Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Zaburzenia ze spektrum autyzmu i padaczka


Autism spectrum disorders and epilepsy
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

https://doi.org/10.20966/chn.2019.57.445
Neurol Dziec 2019; 28, 57: 11-14
Full text PDF Zaburzenia ze spektrum autyzmu i padaczkaSTRESZCZENIE
Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) i padaczka należą do częstych zaburzeń neurologicznych u dzieci. Częstość ich występowania szacuje się na około 1% populacji. Schorzenia te mogą występować niezależnie lub współwystępować u tej samej osoby, często z towarzyszącymi specyficznymi zaburzeniami neurorozwojowymi oraz niepełnosprawnością intelektualną. Współwystępowanie ASD i padaczki jest dobrze znane w literaturze, a występowanie padaczki w ASD szacuje się, wg różnych autorów od 2,7% do 46%. Związek między ASD i padaczką jest dwukierunkowy: u pacjentów z rozpoznaniem ASD może rozwinąć się padaczka i odwrotnie u pacjentów z napadami padaczkowymi mogą pojawić się cechy autyzmu. Podkreśla się jednak częstsze występowanie padaczki u pacjentów z ASD (13,7%) niż ASD u pacjentów z padaczką (3,4%). Istotnym czynnikiem ryzyka w obu przypadkach jest niepełnosprawność intelektualna. Ryzyko rozwoju padaczki u pacjentów z ASD wynosi wg różnych autorów od 6% do 46%. W ASD nie odnotowano dominującego typu lub zespołu padaczkowego. Jednak większość badaczy wskazuje na najczęstsze występowanie napadów ogniskowych. Ryzyko rozwoju padaczki jest większe u dzieci starszych oraz u pacjentów z niskim ilorazem inteligencji. Z drugiej strony u dzieci z rozpoznaną padaczką może również rozwinąć się ASD, wg danych z piśmiennictwa ryzyko wynosi od 3,4% do 37%, najwyższe u dzieci z wczesnym początkiem i dużą częstością napadów. Większe ryzyko rozwoju ASD istnieje również w różnych zespołach padaczkowych (zespół Westa, zespół Dravet) a także u dzieci z opóźnieniem rozwoju i niepełnosprawnością intelektualną. W wielu pracach wykazano wspólne mechanizmy patofizjologiczne obu tych schorzeń. Obecność padaczki i ASD może być zdeterminowana zmianami strukturalnymi OUN, czynnikami genetycznymi oraz zaburzeniami metabolicznymi, środowiskowymi i okołoporodowymi, które odgrywają istotną rolę w patogenezie zarówno padaczki jak i autyzmu.

Słowa kluczowe: padaczka, autyzm, ASD, niepełnosprawność intelektualna, EEG


ABSTRACT
Autistic spectrum disorders (ADS) and epilepsy are common pediatric neurological disorders. Prevalence of both is estimated at approximately 1% in the population. These two disorders can appear separately or coexist in the same person, often with concomitant specific developmental disorders and intellectual disability. The comorbidity of ASD and epilepsy is well known and the occurrence of epilepsy in ASD ranges, according to various authors, from 2,7%–46%. The relationship between ASD and epilepsy is bidirectional: patients firstly diagnosed with ASD can develop epilepsy, and conversely, children with epileptic seizures can develop autistic symptoms. The recent studies indicate that epilepsy occurrs more frequently in patients with ASD [13,7%] than ASD among patients with epilepsy [3,4%]. The crucial risk factor in both cases is intellectual disability. The risk of developing epilepsy in patients with ASD according to the literature data ranges from 6–46%. ASD studies indicated that there is no dominant type or epilepsy syndrome. However, most scientists indicate that partial seizures are the most commonly reported. The risk of developing epilepsy is greater in the older children and in patients with lower IQ. On the other hand, children firstly diagnosed with epilepsy can also develop ASD; according to published data the risk is from 3,4%–37%, the highest among children with the early onset and with frequent seizures. The higher risk of ASD is also related to other various epileptic syndromes (infantile spasms, Dravet syndrom) and in children with developmental disorders and intellectual disability. In many works, common pathophysiological mechanisms have been shown to underlie both of these diseases Appearance of both could be determined by structural abnormalities in CNS, genetic and environmental factors, metabolic disorders or perinatal injuries.

Key words: epilepsy, autism, ASD, intellectual disability, EEG


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Tuchman R.: What is the relationship between autism spectrum disorders and epilepsy? Semin Pediatr Neurol 2017; 24: 292–300.
[2] 
Pacheva I., Ivanov I., Yordanova R.,. et al.: Epilepsy in Children with Autistic Spectrum Disorder. Children (Basel). 2019; 6: 15.
[3] 
Strasser L., Downes M., Kung J. et al.: Prevalence and risk factors for autism spectrum disorder in epilepsy: a systematic review and metaanalysis. Dev Med Child Neurol 2018; 60: 19–29.
[4] 
Jeste S.S., Tuchman R.: Autism spectrum disorder and epilepsy: two sides of the same coin? J Child Neurol. 2015; 30: 1963–1971.
[5] 
Berg A.T., Plioplys S.: Epilepsy and autism: Is there a special relationship? Epilepsy Behav. 2012; 23: 193–198.
[6] 
Viscidi E.W., Triche E.W., Pescosolido M.F., et al.: Clinical characteristics of children with autism spectrum disorder and co-occuring epilepsy PLoSONE 2013; 8: e67797.
[7] 
Buckley A.W., Holmes G.L.: Epilepsy and autism. Cold Spring Harb Perspect Med. 2016; 6: a022749
[8] 
Matsuo M., Maeda T., Sasaki K.: Frequent association of autism spectrum disorders in patients with childhood onset epilepsy. Brain Dev 2010; 32: 759–763.
[9] 
Thomas S., Hovinga M.E. Rai D., et al.: Brief report: prevalence of cooccuring epilepsy and autism spectrum disorder: the US national survey of children`s health 2011–2012. J Autism Dev Disord., 2017; 47: 224–229.
[10] 
Dworzańska E., Makarewicz A., Koncewicz R., et al.: Zaburzenia neurologiczne w autyzmie. Zdrowie i dobrostan 2015; I: 37–44.
[11] 
Hara H.: Autsim and epilepsy: A retrospective follow-up study. Brain Dev. 2007; 29: 486–490.
[12] 
Amiet C., Gourfinkel-An I., Bouzamondo A., et al.: Epilepsy in autism is associated with intellectual disability and gender: evidence from a metaanalysis. Biol Psychiatry. 2008 Oct 1; 64: 577–582.
[13] 
Zhang W., Baranek G., Boyd B.: Brief Repart: Factors associated with Emergency Department visits for epilepsy among children with autism spectrum disprder. Journal of Autism and Developmental Disorders 2018; 48: 1854–1860.
[14] 
Ko C., Kim N., Kim E..et al.: The effect of epilepsy on autistic symptom severity assessed by the social rsponsiveness scale in children with autism spectrum disorders Behav Brain Funct. 2016; 12: 20.
[15] 
Sansa G., Carlson C., Doyle W., et al.: Medically refractory epilepsy in autism. Epilepsia 2011, 52: 1071–1075.
[16] 
Michalska J., Malendowicz-Major B., Steinborn B.:Obraz czynności bioelektrycznej mózgu w autyźmie dziecięcym Neurol. Dziec. 2019; 57.
[17] 
Spence S.J., Schneider M.T.: The role of epilepsy and epileptiform EEGs in autism spectrum disorders. Pediatr Res. 2009; 65: 599–606.
[18] 
Rossi P.G., Posar A., Parmeggiani A.: Epilepsy in adolescents and young adults with autistic disorder. Brain Dev. 2000; 22: 102–106.
[19] 
Cavazzuti G.B., Cappella L., Nalin A.: Longitudinal-study of epileptiform eeg patterns in normal-children. Epilepsia. 1980; 21: 43–55.
[20] 
Saemundsen E., Ludvigsson P., Rafnsson V.: Risk of autism spectrum disorders after infantile spasms: A population-based study nested in a cohort with seizures in the first year of life. Epilepsia 2008: 49; 1865–1870.
[21] 
Augustyn M.: Autism spectrum disorder: terminology, epidemiology and pathogenesis. Literature review current through 2020. https://www.uptodate.com/contents/autism-spectrum-disorderterminology- epidemiology-and-pathogenesis.
[22] 
Danielsson S., Gillberg C., Billstedt E., et al.: Epilepsy in young adults with autism: a prospective population-based follow-up study of 120 individuals diagnosed in childhood. Epilepsia 2005; 46: 918–923.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Gurda B
Articles by:Malendowicz-Major B
Articles by:Steinborn B

PubMed
Articles by:Gurda B
Articles by:Malendowicz-Major B
Articles by:Steinborn B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych