Vol. 29/2020 Issue 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Znaczenie neurosensomotorycznej terapii MNRI wg dr S Masgutovej u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi


Significance of neurosensory motor MNRI therapy according to Dr S Masgutova in patients with neurological disorders
1Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2 Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu
3 Zakład Patomorfologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

https://doi.org/10.20966/chn.2018.54.419
Neurol Dziec 2018; 27, 54: 37-52
Full text PDF Znaczenie neurosensomotorycznej terapii MNRI
wg dr S Masgutovej u pacjentów z zaburzeniami neuSTRESZCZENIE
Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów wg dr Masgutovej MNRI jest to systemem terapeutyczno-rehabilitacyjnym i diagnostycznym mającym na celu analizowanie wpływu technik integracji odruchów na rozwój neurosensomotoryczny i poznawczy dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi i problemami uczenia się. Badania, zarówno wewnętrzne, jak i niezależne, zostały przeprowadzone przez dr S. Masgutovą i jej zespół oraz współpracowników naukowych z różnych krajów w latach 1989-2017. MNRI to program rehabilitacyjno-terapeutyczny skierowany do pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi, poznawczymi. Głównym celem programu MNRI jest neurosensomotoryczna stymulacja zmysłu dotyku i propriocepcji, integracja odruchów niemowlęcych, kształtowanie bazowych schematów odruchów dynamicznych i posturalnych, integracja półkul. Techniki polegają na dostarczaniu kontrolowanej liczby bodźców sensorycznych. Celem terapii jest tworzenie i torowanie spontanicznych, fizjologicznych reakcji adaptacyjnych poprawiających funkcjonowanie i integrację reakcji wywołanych przez bodźce. Brak stymulacji taktylnej lub niewłaściwe jej praktykowanie wpływa na tworzenie się deficytów w rozwoju układu nerwowego, zaburzenie pracy układu sensomotorycznego, jak również zaburzenie funkcji łuku odruchowego. Występują zaburzenia w odbiorze i przetwarzaniu bodźców zmysłowych, które wpływają hamująco na rozwój dziecka.

Słowa kluczowe: zmysł dotyku, taktylność, integracja sensomotoryczna, rehabilitacja


ABSTRACT
Neurosensomotorical Reflex Integration according to Dr Masgutova MNRI is a therapeutic, rehabilitation and diagnostic system aimed at analyzing the impact of reflex integration techniques on neurosensory and cognitive development of children with neurodevelopmental disorders and learning problems. Research, both internal and independent, was carried out by Dr S. Masgutova and her team as well as research associates from different countries in 1989-2017. MNRI is a rehabilitation and therapeutic program aimed at patients with neurological and cognitive disorders. The main goal of the MNRI program is neurosensomotoric stimulation of the sense of touch and proprioception, integration of infant reflexes, shaping of basic patterns of dynamic and postural reflexes and integration of hemispheres. Techniques consist in providing a controlled number of sensory stimuli. The aim of the therapy is to create and pave spontaneous, physiological adaptive reactions that improve the functioning and integration of reactions induced by stimuli. The lack of tactile stimulation or its improper application influences the formation of deficits in the development of the nervous system, the disturbance of the sensomotor system as well as the reflex function of the reflex arc. The disturbances in the reception and processing of sensory stimuli inhibit the child’s development.

Key words: sense of touch, tactility, sensorimotor integration, rehabilitation


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Kielar-Turska M.: Zaburzenia w zachowaniu. [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. VII, red. Pilch T., Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak”2008; 684-685.
[2] 
Mickiewicz J.: Dysleksja rozwojowa. Podstawy diagnozy i terapii. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora” 2011; 150-155.
[3] 
Bobkowicz-Lewartowska L.: Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii. Wyd.„Impuls”, Kraków 2010; 130-142.
[4] 
Naprawa R., Maternicka K., Tanajewska A.: Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.Wyd. Harmonia, Gdańsk 2007; 23-28.
[5] 
Knill M., Knill Ch.: Programy Aktywności. Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wyd. MEN, Warszawa 2009; 7-19.
[6] 
Montanari L.: Poznajemy język ciała: techniki animacji oraz gry i zabawy dla dzieci i młodzieży. Wyd. Jedność; Kielce 2003; 7-15.
[7] 
Przyrowski Z.: Dysfunkcje w zakresie integracji sensorycznej i deficyty fragmentaryczne zespole mózgowego porażenia dziecięcego. [w:] Wychowanie i nauczanie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, red. Mazanek E. Wyd. WSiP; Warszawa 1998; 56-70.
[8] 
Kephart N.: Dziecko opóźnione w nauce szkolnej. Wyd. PWN; Warszawa 2007; 43-50.
[9] 
Wiśniewska M.: Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Poradnik dla rodziców i terapeutów. Wyd. Impuls; Kraków 2010; 3-20.
[10] 
Kulisiewicz B.: Witaj piesku! Dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wyd. Impuls; Kraków 2012; 23-40.
[11] 
Masgutova S., Masgutov D.,: Neurophysiological foundation of MNRI Reflex Integration Program. [in] Reflexes: Portal to Neurodevelopment and Learning. A collective work. Masgutowa S. Florida, USA 2015; 31-40.
[12] 
Masgutova S., Kowal J.: NeuroKinesiology Tactile Therapy by Dr. S. Masgutova. International Conference Materials: Modern Methods of Stimulation of Motor and Language Development.” International Kinesiology Rehabilitation Camp for Children with Challenges of Dr. S. Masgutova Institute, MINK. P. Warsaw 2005; 96-107.
[13] 
Shackleford P.,: Neurotypical Development and Reflex Integration Disorder. [in] Reflexes: Portal to Neurodevelopment and Learning. A collective work. Masgutowa S. [ed], Florida, USA 2015; 41-50.
[15] 
Aliabadi F.I., Askary R.K.: Effects of Tactile– Kinesthetic Stimulation on Low Birth Weight Neonates. Iran J Ped. 2013; 23 (3): 289–294.
[16] 
Blakemore S.J., Bristow D., Bird G. et al: Somatosensory activations Turing the observation of touch and a case of vision- touch. Brain 2005; 128: 1571−1583.
[17] 
Meaney M.J., Mitchell J.B., Aitken D.H., et al.: The effects of neonatal handling on the development of the adrenocortical response to stress: implications for neuropathology and cognitive deficits in later life. Psychoneuroendocrinology, 1991; 16 (1–3): 85–103.
[18] 
Vygotsky L.: The child psychology. The problems of child development. Moscow, Russ: Pedagogika 1986; 6(4): 109-119.
[19] 
Pilecki W., Masgutova S., Kowalewska J., et al.: The impact of rehabilitation carried out using the Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration method in children with cerebral palsy on the results of brain stem auditory potential examinations. Adv Clin Exp Med 2012; 21: 363-371.
[20] 
Pilecki W., Kipiński L., Szawrowicz-Pełka T., et al: Spectral Brain Mapping in Children with Cerebral Palsy Treated by the Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration Method. J Neurol Sci 2013; 333: e550.
[21] 
Akhmatova NК., Masgutova SK., Shubina IZ., et al: Immunological Effects of Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration in Children with Recurrent Obstructive Bronchitis. Int J Neurorehabilitation 2015; 2:166.
[22] 
Akhmatova N, Masgutova S, Sorokina E., et al: O Influence of neurosensory-motor reflex integration technique on immune response of patients with herpes-associated multiforme erythema. Front. Immunol, Conference Abstract: 11th Congress of the Latin American Association of Immunology 2015; 10.
[23] 
Neeper S.A., Gómez-Pinilla F., Choi J., et al.: Exercise and brain neurotrophins. Nature 1995; 373 (6510): 109.
[24] 
Mohammed A.H., Henriksson B.G., Söderström S., et al.: Environmental influences on the central nervous system and their implications for the aging rat. Behav Brain Res 1993; 57 (2): 183–191.
[25] 
Gołąb B.: Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego. Wyd. Lek PZWL. Warszawa 2004;136-154.
[26] 
Ritcher P., Hebgen E.: Punkty spustowe i łańcuchy mięśniowopowięziowe w osteopatii i terapii manualnej. Wyd. Galaktyka 2010; 112-148.
[27] 
Lundy-Ekman, L., Ellrich, J., Steffens, H., et al.: Neither a general flexor nor a withdrawal pattern of nociceptive reflexes evoked from thehuman foot. Neurosci Res. 2002; 37(1):79-82.
[28] 
Haines D. E.: Fundamental neuroscience for basic and clinical applications, Fourth Edition. Philadelphia, PA, USA: Elsevier Saunders 2013; 37-92.
[29] 
Luria, A. R.: High Cerebrum Functions of the Human and their disorders in cases of local damages. Moscow, Russia: Moscow State University 1969; 70( 3): 959-964.
[30] 
Penfield W., Rasmussen T.: The cerebral cortex of man: a clinical study of localization of function. USA: Macmillian 1950; 60: 368-379.
[31] 
Myers T.: Taśmy anatomiczne. Wyd. DPpublishing USA 2014; 79-229.
[32] 
Kułak W., Sobaniec W.: Mechanizmy uszkodzenia i neuroplastyczności mózgu u dzieci. Pediatra - co nowego? red Ewy Otto-Buczkowskiej. Cornetis Wrocław 2007; 19-23.
[33] 
Kułak W., Sobaniec W.: Badania plastyczności mózgu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Neuro Dziec. 2007;16:59.
[34] 
Pilecki W., Kipiński L., Szawrowicz-Pełka T., Kałka D., Masgutova S.: Spectral brain mapping in children with cerebral palsy treated by the Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration method. Journal of the Neurol. Sc. 2013; 333: e537-578.
[35] 
Pilecki W., Masgutowa S., Kowalewska J., Masgutow D., Akhmatova N., Sobieszczanska M., Kalka D.:The impact of rehabilitation carried out using the Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration method in children with cerebral palsy on the results of brain stem auditory potential examinations. Advances in Clinical Experimental Medicine 2012; 21(3), 363–371.
[36] 
Masgutova S., Regner A.: Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej. Wyd. Continuo 2013; 6-20.
[37] 
Akhmatova N., Masgutova, S., Shubina. I., Akhmatov E., Khomenkov V., Sorokina E., Korovkina E., Kostinov M. Immunological Effects of Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration in Children with Recurrent Obstructive Bronchitis 2015; Int J. Neurorehabilitation Eng 2015; 2:3.
[38] 
Masgutova S., Akhmatova S., Kiselevsky M.: Wpływ immunogenny Neurosensomotorycznej Integracji Odruchów wg dr S. Masgutovej (MNRI) u dzieci z nawracającym obturacyjnym zapaleniem oskrzeli. Rosyjski J. Immun2008; V 2 (11), N4, P. 454-463.
[39] 
Akhmatova N., Masgutova S., Lebedinskaya O., Akhmatov E., Shubina I.: Immunological Efficiency of MNRI Program at Treatment of Respiratory Diseases. IMMUNOCOLOMBIA2015 - 11th Congress of the Latin American Association of Immunology - 10o. Congreso de la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología, Medellin, Colombia, 13 Oct - 16 Oct, 2015.
[40] 
Akhmatova N., Masgutova S., Sorokina E., Akhmatow E., Lebałowskaja O.: Influence of Neuro-Sensory-Motor Reflex Integration Technique on Immune Response of Patients with Herpes-Associated Multiforme Erythema MMUNOCOLOMBIA2015 - 11th Congress of the Latin American Association of Immunology - 10o. Congreso de la Asociación Colombiana de Alergia, Asma e Inmunología, Medellin, Colombia, 13 Oct - 16 Oct, 2015.
[41] 
Masgutova S., Sadowska L., Kowalewska J., et al.: Use of a Neurosensorimotor Reflex Integration Program to Improve Reflex Patterns of Children with Down Syndrome. J Neurol Neurosci. 2016; 6:4.
[42] 
Masgutova S., Sadowska L., Kowalewska J., et al.: Use of a Neurosensorimotor Reflex Integration Program to Improve Reflex Patterns of Children with Down Syndrome. J Neurol Sci 2015; 6:4:59.
[43] 
Masgutova S., Akhmatova N., Sadowska L.: Progress with Neurosensorimotor Reflex Integration for Children with Autism Spectrum Disorder. J Neurol Psychol. 2016; 4(2): 14.
[44] 
Masgutova S., Masgutov D.: Reflex Integration Disorder as a New Treatment Paradigm for Children with Autism. In book: Reflexes: Portal to Neurodevelopment and Learning. A Collective Work. Florida, USA: 2015;171-180.
[45] 
Masgutowa S.: Post-Trauma Recovery in Children of Newtown, using MNRI Reflex Integration. J Trauma Stress Disorders Treat 2016; 5: 5.
[46] 
Pilecki W., Kalamarz A., Kalka D., et al.: EEG Mapping shows changes In brainwave spectrum in children with Cerebral Palsy during and after Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration Therapy . [in] Reflexes: Portal to Neurodevelopment and Learning. A collective work. Masgutowa S. [ed], Florida, USA 2015; 107-115.
[47] 
Pilecki W., Masgutova S., Kowalewska J., et al.: The Impact of the MNRI® Program on the Brain Stem Auditory Potential in Children with Cerebral Palsy. In book: Reflexes: Portal to Neurodevelopment and Learning A Collective Work. Florida, USA2015;100-106.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Nowak K
Articles by:Sobaniec P
Articles by:Muzaj H
Articles by:Łotowska JM

PubMed
Articles by:Nowak K
Articles by:Sobaniec P
Articles by:Muzaj H
Articles by:Łotowska JM


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych