Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Dysfunkcje narządu przedsionkowego u dzieci


Vestibular Disorders in Children
*Poradnia Audiologiczno –Foniatryczna NZOZ Audiofonika Bielsko- Biała
** Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy im Prof. Jerzego Nofera w Łodzi
*** Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Dermatologii Eksperymentalnej UJ w Krakowie opiekun Prof. Dr. Hab. Radosław Śpiewak

https://doi.org/10.20966/chn.2020.58.457
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 45-56
Full text PDF Dysfunkcje narządu przedsionkowego u dzieciSTRESZCZENIE
Celem pracy jest próba znalezienia zależności pomiędzy uszkodzeniami narządu przedsionkowego u dzieci, a występowaniem objawów w postaci: zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. Zachowanie równowagi wymaga sprawnych odruchów: przedsionkowo –ocznego i przedsionkowo-rdzeniowego. W wieku rozwojowym symptomatologia uszkodzeń błędnika będzie zależała od tego na jakim etapie rozwoju do takiego uszkodzenia dojdzie. Pacjenci z wrodzoną wadą przedsionka z reguły nie uskarżają się na zawroty głowy. Dominującym objawem u nich jest opóźnienie rozwoju sprawności motorycznych, co zazwyczaj nie jest wiązane przez lekarzy z dysfunkcją błędnika. Oczopląs samoistny jako objaw ostrego uszkodzenia przedsionka pojawia się u niemowląt i małych dzieci rzadziej niż u pacjentów starszych. Oczopląs u młodszych dzieci ma w większości przypadków charakter ukryty. Natomiast częstość występowania zawrotów głowy i zaburzeń równowagi u dzieci i młodzieży, w zależności od przyjętych definicji tych objawów, szacuje się na poziomie od 0,4% do 5,7% badanej populacji. Główną przyczyną napadowych zawrotów głowy u dzieci jest migrena i zespoły z nią związane. Sprawność błędnika można szacować próbami: fotela obrotowego, dwukaloryczną, VHIT oraz VEMP. Wszystkie testy przedsionkowe, za wyjątkiem obrotowej, wymagają minimum współpracy ze strony pacjenta. Wniosek: Niezmiernie rzadko udaje się potwierdzić, że objaw określany przez dziecko jako zawrót głowy jest spowodowany trwałym uszkodzeniem błędnika.

Słowa kluczowe: uszkodzenie przedsionka, zawroty głowy, dzieci, oczopląs, VHIT


ABSTRACT
The aim of the article is an attempt to find a parallel relationship between injuries of the congenital inner ear (vestibular) disorder in children and the occurrence of symptoms in the form of dizziness and vertigo. Balance requires efficient reflexes: vestibule- ocular reflex and vestibule-spinal reflex. At developmental age the symptomatology of vestibular damage depends on the stage of development at which such damage occurs. Patients with congenital vestibular disorder usually do not report any dizziness. Their dominant symptom is manifested in delayed motor skills development which is usually not associated by the doctors with vestibular disorder. Spontaneous nystagmus as a symptom of acute vestibular damage occurs less frequently in infants and young children than in older patients. Nystagmus in younger children, in most cases, is latent. However, the incidence of dizziness and vertigo in children and adolescents, depending on the adopted definitions of these symptoms, is estimated at 0.4% to 5.7% of the studied population. The main cause of paroxysmal dizziness and vertigo in children is migraine associated symptoms (MAS). The vestibule’s functional efficiency can be estimated with the following tests: Damped rotational chair test, Caloric nystagmus test, VHIT- Video Head Impulse Test, and VEMP – Vestibular Evoked Myogenic Potentials test. All the vestibular tests, with the exception of rotational test, require minimum cooperation from the patient. In extremely rare cases it is possible to confirm that the symptom described by the child as dizziness is caused by permanent vestibular disorder.

Key words: vestibular disorders, vertigo, dizziness, children, nystagmus, Video Head Impulse Test- VHIT


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Cumberworth V.E., Patel N.N., Rogers W., et al.: The maturation of balance in children. J Laryngol Otol., 2007; 121: 449-454.
[2] 
Flourens P.: Expèriencesur les canaux semi-circulaires des mammifère. Mew Acad Roy Sci, Publièdans Flourens,1842; 9: 466-477.
[3] 
Ewald J.R.: Physiologishe Untersuchungenüberdans Endorgandes N. Octavus, Ergmann Wiesbaden 1892.
[4] 
Magnus R.: Körperstellung. Julius Springer, Berlin 1924.
[5] 
Andrè-Thomas A.H.: Dargassies S-A Etudes Neurologiques surle Nuveau –Nèet Jeune Nourrisson. Masson & Cia, Paris 1952.
[6] 
Cohen B.,: Suzuki J.: Eye movements induced by ampullary nerve stimulation, Am J Phisiol 1963; 204: 347-351.
[7] 
Twitchell T.E.: Attitudinal reflexes. J Am Physiol 1965; 45: 411-518.
[8] 
Kaga K., Suzuki J., Marsh R.R., et al.: Influence of labyrinthine hypo activity on gross motor development in infants. Ann N Y Acad Sci. 1981; 374: 412-420..
[9] 
Ayres A.J.: Integration of sensation and learning disability., Kyodo Isho Shuppansha, Tokyo 1978.
[10] 
Rapin I.: Hypoactive labyrinths and motor development Clin Pediatr (Phila) 1974; 13: 922-937.
[11] 
Kaga K.: Vestibular compensation in infants and children with congenital and acquired vestibular loss in both ears. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1999; 20: 215-224.
[12] 
Ito M.: Blueprint of the brain. Chuo Koron, Tokyo 1980.
[13] 
Kaga K.: Vertigo and Balance Disorders in Children. Springer Japan, 2014.
[14] 
Rine R.M., Wiener-Vacher S.: Evaluation and treatment of vestibular dysfunction in children. Neurorehab 2013; 32: 507-518.
[15] 
Lacroix E., Edwards MG., De Volder M., et al.: Neuropsychological profiles in Children with vestibular loss. J Vest Res 2020; 30: 25-33.
[16] 
Penix K., Swanson M.W., De Carlo D.K.: Nystagmus in pediatric patients: interventions and patient-focused perspectives. Clin Ophthalmol 2015; 9: 1527–1536.
[17] 
O’Reilly R.C., Morlet T., Nicholas B.D., et al.: Prevalence of vestibular and balance disorders in children. Otol Neurotol 2010; 31: 1441-1444.
[18] 
Okumura T., Imai T., Higashi-Shingai K., et al.: Paroxysmal vertigo with nystagmus in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2016; 88: 89-93.
[19] 
Zhou G., Goutos C., Lipson S., et al.: Clinical significance of spontaneous nystagmus in pediatric patients. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2018; 111: 103-107.
[20] 
Furman J.M., Goldstein A.: Vertigo. [in:] Swaiman’s Pediatric Neurology (Sixth Edition), Elsevier,2017.
[21] 
Humphriss R,L., Hall A.J.: Dizziness in 10 year old children: an epidemiological study. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2011; 75: 395-400.
[22] 
Li C.M., Hoffman H.J., Ward B.K., et al.: Epidemiology of Dizziness and Balance Problems in Children in the United States: A Population- Based Study. J Pediatr 2016; 171: 240-247.
[23] 
International Headache Society Classification Subcommittee. The international classification of headache disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia. 2013; 3: 629-808.
[24] 
Basser L.S.: Benign Paroxysmal Vertigo of Childhood. Brain 1964; 87: 141-152.
[25] 
Snyder L.H.: Paroxysmal Torticollis in Infancy. Am. Dis. Child 1969; 117: 458- 460.
[26] 
Brodsky J., Kaurac K., Shoshany T., et al.: Benign paroxysmal migraine variants of infancy and childhood: Transitions and clinical features. Eur J Pediatr Neurol 2018; 22: 667-673.
[27] 
Lempert T., Olesen J., Furman J., et al.: Vestibular migraine: diagnostic criteria. J Vestib Res 2012; 22: 167-172.
[28] 
Lee J.D., Kim C.H., Hong S.M., et al.: Prevalence of vestibular and balance disorders in children and adolescents according to age: A multi-center study. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2017; 94: 36-39.
[29] 
Śpiewak P.: Zawroty głowy u dzieci. Epidemiologia, symptomatologia i diagnostyka. XXI Dni Otolaryngologii Dziecięcej. Poznań 9-11 Maj 2019.
[30] 
Hain T.C.: VHIT test. April 27 2020. Address: https://www.dizziness-and balance.com/testing/VHIT/vhit.html.
[31] 
Pavlou M., Whitney S.L., Alkathiry A.A., et al.: Visually Induced Dizziness in Children and Validation of the Pediatric Visually Induced Dizziness Questionnaire. Front Neurol 2017; 8: 656..
[32] 
Staab J.P., Eckhardt-Hennb A., Horiic A., et al.: Diagnostic criteria for persistent postural-perceptual dizziness (PPPD): Consensus document of the committee for the Classification of Vestibular Disorders of the Barany Society. J Vest Res 2017; 27: 191–208.
[33] 
Dai M., Cohen B., Cho C., et al.: Treatment of the Mal de Debarquement Syndrome: A 1-Year Follow-up. Front Neurol. 2017; 8: 175.
[34] 
Orendorz -Frączkowska K., Kubacka M.: Rozwój kontroli posturalnej u dzieci zdrowych od 6 do 17 roku życia. Część I Ocena kontroli posturalnej w teście badania klinicznego interakcji sensorycznej w równowadze( mCTSIB) u dzieci w wieku 6- 7 lat. Otolaryngol Pol 2020; 74: 29-35.
[35] 
Janczewski G., Bień S.,: Testy cieplne [w:] Otoneurologia T. I Janczewski G. [ed.] BEL CORP, Warszawa 1998.
[36] 
Hole J., Reilly K.T., Nash S., et al.: Caloric Vestibular Stimulation Reduces the Directional Bias in Representational Neglect. Brain Sci 2020; 10: 326.
[37] 
Śpiewak P.: Zastosowanie testu VHIT w ambulatoryjnej diagnostyce klinicznej – doświadczania własne. Otorynolaryngologia- XIV Konferencja Naukowo Szkoleniowa, oraz IX Konferencja Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego, Łódź 2-3 Marca 2017.
[38] 
Fife T.D., Colebatch J.G., Kerber K.A, et al.: Practice guideline: Cervical and ocular vestibular evoked myogenic potential testing: Report of the Guideline Development, Dissemination, and Implementation Subcommittee of the American Academy of Neurology. Bailliers Clin Neurol 2017; 89: 2288-2296.
[39] 
Martens S., Dhooge I., Dhondt C., et al.: Vestibular Infant Screening – Flanders: The implementation of a standard vestibular screening protocol for hearing -impaired children in Flanders. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2019; 120: 196-201.
[40] 
Piña-Garza E.J., James K.C,: Vertigo. [in:] Fenichel’s Clinical Pediatric Neurology. A Signs and Symptoms Approach. (Eight edition) Elsevier 2019.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Śpiewak P
Articles by:Zamysłowska-Szmytke E
Articles by:Śpiewak M

PubMed
Articles by:Śpiewak P
Articles by:Zamysłowska-Szmytke E
Articles by:Śpiewak M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych