Vol. 29/2020 Issue 58
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Wpływ muzyki Mozarta na stan pacjentów pediatrycznych z padaczką - przegląd piśmiennictwa


The influence of Mozart’s music on the condition of pediatric patients with epilepsy - a literature review
*Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
** Wydział Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
*** Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Neurol Dziec 2020; 29, 58: 79-85
Full text PDF Wpływ muzyki Mozarta na stan pacjentów pediatrycznych z padaczką -
przegląd piśmiennictwaSTRESZCZENIE
Wstęp: Muzykoterapia wykorzystuje muzykę i/lub jej elementy w celu poprawy stanu klinicznego pacjentów z różnymi schorzeniami. Wyniki wielu badań wykazują korzystny wpływ muzykoterapii na stan pacjentów neurologicznych, m.in. pacjentów z chorobą Parkinsona, demencją starczą, zaburzeniami snu czy padaczką. Eksperymenty wykazały, że najlepszy wpływ na aktywność mózgu ma muzyka Mozarta. Wpływ muzyki tego kompozytora na różne dolegliwości został nazwany „Efektem Mozarta”. Celem pracy jest ocena wpływu muzyki Mozarta na stan kliniczny pacjentów pediatrycznych z padaczką na podstawie przeglądu piśmiennictwa. Materiał i metody: Przegląd piśmiennictwa przeprowadzono zgodnie z rekomendacjami PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Dokonano przeglądu medycznej bazy danych Pubmed, używając słów/zwrotów kluczowych: dziecko, padaczka, „efekt Mozarta”, muzykoterapia. Wyniki: Od roku 2010 do 2018 zidentyfikowano 97 publikacji spełniających wstępne kryteria włączenia, z których wybrano 7 do szczegółowej analizy. Wnioski: We wszystkich badaniach wykazano zmniejszenie liczby napadów padaczkowych u badanych pacjentów. Autorzy włączonych badań zasugerowali mechanizmy działania muzyki Mozarta obejmujące m.in. zwiększenie poziomu dopaminy w śródmózgowiu oraz wzrost aktywności układu przywspółczulnego. Muzyka Mozarta może stanowić dodatkową, wspomagającą formę terapii u pacjentów pediatrycznych z padaczką.

Słowa kluczowe: padaczka, efekt Mozarta, muzykoterapia


ABSTRACT
Background: Music therapy uses music and/or its elements improve the clinical condition of patients with various diseases. The results of many studies showed a beneficial effect of music therapy on the condition of neurological patients, including patients with Parkinson’s disease, dementia, sleep disorders or epilepsy. Experiments have shown that the Mozart’s music has beneficial influence on brain activity. The influence of the composer’s music on various ailments was called the „Mozart effect”. The aim of this study was to assess the influence of Mozart’s music on the clinical condition of pediatric patients with epilepsy based on a literature review. Material and Methods: The literature review was conducted in accordance with Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses recommendations. Pubmed medical database was reviewed using the keywords/phrases: child, epilepsy, Mozart effect, music therapy. Results: During the period from 2010 to 2018, 97 publications have been screened, of which 7 were selected for detailed analysis. Conclusions: All studies showed a decrease in number of epileptic seizures in the examined patients. The authors of the included studies suggested the mechanisms of Mozart’s music therapy, including an increase in dopamine levels and an increase in parasympathetic activity. Mozart’s music can be an additional, supportive form of therapy in pediatric patients with epilepsy.

Key words: epilepsy, Mozart effect, music therapy.


Powrót
 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Article tools
Export Citation
Format:

Scholar Google
Articles by:Osowska K
Articles by:Makowska M
Articles by:Gąsior JS

PubMed
Articles by:Osowska K
Articles by:Makowska M
Articles by:Gąsior JS


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych