Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Wybrane rzadkie przyczyny udaru mózgu u dzieci i młodzieży


Selected rare causes of stroke in children and adolescents
*Klinika Neurologii Rozwojowej, Katedra Neurologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
** Katedra i Klinika Neurologii Dziecięcej, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

https://doi.org/10.20966/chn.2020.58.460
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 71-75
Full text PDF Wybrane rzadkie przyczyny udaru mózgu u dzieci i młodzieżySTRESZCZENIE
Udar mózgu (ang. AIS, arterial ischemic stroke) w populacji dzieci i młodzieży występuje z częstością około 3 nowych zachorowań na 100 000 dzieci w ciągu roku; częściej pojawia się w okresie noworodkowym, a kolejno- w wieku adolescencji. Czynniki predysponujące do wystąpienia udaru dziecięcego są inne niż w populacji pacjentów dorosłych, a jednocześnie bardzo złożone. Aktualnie wśród najistotniejszych czynników ryzyka AIS u dzieci, z uwagi na częstość występowania, wyróżnia się arteriopatie naczyń mózgowych, wrodzone i nabyte choroby serca oraz stany sprzyjające zakrzepicy. Obraz kliniczny zależy od lokalizacji ogniska udarowego, a także od wieku pacjenta. Większość udarów dziecięcych lokalizuje się w zakresie przedniego kręgu unaczynienia mózgowia, wobec czego w obrazie klinicznym ostrej fazy choroby dominują porażenia i niedowłady kończyn oraz nerwów czaszkowych, a także afazja. U noworodków i niemowląt objawy często są niespecyficzne. Większość dzieci po przebyciu udaru mózgu prezentuje trwałe następstwa, zwłaszcza niedowłady, zaburzenia mowy o typie afazji oraz padaczkę pourazową. W diagnostyce różnicowej ostrego niedokrwienia mózgu u dzieci należy jednak uwzględnić także przyczyny rzadko występujące, zwłaszcza, jeśli ich rozpoznanie daje możliwość leczenia i uniknięcia nawrotów udaru. Autorki przedstawiają opis wybranych rzadkich schorzeń, w przebiegu których występują udary niedokrwienne mózgu w populacji pediatrycznej.

Słowa kluczowe: udar mózgu, etiologia, czynniki ryzyka, choroby rzadkie, dzieci, młodzież


ABSTRACT
Arterial ischemic stroke (AIS) in the population of children and adolescents occurs with the frequency of about 3 new cases per 100,000 children per year; it appears more often in the neonatal period, and then - in adolescence. The factors that predispose to childhood stroke are different from that of the adult population, yet very complex. Currently, the most important risk factors for AIS, due to their frequency, include arteriopathies of cerebral vessels, congenital and acquired heart diseases and thrombophilia. The clinical presentation of stroke in children depends on the location and size of ischemic focus as well as on the age of patient. Most cases of pediatric stroke come from the anterior part of brain arterial vasculature so clinical symptoms at stroke onset are paresis or paralysis of extremities and cranial nerves and aphasia. In newborns and infants the stroke symptoms are non-specific. Most children who underwent ischemic stroke present persistent outcomes, most commonly- hemiparesis, aphasia and post-stroke epilepsy. In the differential diagnosis of acute cerebral ischemia in children, however, rare causes should also be considered, especially if their diagnosis enables treatment and avoiding recurrence of stroke. The authors present selected rare diseases in the course of which ischemic strokes occur in the pediatric population.

Key words: stroke, etiology, risk factors, rare diseases, children, adolescents


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Felling R.J., Sun L.R., Maxwell E.C., et al.: Pediatric arterial ischemic stroke: Epidemiology, risk factors, and management. Blood Cells Mol Dis, 2017; 67: 23-33.
[2] 
Balabanov R., Dore-Duffy R.: Vasculitides of the nervous system [w:] Antel A., Hartung H., VincentA. (red.) Clinical neuroimmunology. Oxford University Press, Oxford, 2005; 381-399.
[3] 
Parapia L.A., Jackson C.: Ehlers- Danlos syndrome- a historical review. BJHaem, 2008; 1: 32-35.
[4] 
Castori M., Comerota F., CellettiC., et al.: Natural history and manifestations of the hypermobility type Ehlers- Danlos syndrome: a pilot study on patients. Am J Med Genet, 2010; 152A: 556-564.
[5] 
Castori M., Voermans N.C.: Neurological manifestations of Ehlers- Danlos syndrome: A review. Iran J Neurol,2014; 13: 190.
[6] 
Tinkle B., Castori A., Berglund B., et al.: Hypermobile Ehlers-Danlos Syndrome (a.k.a. Ehlers-Danlos Syndrome Type III and Ehlers-Danlos Syndrome Hypermobility type): Clinical Description and natural history. Am J Med Genet, 2017; 175C: 48-69.
[7] 
Surtees R., Kirkham F.J.:Inborn metabolic disease and acute focal neurology. [w:] Stroke and cerebrovascular disease in childhood. V. Ganesan, F. Kirkham [red.]. Mac Keith Press, 2011.
[8] 
Abu-Amero K.K., Al- Dhataan H., Hellani A., et al.: Patient with typical clinical features of mitochondrial encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes (MELAS) but without an obvious genetic cause: a case report. J Med Case Report, 2009; 3: 77.
[9] 
Modrzejewska M.: Zmiany oczne w przebiegu zespołu MELAS. Klinika Oczna, 2016: 118.
[10] 
Kirkham F.J., Dlamini N.: Genetically determined vasculopathies and stroke syndroms without neurocutaneous sigmate. [w:] Stroke and cerebrovascular disease in childhood. V. Ganesan, F. Kirkham [red.]. Mac Keith Press, 2011.
[11] 
Hartley J. ,Westmacott R., Decker J., et al.: Childhood -onset CADASIL: clinical imaging and neurocognitive features. J Child Neurol, 2010; 25: 623-627.
[12] 
Kirkham F.J.: Inflammatory vasculopathies. [w:] Stroke and cerebrovascular disease in childhood. V. Ganesan, F. Kirkham [red.]. Mac Keith Press, 2011.
[13] 
Kim H.J., Suh D.C., Kim J.K., et al.: Correlation of neurological manifestations of Takayasu’s arteritis with cerebral angiographic findings. Clin Imaging,2005; 29: 79-85.
[14] 
Johnston S.L., Lock R.J., Gompels M.M.: Takayasu arteritis: a review. J Clin Pathol, 2002; 55: 481-486.
[15] 
McCulloch M., Andronikou S., Goddard S., et.al.: Angiographic features of 26 children with Takayasu’s arteritis. Pediatr Radiol, 2003; 33: 230-235.
[16] 
Ries M., Gupta S, Moore D.F. ,et al.:Pediatric Fabry disease. Pediatrics, 2005; 115: 344-355.
[17] 
Kargiotis O., Psychogios K., Safouris A., et al.: Intravenous Thrombolysis for Acute Ischemic Stroke in Fabry Disease. Neurologist, 2019; 24:146- 149.
[18] 
Reisin R.C., Rozenfeld P., Bonardo P. Fabry disease patients have an increased risk of stroke in the COVID-19 ERA. A hypothesis. Med. Hypotheses, 2020; 144: 110228.
[19] 
Fersirgaton E., Moffett B.S.: Kawasaki disease. A review. J Pediatr. Health Care, 2001; 25: 379-387.
[20] 
Hedrich Ch., Schnabel A.: Kawasaki disease. Fronti Pediatr, 2018; 6: 1-10.
[21] 
Sabatier I., Chabrier S., Brun A., et al.: Stroke by carotid artery complete occlusion in Kawasaki disease: Case report and review of literature. Pediatr Neurol, 2013; 49:469–473.
[22] 
Yeom J.S.,Cho J.Y., Woo H.-O.: Understanding the importance of cerebrovascular involvement in Kawasaki disease. Korean J Pediatr, 2019; 62: 334-339.
[23] 
Diez S.M., Tacke C.E., de Groot E.et al.: Extracardial Vasculopathy After Kawasaki Disease: A Long Term Follow- up Study. J Am Heart Assoc, 2016; 5: e003414.
[24] 
Louis R., Levy-Erez D., Cahill A.M. et al.: Imaging studies in pediatric fibromuscular dysplasia(FMD): A single center experience. Pediatr Nefrol, 2018; 3: 1593-1599.
[25] 
Bolognese M., Griebe M., Foerster A., et al.: Thrombolytic stroke treatment of a 12-year-old girl with intracranial fibromuscular dysplasia. Case Rep Neurol, 2011; 3: 210-213.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Pilarska E
Articles by:Kopyta I

PubMed
Articles by:Pilarska E
Articles by:Kopyta I


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych