Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Zmiany kompresyjne krążków międzykręgowych odcinka lędźwiowego w badaniach metodą MRI u dzieci i młodzieży z bólami kręgosłupa


Compression changes of lumbar disc inter vertebral discs in MRI studies in children and adolescents with low back pain
1Studentka kierunku Elektroradiologia
2 Zakład Radiologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
3 Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym

https://doi.org/10.20966/chn.2017.52.402
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 21-25
Full text PDF Zmiany kompresyjne krążków międzykręgowych odcinka lędźwiowego
w badaniach metodą MRI uSTRESZCZENIE
Wprowadzenie: Szacuje się, że ok. 40–85% dzieci młodzieży zgłasza dolegliwości bólowe kręgosłupa okolicy lędźwiowej. Cel badań: Ocena występowania zmian kompresyjnych krążków międzykręgowych odcinka lędźwiowego w badaniach metodą rezonansu magnetycznego (MRI) u dzieci i młodzieży z bólami kręgosłupa. Materiał i metody: Analizie retrospektywnej poddano wyniki badań metodą MRI kręgosłupa odcinka lędźwiowego, wykonane u dzieci i młodzieży w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego z 5 lat – od 2010 do 2015 roku. Wyniki: Częstość występowania zmian kompresyjnych w obrębie krążków międzykręgowych kręgosłupa lędźwiowego u dzieci i młodzieży wzrastała wraz z wiekiem. Dyskopatia lędźwiowa częściej występowała u dziewczynek, niż u chłopców. Najczęstszym rodzajem zmian kompresyjnych krążków miedzykręgowych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa były wypukliny. Przepukliny krążków międzykręgowych stwierdzono najczęściej na poziomie L5/S1, a wypukliny – na poziomie L4/L5. Występowanie protruzji ściśle wiązało się z obniżeniem wysokości krążka międzykręgowo i z jego dehydratacją. Wnioski: W diagnostyce bólów kręgosłupa u dzieci i młodzieży badaniem z wyboru powinno być badanie MRI. Badanie to pozwala na wizualizację odcinka lędźwiowo-krzyżowego oraz w trzech projekcjach (poprzecznej, strzałkowej i czołowej) wszystkich struktur kanału kręgowego.

Słowa kluczowe: Zmiany kompresyjne, kręgosłup, MRI, dzieci, młodzież


ABSTRACT
Introduction: It is estimated that about 40–85% of children and adolescents report low back pain. Aim: To evaluate the occurrence of lumbar disc compression lesions in MRI in children and adolescents with low back pain. Material and methods: Retrospective analysis was performed on MRI of the lumbar spine, performed in children and adolescents in the Department of Diagnostic Imaging at the University Children’s Clinical Hospital for 5 years – from 2010 to 2015. Results: The incidence of compression changes in the intervertebral discs of the lumbar spine in children and adolescents were increasing with age. Lumbar disc herniation was more common in girls than in boys. The most common type of compression lesions in the lumbar spine was the spinal disc herniation. Intervertebral disc hernias were found most often at the L5/S1 level, and the hernia at L4/ L5 level. The presence of the protuberance was closely related to the lowering of the intervertebral disc and its dehydration. Conclusions: In the diagnosis of spinal pain in children and adolescents the MRI study should be selected. This study allows for the visualization of the lumbar-sacral segment and the three projections (transverse, sagittal and frontal) of all spinal canal structures.

Key words: Compression changes, spine, MRI, children, adolescents


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Woś H., Sobol G., Grzybowska-Chlebowczyk U.: Bóle krzyża w schorzeniach wieku dziecięcego. Neurol Dziec 2006; 15(30): 75–80.
[2] 
Szpalski M., Gunzburg R., Balaque M., et al.: A 2-year prospective longitudinal study of low back in primary school children. Eur Spine J 2002; 11(5): 459–464.
[3] 
Jones G.T., Macfarlane GJ: Epidemiology of low back pain in children and adolescents. Arch Dis Child 2005; 90: 312–316.
[4] 
Petersen S, Brulin C, Bergstrom E: Recurrent pain symptoms in Young schoolchildren are ofen multiple. Pain 2006; 121: 145–150.
[5] 
Krawczyński M: Polskie dzieci i młodzież na tle świata. Pediatr Pol 2006; 81: 787–793.
[6] 
Sienkiewicz D., Kułak W., Gościk E., et al.: Bóle kręgosłupa w wieku dziecięcym – kolejne wyzwanie dla współczesnej medycyny. Neurol Dziec 2011; 20: 129–133.
[7] 
Boćkowski L., Sobaniec W., Kułak W., et al.: Low back pain in schoolage children: risk factors, clinical features and diagnostic : Managment. Adv Med Sci, 2007; 52, 221–223.
[8] 
Paprocka J., Jamroz E., Głuszkiewicz E., et al.: Zespoły bólowe kręgosłupa u dzieci. Wiad Lek 2008; 61: 7–9.
[9] 
Depa A., Drużbicki M.: Ocena częstości występowania zespołów bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa w zależności od charakteru wykonywanej pracy. Przegl Med Uniw Rzesz 2008; 1: 34–41.
[10] 
Sąsiadek M., Hendrich B.: Diagnostyka obrazowa kręgosłupa z uwzględ-nieniem nowych technik obrazowania. Pol Przegl Naurol 2010; 6:3 8–45.
[11] 
Mandera M: Dyskopatia lędźwiowa u dzieci – aspekt neurochirurgiczny. Neurol Dziec 2006; 15: 59–63.
[12] 
Sukerkar P.A.: Imaging Modalities for back pain. Virtual Mentor 2007; 2: 119–122.
[13] 
Miller J.C., Phil D.: Pediatric Spine MRI. Radiology Rounds, 2012; 10: 1–5.
[14] 
Pruszyński B., Cieszanowski A.: Radiologia: Diagnostyka obrazowa RTG, TK, USG i MRI. PZWL Warszawa, 2014.
[15] 
Woźniak K., Ratuszek-Sadowska D., Śniegocki M.: Dyskopatia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym u 10-letniego dziecka – opis przypadku. J Edu Health Sport 2015; 5: 351–362.
[16] 
Tittinger T., Bojczuk T., Przysada G.: Ocena skuteczności testów klinicznych w diagnostyce dyskopatii lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Young Sport Science of Ukraine 2010; 3: 183–190.
[17] 
Irshad M., Ahmad K., Malla H.A.: Lumbar Disc Herniation Causing Cauda Equina Syndrome in a Paediatric Patient. A Case Repor, Traumatologia Rehabilitacja Medsportpress, 2016; 4(18): 389–392.
[18] 
Haddadi K.: Pediatric Lumbar Disc Herniation: A Review of Manifestations, Diagnosis and Management. Pediatr Rev., 2016; 4(1):e4725.
[19] 
Cahill J., Frost G., Solanki G.A.: Paediatric lumbar disc herniation in the very young: A case-based update, Child’s Nerv System J 2011; 27: 687–691.
[20] 
Stromqvist F., Stromqvist B., Jonsson B., et al.: Lumbar disc herniation surgery in children: outcome and gender differences, Eur Spine J 2016; 25: 657–663.
[21] 
Mustafaa K., Olcayb E., Ergünc K.: Adolescent lumbar disc herniation: Impact, diagnosis, and treatment. J Back Musculoskeletal Rehab 2017; 30(2): 347–352.
[22] 
Thappa S.S., Lakhey R.B., Sharma P., et al.: Correlation between Clinical Features and Magnetic Resonance Imaging Findings in Lumbar Disc Prolapse. Journal of Nepal Health Research Council 2016; 14( 33): 85–88.
[23] 
Revuelta R., De Juambelz P., Fernandez B., et al.: J Neurosurg Spine 2000; 92(1): 98–100.
[24] 
Borge A.J.H., Nordhagen R.: Recurrent pain symptoms in children and parents. Acta Paediatrica 2000; 89: 1479–1483.
[25] 
Sjőlie A.N., Ljunggren A.E.: The significance of high lumbar mobility and low lumbar strengh for current and future low back pain in adolescents. Spine 2001; 26: 2629–2636.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Czartoryska K
Articles by:Kułak P
Articles by:Kalinowska A
Articles by:Gościk E

PubMed
Articles by:Czartoryska K
Articles by:Kułak P
Articles by:Kalinowska A
Articles by:Gościk E


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych