Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Porażenie wiotkie kończyn górnych u 6-latka jako manifestacja wyściółczaka anaplastycznego rdzenia kręgowego


Flaccid paralysis of upper limbs in a 6-year-old as a manifestation of anaplastic spinal cord ependymoma
1Oddział Neurologii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich, Chorzów
2 Oddział Neurochirurgii Dziecięcej, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
3 Pracownia Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich, Chorzów

https://doi.org/10.20966/chn.2018.55.431
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 53-57
Full text PDF Porażenie wiotkie kończyn górnych u 6-latka jako manifestacja wyściółczaka
anaplastycznegSTRESZCZENIE
Wstęp: Wyściółczak anaplastyczny rdzenia kręgowego jest niezwykle rzadkim nowotworem, cechującym się szybką progresją i złym rokowaniem. Cel: Przedstawienie rzadkiego obrazu klinicznego wyściółczaka anaplastycznego rdzenia kręgowego. Materiał i metody: Analiza przebiegu klinicznego i badań dodatkowych u 6. letniego chłopca z bólami kręgosłupa, a następnie zaburzeniami ruchomości kończyn górnych, aż do całkowitego ich porażenia. MRI rdzenia kręgowego i głowy uwidoczniło lokalizujące się wewnątrzoponowo i zewnątrzrdzeniowo masy guza od poziomu komory IV do L1. Na podstawie badania histopatologicznego postawiono rozpoznanie wyściółczaka anaplastycznego. Wnioski: Opis pacjenta zwraca uwagę na konieczność zachowania czujności w procesie diagnostycznym pacjentów z objawami początkowo niespecyficznymi i miernie nasilonymi choć potencjalnie mogącymi sugerować istnienie poważnej patologii w zakresie OUN

Słowa kluczowe: wyściółczak anaplastyczny rdzenia, nowotwory rdzenia, porażenie wiotkie kończyn górnych


ABSTRACT
Introduction: Anaplastic spinal cord ependymoma is an extremely rare tumour characterized by rapid progression and poor prognosis. Aim: To present a rare clinical picture of the anaplastic spinal cord ependymoma. Material and methods: The analysis of the clinical course and of additional tests in a 6-year-old boy with back pain, followed by impaired mobility of the upper limbs and, ultimately, their complete paralysis. MRI of the spinal cord and head revealed an intrameningeal and extramedullary tumour mass extending from the level of the fourth ventricle to the L1 level of lumbar spinal cord. Histopathological examination led to a diagnosis of anaplastic ependymoma. Conclusions: The description of the patient points to the necessity of being vigilant in the diagnostic process of patients whose symptoms are initially nonspecific and moderately severe, although they potentially suggest the existence of a serious CNS pathology.h

Key words: anaplastic spinal core ependymoma, spinal cord tumors, flaccid paralysis of upper limbs


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Roszkowski M.: Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego. [w:] Neurologia wieku rozwojowego. Steinborn B. i wsp. [red.], PZWL, Warszawa 2017.
[2] 
Perek D., Roszkowski M.: Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego u dzieci. Diagnostyka i leczenie. Fundacja Neuronet, Warszawa 2006.
[3] 
Duong L.M., McCarthy B.J., McLendon R.E., et al.: Descriptive epidemi-ology of malignant and nonmalignant primary spinal cord, spinal menin-ges, and cauda equina tumors, United States, 2004–2007. Cancer 2012; 118 (17): 4220–4227.
[4] 
Szathmari A., Zerah M., Vinchon M. et. al.: Ependymoma of the spinal cord In children: A Retrospective French Study. World Neurosurg 2019 Mar 12. [Epub ahead of print].
[5] 
Abd-El-Barr M.M., Huang K.T., Moses Z.B.,et al.: Recent advances in intradural spinal tumors. Neuro Oncol 2018; 20(6): 729–742.
[6] 
Sofuoğlu Ö.E., Abdallah A.: Pediatric Spinal Ependymomas. Med Sci Monit 2018; 24: 7072–7089.
[7] 
Chakravorty A., Frydenberg E., Shein T.T., et al.: Multifocal intradural extramedullary anaplastic ependymoma of the spine. J Spine Surg 2017; 3(4): 727–731.
[8] 
Olsen T.K., Gorunova L., Meling T.R., et al.: Genomic characterization of ependymomas reveals 6q loss as the most common aberration. Oncol Rep 2014; 32 (2): 483–490.
[9] 
Liu X., Sun B., Xu Q., et al.: Outcomes in treatment for primary spinal anaplastic ependymomas: a retrospective series of 20 patients. J Neu-rosurg Spine 2013; 19(1): 3–11.
[10] 
Ronthal M.: Bóle szyi i kończyn górnych. [w:] Neurologia w medycynie klinicznej. Bradley W.G., Daroff R.B., Fenichel G.M. et al. [red.], Czelej, Lublin 2006.
[11] 
McCormick P.C, Fetell M.R., Rowland L.P. Guzy rdzenia kręgowego. [w:] Neurologia w praktyce klinicznej. Rowland L.P. [red.], Urban&Partner, Wrocław 2004.
[12] 
Cho JC., Miller A., Kettner NW.: Cervical ependymoma in a male adoles-cent with neck and back pain. J Manipulative Physiol Ther 2009; 32(8): 695–700.
[13] 
Feldman WB., Clark AJ., Safaee M., et al.: Tumor control after surgery for spinal myxopapillary ependymomas: Distinct outcomes in adults versus children (A systematic review) J Neurosurg Spine 2013; 19 (4): 471–476.
[14] 
Chamberlain M.C.: Etoposide for recurrent spinal cord ependymoma. Neurology 2002; 58 (8): 1310–1311.
[15] 
Fakhrai N. Nephytou P., Dieckmann K. et al.: Recurrent spinal ependy-moma showing partial remission under Imatinib. Acta Neurochir 2004; 146 (11): 1255–1258.
[16] 
Kim K.T., Lee C.H., Chung C.K., et al.: Is NF2 a Key Player of the Differen-tially Expressed Gene Between Spinal Cord Ependymoma and Intracra-nial Ependymoma? World Neurosurg 2018; 118: 906–917.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Chyra M
Articles by:Dudzińska M
Articles by:Mandera M
Articles by:Lipka K
Articles by:Boba M

PubMed
Articles by:Chyra M
Articles by:Dudzińska M
Articles by:Mandera M
Articles by:Lipka K
Articles by:Boba M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych