Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Analiza czynników determinujących rozwój intelektualny dzieci i młodzieży z przepukliną oponowo-rdzeniową


Analysis of factors determining mental development of children and youth with meningomyelocele
Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę", ul. Waszyngtona 17, 15–274 Białystok, tel. Fax 85 7450601

https://doi.org/10.20966/chn.2017.53.407
Neurol Dziec 2017; 26, 53: 25-29
Full text PDF Analiza czynników determinujących rozwój intelektualny dzieci i młodzieży
z przepukliną oSTRESZCZENIE
Wprowadzenie: Przepuklina oponowo-rdzeniowa jest wadą wrodzoną układu nerwowego w której oprócz niedowładów lub porażeń kończyn dolnych może występować nieprawidłowy rozwój intelektualny. Cel badań: Ocena czynników determinujących rozwój intelektualny dzieci i młodzieży z przepukliną oponowo- -rdzeniową. Materiał i metody: Badaniem objęto 52 dzieci i młodzieży z przepukliną oponowo-rdzeniową w wieku 4–17 lat (9,1 ± 3,8 lat), 56% dziewcząt i 44% chłopców. Rozwój intelektualny analizowano na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Oceniano stan funkcjonalny pacjentów za pomocą skali Hoffer’a oraz poziom uszkodzenia rdzenia. Do analizy rozwoju intelektualnego brano pod uwagę: czynniki demograficzne, dane z wywiadu okołoporodowego, rozwój ruchowy, stan funkcjonalny i kliniczny oraz wykształcenie rodziców. Wyniki: Przepuklinę oponowo-rdzeniową okolicy lędźwiowo- krzyżowej stwierdzono w 56%, piersiowo-lędźwiową (38%) i krzyżową u 6%. Ponad połowa badanych (56%) poruszała się na wózku inwalidzkim. Nieprawidłowy rozwój intelektualny wykazano u 39%. Stwierdzono dodatnie korelacje pomiędzy rozwojem intelektualnym pacjentów a wiekiem rozpoczęcia chodzenia i wykształceniem matki. Wykazano ujemne zależności pomiędzy rozwojem intelektualnym badanych a stanem funkcjonalnym, obecnością wodogłowia i drenażu komorowo-otrzewnowego. Wnioski: Rozwój intelektualny badanej grupy z przepukliną oponowo- rdzeniową był związany z wiekiem rozpoczęcia chodu, wykształceniem matki, stanem funkcjonalnym, obecnością wodogłowia i drenażu komorowo-otrzewnowego.

Słowa kluczowe: Przepuklina oponowo-rdzeniowa, stan funkcjonalny, rozwój intelektualny


ABSTRACT
Introduction: Meningomyelocele is a congenital malformation of the nervous system in which, in addition to paresis or paralysis of the lower limbs, mental retardation occurs. Aim of the study: Assessment of factors determining the mental development of children and adolescents with meningomyelocele. Material and methods: 52 children and adolescents, 56% girls and 44% boys with meningomyelocele aged 4–17 years (9.1 ± 3.8 years), were studied. The mental development was analysed on the basis of previous tests in the Psychological and Pedagogical Outpatient Clinic. The Hoffer’s Scale of functional ambulation and the level of spinal cord damage were evaluated. For the mental development analysis the demographic factors, perinatal data, psychomotor development, functional and clinical status and parental education were included. Results: The lumbosacral meningomyelocele was found in 56%, thoracic-lumbar in 38% and sacral in 6%. More than half of the subjects (56%) were wheelchair-bound. Abnormal mental development was found in 39%. Positive correlations between the mental development of subjects and age of walking and mother’s education were found. Negative correlations were found between the mental development of the subjects and functional status, hydrocephalus and shunt. Conclusions: The mental development of the study subjects with meningomyelocele was related to the age at which the gait started, mother’s education, functional status, presence of hydrocephalus and shunt.

Key words: Meningomyelocele, functional status, mental development


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Zamłyński A., Olejek J., Bohosiewicz J. et al.: Kliniczne aspekty chirur - gicznego zamknięcia przepukliny oponowo-rdzeniowej płodu z zespołem Chiari II. PNiG, 2010; 3: 41–47.
[2] 
Okurowska-Zawada B., Kułak W., Sienkiewicz D., et al.: Analiza czyn- ników epidemiologicznych występowania przepukliny oponowo-rdze - niowej wśród pacjentów Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej w Białymstoku. Probl Hig Epidemiol 2011; 92: 298–303.
[3] 
Perenc L.: Ocena rozwoju somatycznego dzieci operowanych z powodu przepukliny oponowo-rdzeniowej na podstawie analizy częstości wy- stępowania pomiarów antropometrycznych w przedziałach wartości przeciętnych i patologicznych. Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków 2005; 2: 125–139.
[4] 
Rocque B.G., Bishop E.R., Scogin M.A., et al.: Assessing health-related quality of life in children with spina bifida. J. Neurosurg Pediatr 2015; 15: 144–149.
[5] 
Bol K.A., Collins J.S., Kirby R.S.: National Birth Defects Prevention Net- work. Survival of infants with neural tube defects in the presence of folic acid fortification. Pediatrics, 2006; 117: 803–813.
[6] 
Oakeshott P , Hunt G.M.: Long-term outcome in open spina bifida. Br J Gen Pract 2003; 53: 632–636.
[7] 
Leslie N., Sutton M.D.: Fetal surgery for neural tube defects. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2008; 22: 175–188.
[8] 
Fletcher J.M., Copeland K., Frederick J.A . et al.: Spinal lesion level in spina bifida: a source of neural and cognitive heterogeneity. J Neurosurg 2005; 102: (3 Suppl), 268– 279.
[9] 
Vachha B., Adams R.C. Rollins N.K.: Limbic tract anomalies in pediat- ric myelomeningocele and Chiari II malformation: anatomic correlations with memory and learning-initial investigation. Radiology 2006; 240: 194–202.
[10] 
Raybaud C., Miller E.: Radiological evaluation of myelomeningocele – Chiari II Malformation. In: Ozek M., Cinalli G., Maixner W., editors. Spina Bifida: Management and Outcome. Milan: Springer; 2008. pp. 111–142.
[11] 
Dennis M., Edelstein K., Frederick J., et al.: Peripersonal spatial attention in children with spina bifida: Associations between horizontal and verti- cal line bisection and congenital malformations of the corpus callosum, midbrain, and posterior cortex. Neuropsychologia 2005; 43: 2000–2010.
[12] 
Yeates K.O., Enrile B.G., Loss N., et al.: Verbal learning and memory in children with myelomeningocele. J Pediatr Psychol 1995; 20: 801–815.
[13] 
Lindquist B., Carlsson G., Persson E.K., et al.: Learning disabilities in a population-based group of children with hydrocephalus. Acta Paediatr 2005; 94: 878–883.
[14] 
Persson E.K., Hagberg G., Uvebrant P.: Disabilities in children with hydro - cephalus-a population-based study of children aged between four and twelve years. Neuropediatrics 2006; 37:3 30–336.
[15] 
Hoffer M.M., Feiwell E., Perry R., et al.: Functional ambulation in patients with myelomeningocele. J Bone Joint Surg Am 1973; 55: 137–148.
[16] 
Okurowska-Zawada B., Sobaniec W., Kułak W., et al.: Analiza rozwoju motorycznego dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową i stosowane me - tody rehabilitacji. Neurol Dziec 2008; l: 31–38.
[17] 
Boyer K.M., Yeates K.O., Enrile B.G.: Working memory and information processing speed in children with myelomeningocele and shunted hy- drocephalus: analysis of the children’s paced auditory serial addition test. J Int Neuropsychol Soc 2006; 12: 305–313.
[18] 
Polis L.: Wodogłowie u płodu i noworodka. Perinatol Neonatol Ginekol 2009; 2: 218–222.
[19] 
Wiśniewska B., Mikołajczyk-Wieczorek W, Polis B., et al.: Ocena od- ległych psychologicznych rezultatów operacyjnego leczenia chorych z wodogłowiem poddanych zabiegom w wieku rozwojowym z wykorzy- staniem technik neuroendoskopowych i zastawek Orbis Sigma. Adv Clin Exp Med 2012; 21: 373–384.
[20] 
Danzer E., Finkel R., Gerdes M., et al.: The relationship of seizure activity and chronic epilepsy in early infancy and short-term neurodevelopmen- tal outcome following fetal myelomeningocele closure. Neuropediatrics 2010; 41: 140–143.
[21] 
Dombrowski S.M., Deshpande A., Dingwall C., et al.: Chronic hydro - cephalus induced hypoxia: increased expression of VEGFR-2, and blood vessel density in hippocampus. Neuroscience 2008; 152: 346–359.
[22] 
Elgamal E.A.: Natural history of hydrocephalus in children with spinal open neural tube defect. Surg Neurol Int 2012; 3: 112.
[23] 
Kumar R., Singhal N.: Outcome of meningomyelocele/lipomeningomy- elocele in children of northern India. Pediatr Neurosurg 2007; 43: 7–14.
[24] 
Bartonek A., Saraste H.: Factors influencing ambulation in myelome - ningocele: a cross-sectional study. Dev Med Child Neurol 2001; 43: 253–260.
[25] 
Nejat F., Kazmi S.S., Habibi Z., et al.: Intelligence quotient in children with meningomyeloceles: a case-control study. J Neurosurg 2007; 106(2 Suppl): 106–110.
[26] 
Fletcher J.M., Copeland K., Frederick J.A., et al.: Spinal lesion level in spina bifida: a source of neural and cognitive heterogeneity. J Neurosurg 2005; 102(3 Suppl): 268–279.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Kułak W
Articles by:Sienkiewicz D
Articles by:Okurowska-Zawada B
Articles by:Wojtkowski J
Articles by:Paszko-Patej G

PubMed
Articles by:Kułak W
Articles by:Sienkiewicz D
Articles by:Okurowska-Zawada B
Articles by:Wojtkowski J
Articles by:Paszko-Patej G


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych