Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

Lyme Neuroborreliosis (LNB) – Clinical and Diagnostic Difficulties


Lyme Neuroborrelioza (LNB) – trudności kliniczne i diagnostyczne
1Neurology and Epileptology Department The Children’s Memorial Health Institute Warsaw, Poland
2 Microbiology and Immunology Department The Children’s Memorial Health Institute Warsaw, Poland
3 Pediatric, Nutrition and Metabolic Diseases Department The Children’s Memorial Health Institute Warsaw, Poland
4 Department of Diagnostic Imaging The Children’s Memorial Health Institute Warsaw, Poland

DOI: 10.20966/chn.2017.53.406
Neurol Dziec 2017; 26, 53: 19-24
Full text PDF Lyme Neuroborreliosis (LNB) – Clinical and Diagnostic DifficultiesABSTRACT

Aim: Assessment of clinical utility of Borrelia burgdorferi DNA detection in cerebrospinal fluid (CSF) and urine using RT-PCR method in pediatric patients with different neurological signs and symptoms and suspicion of Lyme disease. Material and methods: Prospective study was carried out in 107 children aged 1–18 (mean 12.2 ) years. Serological tests in blood were performed in two-step approach – ELISA followed by Western blot. ELISA test was performed on CSF samples as well as RT- -PCR method for confirmation or exclusion of Lyme neuroborreliosis (LNB) diagnosis. All patients underwent neurological, ophtalmological and neuroimaging examinations. Results: In 60 (56.1%) children IgG and/or IgM Borrelia antibodies were positive in serum and/or CSF. Only in 2/60 (3.3%) Borrelia burgdorferi DNA was found in CSF with specific antibodies detected in serum and CSF – (LNB – aseptic meningitis with TIA and nerve II and VI neuritis cases). LNB was diagnosed in 33 patients and in 22/107(20.5%) demyelinating diseases. IgG in CSF, Western blot test results were significantly higher in children with LNB – IgG p (chi2 >9.333) =0.0023, WB- p (chi2>12.941)=0.0003. Conclusions: Detection of DNA Borrelia burgdorferi in CSF using RT-PCR method might be helpful for confirmation of early LNB diagnosis. Negative results for DNA Borrelia burgdorferi in CSF are especially important for exclusion of LNB and useful for establishment of demyelinating diseases diagnosis. Four-week intravenous Ceftriaxone course is sufficient for LNB neuroinfection treatment, elimination of DNA Borrelia burgdorferi from CSF and clinical improvement of patients.

Key words: neuroborreliosis, cerebrospinal fluid, RT-PCR method, demyelinating diseases


STRESZCZENIE

Cel: Zastosowanie metody RT-PCR dla wykrywania DNA Borrelia burgdorferi w płynie mózgowo-rdzeniowym u pacjentów pediatrycznych z różnymi objawami neurologicznymi i podejrzeniem choroby z Lyme. Materiał i metody: Badanie prospektywne przeprowadzono u 107 dzieci w wieku od 1–18 lat (średnio 12.2 lat). Badania serologiczne we krwi przeprowadzano dwuetapowo – test ELISA, a następnie test Western blot. W próbkach płynu mózgowo-rdzeniowego wykonywano test ELISA oraz badanie metodą RT-PCR celem potwierdzenia lub wykluczenia rozpoznania neuroboreliozy (LNB). U wszystkich pacjentów wykonywano badania neurologiczne, okulistyczne i neuroobrazowe. Wyniki: U 60 (56.1%) dzieci stwierdzono dodatnie wyniki przeciwciał IgG i/lub IgM w surowicy i/lub w płynie mózgowo-rdzeniowym. Tylko u 2/60 (3.3%) wykryto DNA Borrelia burgdorferi PMRDz oraz specyficzne przeciwciała w surowicy i w płynie mózgowo-rdzeniowym (przypadki LNB – aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych z TIA oraz zapalenie nerwu II I nerwu VI). LNB zdiagnozowano u 33 pacjentów a u 22/107 (20.5%) rozpoznano choroby demielinizacyjne. U dzieci z LNB stwierdzono statystycznie znamiennie wyższe miana IgG w PMRDz i wyniki testu Western blot – IgG p (chi2 >9.333)=0.0023, WB- p (chi2>12.941)=0.0003. Wnioski: Wykrycie DNA Borrelia burgdorferi w PMRDz przy użyciu metody RT-PCR może być pomocne dla potwierdzenia diagnozy wczesnej LNB. Negatywne wyniki DNA Borrelia burgdorferi w PMRDz są szczególnie ważne dla wykluczenia LNB i przydatne dla ustalenia rozpoznania chorób demielinizacyjnych. Kuracja Ceftraksonem podawanym dożylnie przez 4 tygodnie jest skuteczna w leczeniu neuroinfekcji, eliminacji DNA Borrelia burgdorferi z płynu mózgowo-rdzeniowego i poprawy klinicznej pacjentów.

Słowa kluczowe: neuroborelioza, płyn mózgowo-rdzeniowy, metoda RT-PCR, choroby demielinizacyjne


Powrót
Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38


Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Dunin-Wąsowicz D
Articles by:Kasztelewicz B
Articles by:Tomaszek K
Articles by:Pawińska A
Articles by:Książyk J
Articles by:Wieteska-Klimczak A
Articles by:Jurkiewicz E
Articles by:Dzierżanowska-Fangrat K

PubMed
Articles by:Dunin-Wąsowicz D
Articles by:Kasztelewicz B
Articles by:Tomaszek K
Articles by:Pawińska A
Articles by:Książyk J
Articles by:Wieteska-Klimczak A
Articles by:Jurkiewicz E
Articles by:Dzierżanowska-Fangrat K

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych