Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Wpływ muzyki Mozarta na stan pacjentów pediatrycznych z padaczką - przegląd piśmiennictwa


The influence of Mozart’s music on the condition of pediatric patients with epilepsy - a literature review
*Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
** Wydział Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
*** Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

https://doi.org/10.20966/chn.2020.58.462
Neurol Dziec 2020; 29, 58: 79-85
Full text PDF Wpływ muzyki Mozarta na stan pacjentów pediatrycznych z padaczką -
przegląd piśmiennictwaSTRESZCZENIE
Wstęp: Muzykoterapia wykorzystuje muzykę i/lub jej elementy w celu poprawy stanu klinicznego pacjentów z różnymi schorzeniami. Wyniki wielu badań wykazują korzystny wpływ muzykoterapii na stan pacjentów neurologicznych, m.in. pacjentów z chorobą Parkinsona, demencją starczą, zaburzeniami snu czy padaczką. Eksperymenty wykazały, że najlepszy wpływ na aktywność mózgu ma muzyka Mozarta. Wpływ muzyki tego kompozytora na różne dolegliwości został nazwany „Efektem Mozarta”. Celem pracy jest ocena wpływu muzyki Mozarta na stan kliniczny pacjentów pediatrycznych z padaczką na podstawie przeglądu piśmiennictwa. Materiał i metody: Przegląd piśmiennictwa przeprowadzono zgodnie z rekomendacjami PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Dokonano przeglądu medycznej bazy danych Pubmed, używając słów/zwrotów kluczowych: dziecko, padaczka, „efekt Mozarta”, muzykoterapia. Wyniki: Od roku 2010 do 2018 zidentyfikowano 97 publikacji spełniających wstępne kryteria włączenia, z których wybrano 7 do szczegółowej analizy. Wnioski: We wszystkich badaniach wykazano zmniejszenie liczby napadów padaczkowych u badanych pacjentów. Autorzy włączonych badań zasugerowali mechanizmy działania muzyki Mozarta obejmujące m.in. zwiększenie poziomu dopaminy w śródmózgowiu oraz wzrost aktywności układu przywspółczulnego. Muzyka Mozarta może stanowić dodatkową, wspomagającą formę terapii u pacjentów pediatrycznych z padaczką.

Słowa kluczowe: padaczka, efekt Mozarta, muzykoterapia


ABSTRACT
Background: Music therapy uses music and/or its elements improve the clinical condition of patients with various diseases. The results of many studies showed a beneficial effect of music therapy on the condition of neurological patients, including patients with Parkinson’s disease, dementia, sleep disorders or epilepsy. Experiments have shown that the Mozart’s music has beneficial influence on brain activity. The influence of the composer’s music on various ailments was called the „Mozart effect”. The aim of this study was to assess the influence of Mozart’s music on the clinical condition of pediatric patients with epilepsy based on a literature review. Material and Methods: The literature review was conducted in accordance with Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses recommendations. Pubmed medical database was reviewed using the keywords/phrases: child, epilepsy, Mozart effect, music therapy. Results: During the period from 2010 to 2018, 97 publications have been screened, of which 7 were selected for detailed analysis. Conclusions: All studies showed a decrease in number of epileptic seizures in the examined patients. The authors of the included studies suggested the mechanisms of Mozart’s music therapy, including an increase in dopamine levels and an increase in parasympathetic activity. Mozart’s music can be an additional, supportive form of therapy in pediatric patients with epilepsy.

Key words: epilepsy, Mozart effect, music therapy.


PIŚMIENNICTWO
[1] 
1. Zatorre R., McGill J.: Music, the food of neuroscience? Nature 2005; 434: 312-315.
[2] 
Lahiri N., Duncan JS.: The Mozart effect: encore. Epilepsy Behav 2007; 11: 152-153.
[3] 
Rauscher F.H., Shaw G.L., Ky K.N.: Music and spatial task performance. Nature 1993; 365: 611.
[4] 
Hughes J.R.: The Mozart Effect. Epilepsy Behav 2001; 2: 396-417.
[5] 
Bernatzky G., Bernatzky P., Hesse H.P., et al.: Stimulating music increases motor coordination in patients afflicted with Morbus Parkinson. Neurosci Lett 2004; 361: 4-8
[6] 
Harmat L., Takács J., Bódizs R.: Music improves sleep quality in students. J Adv Nurs 2008; 62: 327-335.
[7] 
Molnar-Szakacs I., Overy K.: Music and mirror neurons: from motion to ‚e’motion. Soc Cogn Affect Neurosci 2006; 1: 235-241.
[8] 
Jenkins J.S.: The Mozart effect. J R Soc Med 2001; 94(4): 170-172.
[9] 
Hughes J.R., Daaboul Y., Fino J.J., et al.: The “Mozart effect” on epileptiform activity. Clin Electroencephalogr 1998; 29: 109-119.
[10] 
Fisher R.S., Acevedo C., Arzimanoglou A., et al.: ILAE official report: a practical clinical definition of epilepsy. Epilepsia 2014; 55: 475-482.
[11] 
Saxena S., Li S.: Defeating epilepsy: A global public health commitment. Epilepsia 2017; 2: 153-155.
[12] 
Megiddo I., Colson A., Chisholm D., et al.: Health and economic benefits of public financing of epilepsy treatment in India: An agent-based simulation model. Epilepsia 2016; 57(3): 464-474.
[13] 
Institute of Medicine (US) Committee on the Public Health Dimensions of the Epilepsies; England MJ, Liverman CT, Schultz AM, et al., editors. Epilepsy Across the Spectrum: Promoting Health and Understanding. Washington (DC): National Academies Press (US); 2012.
[14] 
Dastgheib S.S., Layegh P., Sadeghi R., et al. The effects of Mozart’s music on interictal activity in epileptic patients: systematic review and meta-analysis of the literature. Curr Neurol Neurosci Rep 2014; 14(1): 420.
[15] 
Guerrini R.: Epilepsy in children. Lancet 2006; 367: 499-524.
[16] 
Dalic L., Cook M.J.: Managing drug-resistant epilepsy: challenges and solutions. Neuropsychiatr Dis Treat 2016; 12: 2605-2616.
[17] 
Coppola G., Operto F.F., Caprio F., et al.: Mozart’s music in children with drug-refractory epileptic encephalopathies: Comparison of two protocols. Epilepsy Behav 2018; 78: 100-103.
[18] 
Liberati A., Altman D.G., Tetzlaff J., et al.: The PRISMA Statement for Reporting Systematic Reviews and Meta-Analyses of Studies That Evaluate Health Care Interventions: Explanation and Elaboration. PLoS Med 2009; 21: 6(7).
[19] 
Lin L.C., Lee W.T., Wu H.C., et al.: The long-term effect of listening to Mozart K.448 decreases epileptiform discharges in children with epilepsy. Epilepsy Behav 2011; 21(4): 420-424.
[20] 
Lin L.C., Lee W.T., Wang C.H., et al.: Mozart K.448 acts as a potential add-on therapy in children with refractory epilepsy. Epilepsy Behav 2011; 20(3): 490-493.
[21] 
Lin L.C., Lee W.T., Wei R.C., et al.: Mozart K.545 mimics Mozart K.448 in reducing epileptiform discharges in epileptic children. Evid Based Complement Alternat Med. 2012; 2012: 607517.
[22] 
Lin L.C., Chiang C.T., Lee M.W., et al.: Parasympathetic activation is involved in reducing epileptiform discharges when listening to Mozart music. Clin Neurophysiol 2013; 124(8): 1528-1535.
[23] 
Lin L.C., Ouyang C.S., Chiang C.T., et al. Early evaluation of the therapeutic effectiveness in children with epilepsy by quantitative EEG: A model of Mozart K. 448 listening—A preliminary study. Epilepsy Res 2014; 108(8): 1417-1426.
[24] 
Lin L.C., Lee W.T., Wei H.C., et al.: Mozart K.448 listening decreased seizure recurrence and epileptiform discharges in children with first unprovoked seizures: A randomized controlled study. BMC Complement Altern Med 2014; 14: 17.
[25] 
Grylls E., Kinsky M., Baggott A., et al.: Study of the Mozart effect in children with epileptic electroencephalograms. Seizure 2018; 59: 77-81.
[26] 
Lin L.C., Yang R.C.: Mozart’s music in children with epilepsy. Transl Pediatr 2015; 4(4): 323-326.
[27] 
Sesso G., Sicca F.: Safe and sound: Meta-analyzing the Mozart effect on epilepsy. Clin Neurophysiol 2020; 131(7): 1610-1620.
[28] 
Rafiee M., Patel K., Groppe D.M., et al.: Daily listening to Mozart reduces seizures in individuals with epilepsy: A randomized control study. Epilepsia Open. 2020; 5(2): 285-294.
Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Osowska K
Articles by:Makowska M
Articles by:Gąsior JS

PubMed
Articles by:Osowska K
Articles by:Makowska M
Articles by:Gąsior JS


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych