Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

System klasyfikacji umiejętności jedzenia i picia w mózgowym porażeniu dziecięcym


Eating and drinking ability classification system in cerebral palsy
1Instytut Fizjoterapii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
2 Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego z Pracownią Logopedyczną, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
3 Klinika Neurologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź

DOI: 10.20966/chn.2017.52.394
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 63-67
Full text PDF System klasyfikacji umiejętności jedzenia i picia w mózgowym porażeniu
dziecięcymSTRESZCZENIE

Czynności jedzenia i picia to złożone procesy, które poza prawidłowym funkcjonowaniem motorycznym obszaru orofacjalnego wymagają również synchronizacji z oddychaniem, stabilności posturalnej, w tym kontroli głowy, oraz szeregu innych sprawności motorycznych. Zaburzenia karmienia są powszechne w mózgowym porażeniu dziecięcym. Istota i ciężkość zaburzeń mogą różnić się, w zależności od deficytów sensomotorycznych, zaburzeń motoryki dużej i małej, czy deficytów poznawczych. Celem pracy jest przedstawienie systemu klasyfikującego ocenę umiejętności jedzenia i picia u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, komplementarnego wobec istniejących systemów służących ocenie lokomocji (GMFCS), manipulacji (MACS) i komunikacji (CFCS).

Słowa kluczowe: zaburzenia karmienia, systemy klasyfikacyjne, mózgowe porażenia dziecięce


ABSTRACT

Eating and drinking are complex processes that, in addition to proper motor functioning of orofacial area, require synchronization with breathing, postural stability including head control and a range of other motor skills. Feeding disorder is common in cerebral palsy. The nature and severity of the problems may differ in relation to sensorimotor impairment, gross and fine motor limitations or cognitive deficits. The aim of the study is to present a classification system for assessing the ability of eating and drinking in people with cerebral palsy, complementary to the existing systems assessing gross motor function (GMFCS), manual ability (MACS) and communication function (CFCS).

Key words: feeding disorders, classification systems, cerebral palsy


Powrót
Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38


Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Michalska A
Articles by:Panasiuk J
Articles by:Pogorzelska J
Articles by:Połatyńska K
Articles by:Wendorff J

PubMed
Articles by:Michalska A
Articles by:Panasiuk J
Articles by:Pogorzelska J
Articles by:Połatyńska K
Articles by:Wendorff J

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych