Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

System klasyfikacji umiejętności jedzenia i picia w mózgowym porażeniu dziecięcym


Eating and drinking ability classification system in cerebral palsy




1Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
2 Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego z Pracownią Logopedyczną, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
3 Klinika Neurologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź

https://doi.org/10.20966/chn.2017.52.394
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 63-67
Full text PDF System klasyfikacji umiejętności jedzenia i picia w mózgowym porażeniu
dziecięcym



STRESZCZENIE
Czynności jedzenia i picia to złożone procesy, które poza prawidłowym funkcjonowaniem motorycznym obszaru orofacjalnego wymagają również synchronizacji z oddychaniem, stabilności posturalnej, w tym kontroli głowy, oraz szeregu innych sprawności motorycznych. Zaburzenia karmienia są powszechne w mózgowym porażeniu dziecięcym. Istota i ciężkość zaburzeń mogą różnić się, w zależności od deficytów sensomotorycznych, zaburzeń motoryki dużej i małej, czy deficytów poznawczych. Celem pracy jest przedstawienie systemu klasyfikującego ocenę umiejętności jedzenia i picia u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, komplementarnego wobec istniejących systemów służących ocenie lokomocji (GMFCS), manipulacji (MACS) i komunikacji (CFCS).

Słowa kluczowe: zaburzenia karmienia, systemy klasyfikacyjne, mózgowe porażenia dziecięce


ABSTRACT
Eating and drinking are complex processes that, in addition to proper motor functioning of orofacial area, require synchronization with breathing, postural stability including head control and a range of other motor skills. Feeding disorder is common in cerebral palsy. The nature and severity of the problems may differ in relation to sensorimotor impairment, gross and fine motor limitations or cognitive deficits. The aim of the study is to present a classification system for assessing the ability of eating and drinking in people with cerebral palsy, complementary to the existing systems assessing gross motor function (GMFCS), manual ability (MACS) and communication function (CFCS).

Key words: feeding disorders, classification systems, cerebral palsy


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Benfer K.A., Weir K.A., Bell KL., et al.: Food and fluid texture consumption in a population-based cohort of preschool children with cerebral palsy: relationship to dietary intake. Dev Med Child Neurol. 2015; 57:1056–1063.
[2] 
Rosenbaum P., Paneth N., Leviton A., et al.: A report: the definition and classification of cerebral palsy April 2006. Dev Med Child Neurol Suppl 2007; 109: 8–14.
[3] 
Kułak W., Sendrowski K., Okurowska-Zawada B., et al.: Prognostic factors of the independent walking in children with cerebral palsy. Neurol Dziec 2011; 20: 29–34.
[4] 
Manikowska F., Jóźwiak M., Idzior M.: Wpływ nasilenia spastyczności na możliwości funkcjonalne dziecka z mózgowym porażeniem. Neurol Dziec 2009; 18: 31–35.
[5] 
Książyk J., Kułak W., Toporowska-Kowalska E., et al.: Zalecenia leczenia żywieniowego u dzieci z przewlekłymi chorobami układu nerwowego. Neurol Dziec 2011; 20: 79–86.
[6] 
Filipiak E.A., Korzeniewska-Eksterowicz A.: Postępowanie w zaburzeniach połykania u dzieci z ciężkim uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Med Paliat 2010; 1: 35–40.
[7] 
Wiskirska-Woźnica B.: Wprowadzenie do dysfagii jako problemu wielospecjalistycznego. Otorynolaryngologia 2016; 15: 59–62.
[8] 
Arvedson J.C.: Feeding children with cerebral palsy and swallowing difficulties. Eur J Clin Nutr 2013; 67: 9–12.
[9] 
Ansari N.J., Dhongade R.K., Lad P.S., et al.: Study of parental perceptions on health and social needs of children with neuro-developmental disability and it’s impact on the family. J Clin Diagn Res 2016; 10: SC16-SC20.
[10] 
Socha J., Socha P., Wikieł V.: Zaburzenia karmienia – przyczyny, możliwości zapobiegania i leczenia. Nowa Pediatr 2004; 2: 55–60.
[11] 
Rybak A., Socha P., Stolarczyk A., et al.: Ocena częstości występowania zaburzeń karmienia u dzieci w Polsce. Możliwości diagnostyczne i terapeutyczne. Stand Med, Pediatr 2011; 8: 131–144.
[12] 
Charzewska J.: Ocena stanu odżywienia. [w:] Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Gawęcki J., Hryniewiecki L. [red.], PWN, Warszawa 2010.
[13] 
Gisel E.: Interventions and outcomes for children with dysphagia. Dev Disabil Res Rev 2008; 14: 165–173.
[14] 
Sullivan P.B., Lambert B., Ford-Adams M., et al.: The prevalence and severity of feeding and nutritional problems in children with neurological impairment: the Oxford Feeding Study. Dev Med Child Neurol 2000; 42: 674–680.
[15] 
Benfer K.A., Weir K.A., Bell K.L., et al.: Oropharyngeal dysphagia in preschool children with cerebral palsy: oral phase impairments. Res Dev Disabil. 2014; 35: 3469–3481.
[16] 
Edvinsson S.E., Lundqvist L.O.: Prevalence of orofacial dysfunction in cerebral palsy and its association with gross motor function and manual ability. Dev Med Child Neurol 2016; 58: 385–394.
[17] 
Benfer K.A., Weir K.A., Bell K.L., et al.: Oropharyngeal dysphagia and gross motor skills in children with cerebral palsy. Pediatrics 2013; 131: e1553–e1562.
[18] 
Benfer K.A., Weir K.A., Boyd R.N.: Clinimetrics of measures of oropharyngeal dysphagia for preschool children with cerebral palsy and neurodevelopmental disabilities: a systematic review. Dev Med Child Neurol 2012; 54: 784–795.
[19] 
Benfer K.A., Weir K.A., Bell K.L., et al.: Validity and reproducibility of measures of oropharyngeal dysphagia in preschool children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2015; 57: 358–365.
[20] 
Palisano R., Rosenbaum P., Walter S., et al.: Development and reliability of a system to classify gross motor function of children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1997; 39: 214–223.
[21] 
Eliasson A-C., Krumlinde-Sundholm L., Rösblad B., et al.: The Manual Ability Classification System (MACS) for children with cerebral palsy: scale development and evidence of validity and reliability. Dev Med Child Neurol 2007; 48(7): 549–554.
[22] 
Hidecker M.J., Paneth N., Rosenbaum P., et al.: Developing and validating the Communication Function Classification System for individuals with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2011; 53: 704–710.
[23] 
Sellers D., Mandy A., Pennington L., et al.: Development and reliability of a system to classify the eating and drinking ability of people with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2014; 56: 245–251.
[24] 
Benfer K.A., Weir K.A., Bell K.L., et al.: The Eating and Drinking Ability Classification System in a population-based sample of preschool children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2017; 59: 647–654.
[25] 
https://www.sussexcommunity.nhs.uk/get-involved/research/chaileyresearch/ eating-drinking-classification.htm
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Michalska A
Articles by:Panasiuk J
Articles by:Pogorzelska J
Articles by:Połatyńska K
Articles by:Wendorff J

PubMed
Articles by:Michalska A
Articles by:Panasiuk J
Articles by:Pogorzelska J
Articles by:Połatyńska K
Articles by:Wendorff J


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych