Vol. 27/2018 Issue 55
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

 
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00

The possibilities of independent functioning in the opinion of patients with cerebral palsy on the threshold of adulthood – preliminary study


Możliwości samodzielnego funkcjonowania w opinii pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym u progu dorosłości – badanie wstępne
1Department of Rehabilitation, Physiotherapy and Balneotherapy, Medical University of Lublin, Magnoliowa 2, 20-143 Lublin, Poland
2 Department of Biochemistry and Molecular Biology, Medical University of Lublin, Chodzki 1, 20-093 Lublin, Poland
3 Department of Pediatric Neurology, Medical University of Lublin, Gebali 6, 20-093 Lublin, Poland
4 Department of Pediatric Orthopedics, Medical University of Lublin, Gębali 6, 20-093 Lublin, Poland

DOI: 10.20966/chn.2018.54.417
Neurol Dziec 2018; 27, 54: 25-30
Full text PDF The possibilities of independent functioning in the opinion of patients
with cerebral palsy onABSTRACT

Background: According to the International Classification of Functioning, Disability and Health, the rehabilitation of patients with cerebral palsy should be aimed at achieving the maximum level of functioning. It is extremely important to know the opinions of the patients regarding their needs and expectations. Objective: The aim of the study was to identify and present the opinions of cerebral palsy patients on the possibility of independent functioning in adulthood within the context of their functional assessment. Materials and methods: The study included 29 people aged between 15 and 18. Functional assessments were performed using scales describing mobility, hand functions and communication. In addition, a questionnaire and a patient survey card were used. Results: More than half of the surveyed patients (55.2%) plan to live independently. A negative correlation between The Gross Motor Function Classification System (GMFCS) level and adult independence was observed. Only 34.5% of patients with cerebral palsy report disability as a cause of interpersonal problems. The most common obstacles to independent living were mobility difficulties (41.4%), job-finding problems (24.1%), and lack of accessibility (20.7%). Conclusions: The level of functioning of patients with CP affects their perception of independent living. Patients classified at a GMFCS level I and II and patients with hemiplegia are more likely to achieve independence in adulthood than those classified at a GMFCS level IV and V or those with diplegia and tetraplegia.

Key words: cerebral palsy, independence, functional assessment


STRESZCZENIE

Wstęp: Zgodnie z koncepcją Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia rehabilitacja osób z mózgowym porażeniem dziecięcym powinna być ukierunkowana na osiągnięcie maksymalnego poziomu funkcjonowania. Niezwykle ważne jest poznanie opinii samych pacjentów na temat ich potrzeb i oczekiwań. Cel pracy: Poznanie i przedstawienie opinii pacjentów z MPD dotyczących możliwości samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu w kontekście ich oceny funkcjonalnej. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiła młodzież w wieku 15-18 lat – 29 osób. Za pomocą skal opisujących możliwości poruszania się, funkcji rąk i komunikacji (GMFCS, MASC, CFCS) dokonano oceny funkcjonalnej. Ponadto posłużono się kwestionariuszem ankiety i kartą badania pacjenta. Wyniki badań: Ponad połowa badanych pacjentów (55,2%) wyobraża sobie egzystencję bez pomocy drugiej osoby. Stwierdzono ujemną korelację pomiędzy stopniem GMFCS a samodzielnością w dorosłym życiu. Tylko 34,5% pacjentów z MPD, jako przyczynę problemów w kontaktach z rówieśnikami podaje niepełnosprawność. Wśród przeszkód na drodze do samodzielnego życia, najczęściej chorzy wymieniali trudności w poruszaniu się (41,4%), problem ze znalezieniem pracy (24,1%), czy wreszcie bariery architektoniczne (20,7%). Wnioski: Poziom funkcjonowania pacjentów z MPD wpływa na ich wyobrażenie samodzielnego życia. Chorzy z poziomem funkcjonalnym GMFCS I i II oraz chorzy z hemiplegią łatwiej osiągają niezależność w dorosłym życiu niż chorzy z poziomem funkcjonalnym GMFCS IV i V oraz z di- czy tetraplegią.

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, samodzielność, ocena funkcjonalna


Powrót

Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Taczała J
Articles by:Dmoszyńska-Graniczka M
Articles by:Cybulski M
Articles by:Majcher P
Articles by:Chrościńska-Krawczyk M
Articles by:Latalski M

PubMed
Articles by:Taczała J
Articles by:Dmoszyńska-Graniczka M
Articles by:Cybulski M
Articles by:Majcher P
Articles by:Chrościńska-Krawczyk M
Articles by:Latalski M

Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych