Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

Analiza czynników determinujących rozwój intelektualny dzieci i młodzieży z przepukliną oponowo-rdzeniową


Analysis of factors determining mental development of children and youth with meningomyelocele
Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę", ul. Waszyngtona 17, 15–274 Białystok, tel. Fax 85 7450601

DOI: 10.20966/chn.2017.53.407
Neurol Dziec 2017; 26, 53: 25-29
Full text PDF Analiza czynników determinujących rozwój intelektualny dzieci i młodzieży
z przepukliną oSTRESZCZENIE

Wprowadzenie: Przepuklina oponowo-rdzeniowa jest wadą wrodzoną układu nerwowego w której oprócz niedowładów lub porażeń kończyn dolnych może występować nieprawidłowy rozwój intelektualny. Cel badań: Ocena czynników determinujących rozwój intelektualny dzieci i młodzieży z przepukliną oponowo- -rdzeniową. Materiał i metody: Badaniem objęto 52 dzieci i młodzieży z przepukliną oponowo-rdzeniową w wieku 4–17 lat (9,1 ± 3,8 lat), 56% dziewcząt i 44% chłopców. Rozwój intelektualny analizowano na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Oceniano stan funkcjonalny pacjentów za pomocą skali Hoffer’a oraz poziom uszkodzenia rdzenia. Do analizy rozwoju intelektualnego brano pod uwagę: czynniki demograficzne, dane z wywiadu okołoporodowego, rozwój ruchowy, stan funkcjonalny i kliniczny oraz wykształcenie rodziców. Wyniki: Przepuklinę oponowo-rdzeniową okolicy lędźwiowo- krzyżowej stwierdzono w 56%, piersiowo-lędźwiową (38%) i krzyżową u 6%. Ponad połowa badanych (56%) poruszała się na wózku inwalidzkim. Nieprawidłowy rozwój intelektualny wykazano u 39%. Stwierdzono dodatnie korelacje pomiędzy rozwojem intelektualnym pacjentów a wiekiem rozpoczęcia chodzenia i wykształceniem matki. Wykazano ujemne zależności pomiędzy rozwojem intelektualnym badanych a stanem funkcjonalnym, obecnością wodogłowia i drenażu komorowo-otrzewnowego. Wnioski: Rozwój intelektualny badanej grupy z przepukliną oponowo- rdzeniową był związany z wiekiem rozpoczęcia chodu, wykształceniem matki, stanem funkcjonalnym, obecnością wodogłowia i drenażu komorowo-otrzewnowego.

Słowa kluczowe: Przepuklina oponowo-rdzeniowa, stan funkcjonalny, rozwój intelektualny


ABSTRACT

Introduction: Meningomyelocele is a congenital malformation of the nervous system in which, in addition to paresis or paralysis of the lower limbs, mental retardation occurs. Aim of the study: Assessment of factors determining the mental development of children and adolescents with meningomyelocele. Material and methods: 52 children and adolescents, 56% girls and 44% boys with meningomyelocele aged 4–17 years (9.1 ± 3.8 years), were studied. The mental development was analysed on the basis of previous tests in the Psychological and Pedagogical Outpatient Clinic. The Hoffer’s Scale of functional ambulation and the level of spinal cord damage were evaluated. For the mental development analysis the demographic factors, perinatal data, psychomotor development, functional and clinical status and parental education were included. Results: The lumbosacral meningomyelocele was found in 56%, thoracic-lumbar in 38% and sacral in 6%. More than half of the subjects (56%) were wheelchair-bound. Abnormal mental development was found in 39%. Positive correlations between the mental development of subjects and age of walking and mother’s education were found. Negative correlations were found between the mental development of the subjects and functional status, hydrocephalus and shunt. Conclusions: The mental development of the study subjects with meningomyelocele was related to the age at which the gait started, mother’s education, functional status, presence of hydrocephalus and shunt.

Key words: Meningomyelocele, functional status, mental development


Powrót
Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38


Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Kułak W
Articles by:Sienkiewicz D
Articles by:Okurowska-Zawada B
Articles by:Wojtkowski J
Articles by:Paszko-Patej G

PubMed
Articles by:Kułak W
Articles by:Sienkiewicz D
Articles by:Okurowska-Zawada B
Articles by:Wojtkowski J
Articles by:Paszko-Patej G

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych