Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Hypertonia Assessment Tool – użyteczne narzędzie do różnicowania wygórowanego napięcia mięśniowego u pacjentów pediatrycznych


Hypertonia Assessment Tool – useful tool for assessing muscle tone in pediatric patien ts
*Oddział Fizjoterapii, Wydział Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
** Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

https://doi.org/10.20966/chn.2020.58.458
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 57-63
Full text PDF Hypertonia Assessment Tool – użyteczne narzędzie do różnicowania
wygórowanego napięciaSTRESZCZENIE
Hypertonia Assessment Tool (HAT) stanowi użyteczne narzędzie do oceny i klasyfikacji wygórowanego napięcia mięśniowego, i może być stosowane podczas badania pacjentów pediatrycznych z zaburzeniami neurologicznymi. Prawidłowa ocena rodzaju hipertonii (dystonia, spastyczność, sztywność) jest kluczowa w doborze odpowiedniego leczenia i ustalania programu rehabilitacji. Celem pracy było omówienie praktycznego wykorzystania narzędzia HAT u pacjentów pediatrycznych oraz dokonanie przeglądu piśmiennictwa badań wykorzystujących to narzędzie do oceny napięcia mięśniowego. Przegląd piśmiennictwa przeprowadzono zgodnie z rekomendacjami PRISMA przeszukując medyczną bazę danych Pubmed. Uwzględniono jedynie publikacje anglojęzyczne. Zidentyfikowano 5 publikacji spełniających powyższe kryteria, oraz jeden komentarz. Autorzy włączonych badań sugerują, że HAT jest przydatne do wykrywania sztywności i spastyczności, natomiast przy dystonii zaleca się dokładniejszą analizę i modyfikację użycia tego narzędzia. HAT charakteryzuje się dobrą wiarygodnością i trafnością w identyfikacji spastyczności i braku sztywności, a także umiarkowaną dokładności rozpoznawczą w przypadku dystonii. Przedstawiony artykuł przedstawia tłumaczenie własne kwestionariusza wykorzystywanego podczas badania hipertonii oraz opis konstrukcji i zalet narzędzia. Zaleca się wykorzystywanie narzędzia HAT do oceny rodzaju podwyższonego napięcia mięśniowego u pacjentów pediatrycznych z zaburzeniami neurologicznymi.

Słowa kluczowe: hipertonia, mózgowe porażenie dziecięce, spastyczność, dystonia, sztywność, Hypertonia Assessment Tool.


ABSTRACT
The Hypertonia Assessment Tool (HAT) as a tool to assess excessive muscle tone should be an important part of the neurological examination. The correct classification of the type of hypertonia (dystonia, spasticity, rigidity) is used to adjust the appropriate treatment and to establish rehabilitation goals. The aim of the study was to discuss the practical use of the tool for assessing muscle tone in paediatric patients and to review the existing literature on HAT. Literature review was performed according to PRISMA recommendations by searching the Pubmed database. Only English-language publications were taken into account. Five articles meeting the above criteria and one commentary were identified. It was suggested that HAT is useful for the detection of rigidity and spasticity, while for dystonia it is recommended to analyze and modify this tool more thoroughly. HAT presented good reliability and validity in identification of spasticity and lack of rigidity as well as moderate results in case of dystonia. The article presents translation of HAT assessment and description of the advantages of the tool. HAT is recommended to assess the type of hypertonia in pediatric patients with neurological disorders.

Key words: hypertonia, cerebral palsy, spasticity, dystonia, rigidity, Hypertonia Assessment Tool.


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Sanger T.D.; Delgado M.R.; Gaebler-Spira D., et al.: Classification and Definition of Disorders Causing Hypertonia in Childhood. Pediatrics 2003; 111: 89-97.
[2] 
Pavone L., Burton J., Gaebler-Spira D.: Dystonia in Childhood: Clinical and Objective Measures and Functional Implications. J Child Neurol 2013; 28: 340-350.
[3] 
Moher D., Liberati A., Tetzlaff J., et al.: Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. BMJ 2009; 21: 339.
[4] 
Jethwa A., Mink J., Macarthur C., et al.: Development of the Hypertonia Assessment Tool (HAT): a discriminative tool for hypertonia in children 2009. Dev Med Child Neurol 2010; 52: 83-87.
[5] 
Knights S., Datoo N., Kawamura A., et al.: Further Evaluation of the Scoring, Reliability, and Validity of the Hypertonia Assessment Tool (HAT). J Child Neurol 2014; 29: 500-504.
[6] 
Marsico P., Frontzek-Weps V., Balzer J., et al.: Hypertonia Assessment Tool: Reliability and Validity in Children With Neuromotor Disorders. J Child Neurol 2017; 32: 132-138.
[7] 
Rice J., Skuza P., Baker F., et al.: Identification and measurement of dystonia in cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2017; 59: 1249-1255.
[8] 
Hart A.R., Sharma R., Rittey C.D., et al.: Neonatal hypertonia - a diagnostic challenge. Dev Med Child Neurol 2015; 57: 600-610.
[9] 
Sanger T.D.: Use of Surface Electromyography (EMG) in the Diagnosis of Childhood Hypertonia: A Pilot Study. J Child Neurol 2008; 23: 644-648.
[10] 
Lumsden D.E., Cadwgan J.: Fifteen-minute consultation: A clinical Approach to the management of the child with hypertonia. Arch Dis Child Educ Pract Ed 2020; 105: 276-281.
[11] 
World Health Organisation: International classification of functioning, disability and health: ICF Short version. Geneva, Switzerland 2001.
[12] 
Evans S. H., Cameron M. W., Burton J.M.: Hypertonia. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care 2017; 47: 161-166.
[13] 
Dy R., Roge D.: Medical Updates in Management of hypertonia. Phys Med Rehabil Clin N Am 2020; 31: 57-68.
[14] 
Dudek J., Chuchla M., Snela S., et al.: Zmiany wzorca chodu dzieci z mózgowym porażeniem. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego 2009; 3: 317-332.
[15] 
Nahm N.J., Graham H.K., Gormley Jr M.E., et al.: Management of hypertonia in cerebral palsy. Curr Opin Pediatr 2018; 30: 57-64.
[16] 
Sanger T.D.: Hypertonia in children: how and when to treat. Curr Treat Options Neurol 2005; 7: 427-439.
[17] 
Park T.S., Joh S., Walter D.M., et al.: Selective Dorsal Rhizotomy for the Treatment of Spastic Hemiplegic Cerebral Palsy. Cureus. 2020; 12: e9605.
[18] 
Park T.S., Joh S., Walter D.M., et al.: Selective Dorsal Rhizotomy for the Treatment of Spastic Triplegic Cerebral Palsy. Cureus. 2020; 12: e9204.
[19] 
Abbott R.: The selective dorsal rhizotomy technique for spasticity in 2020: a review. Childs Nerv Syst 2020; 36: 1895-1905.
[20] 
Ayala L., Winter S., Byrne R., et al.: Assessments and Interventions for Spasticity in Infants With or at High Risk for Cerebral Palsy: A Systematic Review. Pediatr Neurol. 2020; S0887-8994(20)30349-0.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Ferenstein M
Articles by:Piotrowski TA
Articles by:Stańczyk MJ
Articles by:Tekień E
Articles by:Gąsior JS

PubMed
Articles by:Ferenstein M
Articles by:Piotrowski TA
Articles by:Stańczyk MJ
Articles by:Tekień E
Articles by:Gąsior JS


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych