute transverse myelitis (ATM) and intramedullary spinal cord tumors (ISCTs) in children. Methods: The studied group consisted of 11 children with ATM and 22 children with ISCTs, hospitalized in the Departments of Pediatric Neurology and Pediatric Neurosurgery in the last 10 years. The patients underwent a neurological examination and MRI. CSF analyses were performed in children with a suspicion of ATM. Follow up lasted about 50 months in the ATM and 55 months in ISCTs. Results: Patients in both groups presented similar symptoms. A sensory loss was most common in the group of ATM children. Sex, age and the mean number of injured segments presented no significant influence on the results in the follow up in both groups. Most of the ATM children with no residual symptoms presented a good response to the initial steroid therapy. Conclusions: Because of similar symptoms both ATM and ISCTs should be taken into account in differential diagnosis of spinal cord disturbances. Sensory loss seems to be more specific for the ATM. A good response to the initial steroid treatment in the group of ATM children could be considered as a positive prognostic factor.

Słowa kluczowe: transverse myelitis, spinal cord tumor, children, inflammation


Powrót
Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38


Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Kopyta I
Articles by:Mandera M
Articles by:Wesolek-Kaminska B
Articles by:Sordyl J
Articles by:Sordyl R
Articles by:Sarecka-Hujar B
Articles by:Skrzypek M

PubMed
Articles by:Kopyta I
Articles by:Mandera M
Articles by:Wesolek-Kaminska B
Articles by:Sordyl J
Articles by:Sordyl R
Articles by:Sarecka-Hujar B
Articles by:Skrzypek M

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych